Děčany - CZ042.3506.4208.0181.02 - stav 2004

 1. Obec

  Děčany

  Číslo obce PRVKUK 0181
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0181
  Kód obce 564729
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0181.02 Lukohořany 02490 24902
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Děčany - Lukohořany leží v západní části litoměřického okresu při hranicích se sousedním okresem lounským. Trvale zde žije do 30 obyvatel, 9 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou. Rozkládá se v nadmořské výšce 196 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde potok Žejdlík. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, spíše stagnace počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 29 30 32 35 - - -
   přechodně bydlící 42 42 42 42 - - -
   celkem 71 72 74 77 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   29 30 32 35 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Děčany - Lukohořany jsou zásobovány z oblastního vodovodu Přísečnice skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.3), provozní části Děčany se zdrojem pitné vody – studna Mléčnice. Tato provozní část je posílena druhým zásobním řadem DN 200 z vodovodní sítě v Třebívlicích.
   Vodovod Třebívlice - Děčany zásobuje: Děčany, Solany, Lukohořany, částečně Třebívlice a Vojnice – okres Louny. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma přerušovací komory Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa a SO4.
   Do Děčan je z PK veden přívodní řad PVC 150 a AC 125. Pokračuje do Solan a dále po západním okraji Lukohořan vodovodní řad z AC 125 do Vojniček – okres Louny. Lukohořany jsou z tohoto řadu napojeny litinovým vodovodním řadem DN 80.
   Od roku 2003 je zdroj Mléčnice v rámci I. etapy nahrazen zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a Třebívlice – Mléčnice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu.
   Na zásobní síť je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově (do konce roku 2004) bude dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.
   Výhledově po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Děčany - Lukohořanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace se společným čištěním odpadních vod. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (100 %) s přepadem do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla vybudována v roce 1976 z betonových trub. Všechny její stoky mají dostatečné spády i kapacitu a jsou v dobrém stavu. Majitelem je obec Děčany. Dešťové vody jsou též částečně odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části obce Děčany - Lukohořany není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  364,0 0,0 364,0

  Mapa