Čížkovice - CZ042.3506.4208.0180.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Čížkovice

  Číslo obce PRVKUK 0180
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0180
  Kód obce 564711
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0180.02 Želechovice 17467 174670
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Čížkovice – Želechovice leží jižně od Lovosic a jihovýchodně od Čížkovic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Převážně zemědělská výroba s drobným zemědělstvím a se ZD Slatina (rostlinná a živočišná výroba – cca 70 zaměstnanců). Obec sousedí s otevřeným lomem vápence. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 166 – 180 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, západním okrajem protéká potok Modla a jižně meliorační kanál. S nárůstem počtu obyvatel se nepočítá.

   Chráněná ložisková území - číslo 21570100, lokalita Želechovice, Čížkovice, název Želechovice, surovina - vápenec

   Ložiska nerostných surovin - číslo 321570100, lokalita Želechovice, název Želechovice, surovina - vápenec

   V obci se nachází tato průmyslové/zemědělské středisko s více jak 10 zaměstnanci: Zemědělská společnost Slatina pod Hazimburkem - výkrmna býků, předchov telat a jalovic - rostlinná výroba.

   V souvislosti se suchem byl opakovaně zaznamenán pokles vody ve veřejných zdrojích.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 79 81 74 87 91 94
   přechodně bydlící 7 7 12 14 14 14
   celkem 86 88 86 101 105 108
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   75 77 82 101 105 108
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Želechovice jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Lovosice (OZ-SK-LT.015.15). Provozní části Čížkovice. Zdroj vody je ÚV Vlastislav (přivaděč DN 300 z vodojemu Třebenice). Významné zdroje ÚV Vlastislav jsou nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. 
   Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina, která je propojená i na skupinový vodovod Libochovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma nového vodojemu Čížkovice 2x 100 m3 (245,35 / 243,28) – starý vodojem Čížkovice 2x 100 m3.
   Obec Želechovice je připojena z vodovodního přivaděče LT- DN 150 do Úpohlav. 
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Čížkovice- Želechovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Čížkovice – Želechovicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou z 93% vypouštěny nečištěné přímo do vodoteče, 6% do septiků se vsakováním, 1% do mikročistírny s odtokem do vodoteče.
   Areál ZD Slatina je odkanalizován do vlastního septiku.
   V obci je stoka dešťové kanalizace DN 250 délky 0,370 km, vedená v místě nejhustší zástavby a zajišťuje 40% odvedení dešťových vod. Dnes jsou do ní zaústěny přepady ze septiků. Stoka je zaústěna na okraji obce do Modly. Stoka je ve funkčním stavu, avšak některé dešťové vpusti jsou silně zaneseny. Systém příkopů, struh a propustků odvádí 60% dešťových vod. Majitelem dešťové kanalizace je obec Čížkovice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V září roku 2019 byla zpracována studie zabývající se výstavbou kanalizační sítě v místní části Želechovice. V rámci studie bylo navrženo několik variant odvádění odpadních vod z obce. Doporučenou variantou bylo odvádění odpadních vod tlakovou kanalizační sítí o celkové délce cca 1860 m do centrální ČOV v obci Čížkovice.

   Výstavba navrhované kanalizace do roku 2030 není předpokládaná. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 832,0 1 404,0 14 236,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 34538/2013 F-3 stavební povolení - odvedení povrchových vod
  14. 10. 2013