Děčany - CZ042.3506.4208.0181.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčany

  Číslo obce PRVKUK 0181
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0181
  Kód obce 564729
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0181.03 Semeč 02491 24911
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Děčany - Semeč leží v západní části litoměřického okresu při hranicích se sousedním okresem Louny. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 246 – 258 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Suchý potok. Svým územím Semeč plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 19 19 31 33 31 31
   přechodně bydlící 56 56 11 12 12 12
   celkem 75 75 42 45 43 43
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   19 19 19 31 31 31
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Semeč je zásobována z oblastního vodovodu Přísečnice skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.5). Jedná se o vodovod Třebívlice – Děčany, který zásobuje: Děčany, Solany, Lukohořany, částečně Třebívlice a Vojnice – okres Louny. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma přerušovací komory Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80). Do Děčan je z PK veden přívodní řad PVC 150 a AC 125. Pokračuje do Solan a dále po západním okraji Lukohořan vodovodní řad z AC 125 do Vojniček – okres Louny.

   Sídlo Semeč je zásobováno pitnou vodou od severu řadem PVC DN 110, který vede z Třebívlic. Vodovodní síť v zastavěném území je tvořena jedním okruhem a dvěma větvemi v jižní a ve východní části sídla.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Semeč se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Děčany - Semeč není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (90 %), přepady ze septiků odtékají do Suchého potoka a v bezodtokových jímkách (7 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice, do vzdálenosti 25,00 km. 3% odpadních vod jsou čištěny v domovních mikročistírnách.
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Děčany - Semeč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 52,0 52,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory