Čížkovice - CZ042.3506.4208.0180.02 - stav 2004

 1. Obec

  Čížkovice

  Číslo obce PRVKUK 0180
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0180
  Kód obce 564711
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0180.02 Želechovice 17467 174670
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Čížkovice – Želechovice leží jižně od Lovosic a jihovýchodně od Čížkovic. Trvale zde žije do 80 obyvatel, 5 objektů je využívano pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Převážně zemědělská výroba s drobným zemědělstvím a se ZD Slatina (rostlinná a živočišná výroba – cca 70 zaměstnanců). Obec sousedí s otevřeným lomem vápence. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 166 – 180 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, západním okrajem protéká potok Modla a jižně meliorační kanál. S nárůstem počtu obyvatel se nepočítá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 79 81 86 91 - - -
   přechodně bydlící 7 7 7 7 - - -
   celkem 86 88 93 98 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   75 77 82 86 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Želechovice jsou zásobovány z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.15). Provozní části Čížkovice. Zdroj vody je ÚV Vlastislav (přivaděč DN 300 z vodojemu Třebenice) a vývěr – Čížkovice Akát (přiváděcí řad DN 60 ze zdroje u Čížkovic nad silnicí I/15). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Vývěr akát byl z důvodu markantního zhoršení kvality vyřazen z provozu.
   Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina, která je propojená i na skupinový vodovod Libochovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma nového vodojemu Čížkovice 2x 100 m3 (245,35 / 243,28) – starý vodojem Čížkovice 2x 100 m3 je mimo provoz.
   Obec Želechovice je připojena z vodovodního přivaděče LT- DN 150 do Úpohlav. Na rozvodnou síť je napojeno 95 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Želechovic se nebude v budoucnosti měnit. Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu a vzhledem k použitým materiálům navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Čížkovice – Želechovicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou z 93% vypouštěny nečištěné přímo do vodoteče, 6% do septiků se vsakováním, 1% do mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Areál ZD Slatina je odkanalizován do vlastního septiku.
   V obci je stoka dešťové kanalizace DN 250 délky 0,370 km, vedená v místě nejhustší zástavby a zajišťuje 40% odvedení dešťových vod. Dnes jsou do ní zaústěny přepady ze septiků. Stoka je zaústěna na okraji obce do Modly. Stoka je ve funkčním stavu, avšak některé dešťové vpusti jsou silně zaneseny. Systém příkopů, struh a propustků odvádí 55% dešťových vod. Majitelem dešťové kanalizace je Obec Čížkovice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren a intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny.
   V cílovém roce 2015 budou odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách a kaly z mikročistíren likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 500,0 500,0

  Mapa