Děčany - CZ042.3506.4208.0181.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčany

  Číslo obce PRVKUK 0181
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0181
  Kód obce 564729
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0181.01 Děčany 02489 24899
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Děčany leží v západním cípu okresu Litoměřice, katastr obce tvoří hranici s okresem Louny. Samotná obec leží na jižním úpatí vrchu Baba, na okraji intenzivně zemědělsky obdělávané půdy. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s intenzívní zemědělskou prvovýrobou (ZD Děčany). Zastavěná část obce se rozkládá v nadmořské výšce 223 – 232 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, obcí protéká Suchý potok. Svým územím obec zasahuje částečně do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 134 134 125 126 121 118
   přechodně bydlící 35 35 4 4 4 4
   celkem 169 169 129 130 125 122
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   87 92 99 130 125 122
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Děčany jsou zásobovány z oblastního vodovodu Přísečnice skupinový vodovod Libčeves (OP-SK-LT.016.4). Jedná se o vodovod Třebívlice – Děčany, který zásobuje: Děčany, Solany, Lukohořany, částečně Třebívlice a Vojnice – okres Louny. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma přerušovací komory Mléčnice 10 m3 (265,00 / 263,80). Do Děčan je z PK veden přívodní řad PVC 150 a AC 125. Pokračuje do Solan a dále po západním okraji Lukohořan vodovodní řad z AC 125 do Vojniček – okres Louny.

   Od roku 2003 je zdroj Mléčnice v rámci I. etapy nahrazen zásobením vodou z vodojemu Libčeves čerpáním přes bývalý čpavkovod OC DN 80 do VDJ Šepetely, ze kterého je dále zásoben vodojem Třebívlice a další obce v rámci tohoto skupinového vodovodu. Od roku 2004 byla dokončena II. etapa napojení vodojemu Třebívlice 2x250 m3 (307,30/304,00) na přívod vody z okresu Louny z vodojemu Libčeves (346,00/342,70), který je zásobován z Přísečnice.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 nejsou navrhována žádná investiční opatření.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Děčany není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do vodoteče (90 %). Dále v bezodtokových jímkách (7 %), odtud se vyvážejí na ČOV Litoměřice, do vzdálenosti 26 km. Zbývající 3 % splaškových vod je čištěno v mikročistírně typu DČB 6,3, která byla vybudována pro bytovky ZD Děčany. K ní vede od bytovek kanalizační přípojka z kameninových trub. Čistírna odpadních vod není v dobrém stavu. Její provoz je kontrolován, občasné závady na její funkci jsou majitelem (ZD Děčany) řešeny.
   V obci je dešťová kanalizace, která byla postavena na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Neslouží však pouze k odvádění dešťových vod, ale jsou do ní napojeny i přepady ze septiků od jednotlivých domů. Stoky této kanalizace jsou zaústěny do potoka protékajícího obcí. Celá je provedena z betonových trub DN 300 - DN 600. Kanalizace je v dobrém stavu, udržovaná. Majitelem je Obec Děčany. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Děčany není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 420,0 420,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory