Čížkovice - CZ042.3506.4208.0180.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Čížkovice

  Číslo obce PRVKUK 0180
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0180
  Kód obce 564711
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0180.01 Čížkovice 02410 24104
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obce Čížkovice leží 4 km jihozápadně od města Lovosic, při silnici I/15. Zástavba je poměrně soustředěná převážně z rodinných domků, s historickou částí (rozlehlá náves, kostel, zámek) a na jihozápadě se zástavbou panelových domů. Území leží v koridoru narušeném zejména těžbou vápence. Hlavními závody jsou Lafarge Cement a.s. a ZDV Slatina. Z vyšší občanské vybavenosti je zde domov důchodců, diagnostický ústav, základní škola. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 160 – 192 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, cca 200 m východně od obce protéká Modla, obcí protéká méně vodnatý Jenčický potok, je zde požární nádrž a rybník. Svým územím zasahuje částečně do CHKO České středohoří. Dochází k dlouhodobému nárůstu počtu obyvatel a předpokládá se, že současný trend bude nadále pokračovat. S výstavbou nových rekreačních zařízení se nepočítá. Nejpočetnější právní formou subjektů působících v obci jsou podnikatelé – fyzické osoby. Tvoří 76,52% ze všech právních forem. V obci se nacházejí tato průmyslová/zemědělská střediska s více jak 10 zaměstnanci: Autodoprava Řehák s.r.o - Nákladní automobily - doprava a přeprava, CRS Marketing, s.r.o. - Zemědělské stroje a zařízení, Stavební stroje a zařízení, Lafarge Cement, a.s. - výroba cementů, maltovinového pojiva, odsiřování vápenců, jemného vápencového slínu, Mosa Solution, s.r.o. - Zajištění plynulého provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot.

   V červnu a červenci 2019 docházelo k častému výskytu poklesu tlaku vody. V zařízení sociálních služeb Domov Na Svobodě došlo k úplné ztrátě vody ve veřejných zdrojích.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 233 1 255 1 310 1 276 1 409 1 505
   přechodně bydlící 13 13 66 17 17 17
   celkem 1 246 1 268 1 376 1 293 1 426 1 522
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 072 1 121 1 205 1 293 1 426 1 522
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Čížkovice jsou zásobovány ze skupinového vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.4), provozní části Čížkovice. Zdroj vody je ÚV Vlastislav (přivaděč DN 300 z vodojemu Třebenice). Významné zdroje ÚV Vlastislav jsou nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa.

   Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina, která je propojená i na skupinový vodovod Libochovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Čížkovice 2x 100 m3 (245,35 / 243,28) – nový a vodojem Čížkovice 2x 100 m3 - starý.
   Pro obec Čížkovice vede zásobovací řad DN 200 z vodojemu Čížkovice. Vodovodní přivaděč pokračuje přes Čížkovice do Želechovic. Původní zásobovací řad DN 100, který již měl nedostatečnou kapacitu byl pod vodojemem zaslepen a jeho dolní část slouží k zásobování zástavby pod silnicí I/15. Dalším vodovodním řadem přicházejícím do řešeného území je řad DN 80, který vede jižně podél silnice I/15. Na tento řad je napojeno pouze 5 rodinných domků v Čížkovicích, další část vodovodu směrem na Sulejovice byla zrušena.
   Rozvodnou sítí je pokryto celé zastavěné území Čížkovic, vodovodní řad je přiveden i k osídlení u cementárny.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Čížkovic se nebude v budoucnosti měnit. V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Čížkovice - starý PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Čížkovice - nový PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   962 980 1 072 1 077 1 190 1 394
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Čížkovících je 84% odpadních vod odvedeno veřejnou kanalizací na ČOV s odtokem do vodoteče, 6% do bezodtokových jímek, 4% do septiků s odtokem do vodoteče, 6% do septiků se vsakováním.

   V Čížkovicích je vybudován převážně jednotný systém kanalizace (K-LT.009-J.C, K-LT.010-J.N) kromě Nádražní ulice, kde je kanalizace oddílná. V celé obci je kanalizace funkční, jednotlivé stoky jsou ve vyhovujícím stavu. Většina kanalizace ve staré zástavbě byla vybudována pravděpodobně za 1. republiky, na sídlišti přibližně kolem roku 1974, v návaznosti na tuto kanalizaci byla postavena ČOV. Zbývající stoky splaškové kanalizační (Nádražní ul., u nových RD, od diagnostického ústavu) byly postaveny v letech 1988-1993. Stoky byly vybudovány z betonových, kameninových a PVC trub DN 300 až DN 600. Splaškové odpadní vody z povodí Nádražní ulice, svedené do čerpací stanice, jsou čerpány výtlačným řadem z PVC trub DN 100 do ČOV cementárny.
   Majitelem kanalizace v obci je převážně SVS a.s., z části Obec Čížkovice. Provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Cementárně mimo kanalizace v jejím areálu ještě patří kanalizační stoky na sídlišti. Diagnostický ústav je majitelem stoky vedoucí po jeho pozemku.
   Na ČOV Čížkovické cementárny jsou čištěny odpadní vody z vlastního areálu, Agropodniku a Nádražní ul. v Čížkovicích. Byla rekonstruovaná v roce 1985. Je osazena 2 ks balené čistírny VHS III z nichž jedna je využívána a druhá slouží jako rezerva. Vyčištěné vody jsou odváděny do Modly. Z hlediska množství odpadních vod je ČOV plně vytížena, problémem zůstává malé znečištění přiváděných odpadních vod.
   Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V roce 2019 byla dokončena poslední rekonstrukce ČOV Čížkovice. Čistírna je připojena na smíšený kanalizační systém s převážně jednotným systémem kanalizace. Takřka celé území je gravitačně přivedeno do čistírny, pouze odpadní vody z domova sociální péče jsou čerpány do šachty Š5 před čistírnu. Kanalizace trpí přítoky velkého množství balastních vod a cizích vod.

   V r.2020 bude dokončena výstavba ČSOV v Benešově ulici a převedení těchto vod na ČOV Čížkovice. 

   Čistírna po celkové rekonstrukci zahrnuje: 

      Oddělovací komoru s odtokem oddělení přes ruční česle do obtokové stoky ČOV a odtokem do ČOV – lapák štěrku – strojní česle s obtokem s ručními česlemi – vertikální lapák písku – čerpací stanici s oddělením a obtokem do obtokové stoky ČOV – rozdělovací objekt – dvojlinkovou biologii – denitrifikace – nitrifikace s vnořenou dosazovací nádrží – jednolinkové kalové hospodářství – zahuštění kalu – uskladnění kalu –plovoucí kal – odtok vyčištěné vody s měřením s odtokem do obtokové stoky ČOV – provozní objekt s dmychárnou. ČOV Čížkovice je mechanicko-biologická s celkovou kapacitou 1760 EO s  kalovým hospodářstvím a max.hydraulickým zatížením Q24 490 m3/d, Qdešť do ČOV 25 l/s a Qdešť do bio 15,8 l/s, 196 735 m3/rok. 


   Dešťové kanalizace jsou ve správě obce. V ulici Benešova je voda odvedena potrubím do betonového žlabu, který je zaústěn do Modly. Lokalita Za požární nádrží se nachází gravitační dešťová kanalizace, která řeší odvedení dešťových vod z obslužné komunikace včetně drenáží silničního tělesa spolu ze střech rodinných domů. Celková délka stoky je 394 m. Dešťová kanalizace je zaústěna do Jenčického potoka. 

   Dešťové vody jsou odváděny převážné jednotnou kanalizací. Z Nádražní ulice jsou odvedeny potrubím do betonového žlabu, který je zaústěn do Modly.
   Od prostranství u domova důchodců je vybudována stoka sloužící pouze pro odvedení balastních vod z prostoru bývalého pivovaru. Zaústěna je v odlehčovací komoře před ČOV do odtokového potrubí. Tuto stoku spravují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování obce Čížkovice je vyhovující.
   V cílovém roce 2030 budou odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách (7 %) likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice. Zároveň je nutné zajistit zrušení stávajících septiků přepojením na kanalizaci nebo jejich rekonstrukce (10 %) eventuelně jejich intenzifikace na domovní mikročistírny. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní vodoteče. U nemovitostí odkanalizovaných bez čištění přímo do vodoteče je nutné převést nečištěné odpadní vody na ČOV pomocí splaškové kanalizace DN 300 z korugovaného PVC délky 0,100 km a čerpací stanice ČS (Q 1 l/s, H 10 m) s výtlakem DN 80 délky 0,150 km.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2030.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Čížkovice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Čížkovice DPS PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Čížkovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Čížkovice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 736,0 2 736,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Lovosice MULO 34538/2013 F-3 stavební povolení - odvedení povrchových vod
  14. 10. 2013