Děčany - CZ042.3506.4208.0181.03 - stav 2004

 1. Obec

  Děčany

  Číslo obce PRVKUK 0181
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0181
  Kód obce 564729
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0181.03 Semeč 02491 24911
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Děčany - Semeč leží v západní části litoměřického okresu při hranicích se sousedním okresem Louny. Trvale zde žije do 20 obyvatel, 20 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 246 – 258 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Suchý potok. Svým územím Semeč plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 19 19 19 20 - - -
   přechodně bydlící 56 56 56 56 - - -
   celkem 75 75 75 76 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   19 19 19 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Semeč je zásobována z oblastního vodovodu Přísečnice skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.5), provozní části Třebívlice se zdroji – vrty KU1, KU2, KU3 svedenými do úpravny vody Třebívlice a odtud do vodojemu Třebívlice 2 x 250 m3. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje pro ÚV Třebívlice nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4.
   Vodovod Třebívlice zásobuje: Třebívlice a Semeč. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třebívlice 2 x 250 m3 (307,30 / 307,3).
   Sídlo Semeč je zásobováno pitnou vodou od severu řadem PVC DN 100, který vede z Třebívlic. Vodovodní síť v zastavěném území je tvořena jedním okruhem PVC DN 100 a dvěma větvemi v jižní a ve východní části sídla.
   Od roku 2003 jsou zdroje pro ÚV Třebívlice v rámci I. etapy nahrazeny zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu. Stávající úpravna vody Třebívlice s nevyhovujícími zdroji je odstavena.
   Na rozvodnou síť je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Děčany - Semeč není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (30 %), přepady ze septiků odtékají do Suchého potoka a v bezodtokových jímkách (70 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice, do vzdálenosti 25,00 km.
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Děčany - Semeč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebívlice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa