Čížkovice - CZ042.3506.4208.0180.01 - stav 2004

 1. Obec

  Čížkovice

  Číslo obce PRVKUK 0180
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0180
  Kód obce 564711
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0180.01 Čížkovice 02410 24104
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obce Čížkovice leží 4 km jihozápadně od města Lovosic, při silnici I/15. Jedná se o obec, kde žije do 1240 trvale žijících obyvatel a s 5 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná převážně z rodinných domků, s historickou částí (rozlehlá náves, kostel, zámek) a na jihozápadě se zástavbou panelových domů. Území leží v koridoru narušeném zejména těžbou vápence. Hlavními závody jsou Lafarge Cement a.s. (cca 250 zaměstnanců) a ZDV Slatina (cca 70 zaměstnanců). Z vyšší občanské vybavenosti je zde domov důchodců, diagnostický ústav, základní škola. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 160 – 192 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, cca 200 m východně od obce protéká Modla, obcí protéká méně vodnatý Jenčický potok, je zde požární nádrž a rybník. Svým územím zasahuje částečně do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Počítá se pouze s nepatrným rozšířením průmyslové nebo zemědělské výroby (cca 3% za rok). S výstavbou nových rekreačních zařízení se nepočítá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 233 1 255 1 292 1 329 - - -
   přechodně bydlící 13 13 15 17 - - -
   celkem 1 246 1 268 1 307 1 346 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 072 1 121 1 205 1 302 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Čížkovice jsou zásobovány z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.4), provozní části Čížkovice. Zdroj vody je ÚV Vlastislav (přivaděč DN 300 z vodojemu Třebenice) a vývěr – Čížkovice Akát (přiváděcí řad DN 60 ze zdroje u Čížkovic nad silnicí I/15). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Vývěr akát byl z důvodu markantního zhoršení kvality vyřazen z provozu.
   Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina, která je propojená i na skupinový vodovod Libochovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma nového vodojemu Čížkovice 2x 100 m3 (245,35 / 243,28) – starý vodojem Čížkovice 2x 100 m3 je mimo provoz.
   Pro obec Čížkovice vede zásobovací řad DN 200 z vodojemu Čížkovice. Vodovodní přivaděč pokračuje přes Čížkovice do Želechovic. Původní zásobovací řad DN 100, který již měl nedostatečnou kapacitu byl pod vodojemem zaslepen a jeho dolní část slouží k zásobování zástavby pod silnicí I/15. Dalším vodovodním řadem přicházejícím do řešeného území je řad DN 80, který vede jižně podél silnice I/15. Na tento řad je napojeno pouze 5 rodinných domků v Čížkovicích, další část vodovodu směrem na Sulejovice byla zrušena.
   Rozvodnou sítí je pokryto celé zastavěné území Čížkovic, vodovodní řad je přiveden i k osídlení u cementárny. Na vodovod je napojeno 87% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Čížkovic se nebude v budoucnosti měnit. Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu, stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   962 980 1 072 1 104 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Čížkovících je 78% odpadních vod odvedeno veřejnou kanalizací na ČOV s odtokem do vodoteče, 5% vod se jednotnou kanalizací vypouští nečištěných přímo do vodoteče, 7% do bezodtokových jímek se svozem na zemědělsky využívané pozemky, 4% do septiků s odtokem do vodoteče, 6% do septiků se vsakováním.
   V Čížkovicích je vybudován převážně jednotný systém kanalizace (K-LT.009-J.C, K-LT.010-J.N) kromě Nádražní ulice, kde je kanalizace oddílná. V celé obci je kanalizace funkční, jednotlivé stoky jsou ve vyhovujícím stavu. Většina kanalizace ve staré zástavbě byla vybudována pravděpodobně za 1. republiky, na sídlišti přibližně kolem roku 1974, v návaznosti na tuto kanalizaci byla postavena ČOV. Zbývající stoky splaškové kanalizační (Nádražní ul., u nových RD, od diagnostického ústavu) byly postaveny v letech 1988-1993. Stoky byly vybudovány z betonových, kameninových a PVC trub DN 300 až DN 600. Splaškové odpadní vody z povodí Nádražní ulice, svedené do čerpací stanice, jsou čerpány výtlačným řadem z PVC trub DN 100 do ČOV cementárny.
   Majitelem kanalizace v obci je převážně SVS a.s., z části Obec Čížkovice. Provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Cementárně mimo kanalizace v jejím areálu ještě patří kanalizační stoky na sídlišti. Diagnostický ústav je majitelem stoky vedoucí po jeho pozemku.
   Na ČOV Čížkovické cementárny jsou čištěny odpadní vody z vlastního areálu, Agropodniku a Nádražní ul. v Čížkovicích. Byla rekonstruovaná v roce 1985. Je osazena 2 ks balené čistírny VHS III z nichž jedna je využívána a druhá slouží jako rezerva. Vyčištěné vody jsou odváděny do Modly. Z hlediska množství odpadních vod je ČOV plně vytížena, problémem zůstává malé znečištění přiváděných odpadních vod.
   Vlastníkem ČOV je obec Čížkovice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Čížkovice do recipientu Modla, v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství, dne 10.10.2002, pod čj. 231.2-5763/02/ŽP
   Q = 210000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   50
   100
   15
   30
   20
   40
   10
   20
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 12/2012.

   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q = 428 m3/den a BSK5 = 67 kg/d. Pro čištění odpadních vod je použit systém nízkozatěžované aktivace s primární sedimentací.
   Odpadní vody jsou přiváděny jednotnou kanalizací na mechanický stupeň čistírny, který tvoří strojně stírané česle a vertikální lapák písku. Za lapákem písku je umístěna štěrbinová nádrž, která plní funkci usazovací nádrže.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do aerované laguny, která plní funkci aktivační nádrže. Jedná se o zemní obdélníkovou nádrž s dlažbou a železobetonovou stěnou. Provzdušňování a promíchávání aktivační směsi zajišťují dva povrchové aerátory BSK-Gigant.
   Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí do vertikální dosazovacích nádrží, která slouží k separaci kalu. Kal ze dna dosazovací nádrže je kontinuálně odpouštěn do kalové jímky vystrojené kalovým čerpadlem typu 100 GFHU, které přečerpává aktivovaný kal zpět do aktivace.
   Přebytečný kal je z dosazovací nádrže přečerpáván stejným čerpadlem do uskladňovací nádrže objemu 100 m3, která slouží k zahušťování a skladování kalu. Zahuštěný kal z ČOV Je odvážen k odvodnění na ČOV Litoměřice.
   Na ČOV Čížkovice byly vybudovány 4 kalové pole, která však mají sloužit pouze v případě, kdy nebude možné odvážet přebytečný kal na ČOV Litoměřice.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt Parshallův žlab P3.
   Projektované parametry:
   EO 1 130
   Q = 5,00 l/s = 157 680 m3/rok
   Přítok:        BSK5 = 24,76 mg/l
       NL = 125 mg/l
   Odtok:    BSK5 = 41,6 mg/l
       NL = 33,8 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 958
   Q = 6,4 l/s = 218 374 m3/r
   Přítok:        CHSK = 265 mg/l
       BSK5 = 104 mg/l
       NL = 156 mg/l
       N-NH4 = 10,25 mg/l
       
   Odtok:        CHSK = 29 mg/l
       BSK5 = 4,20 mg/l
       NL = 14 mg/l
       N-NH4 = 0,6 mg/l
   Dešťové vody jsou odváděny převážné jednotnou kanalizací. Z Nádražní ulice jsou odvedeny potrubím do betonového žlabu, který je zaústěn do Modly.
   Od prostranství u domova důchodců je vybudována stoka sloužící pouze pro odvedení balastních vod z prostoru bývalého pivovaru. Zaústěna je v odlehčovací komoře před ČOV do odtokového potrubí. Tuto stoku spravují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování obce Čížkovice je vyhovující.
   V cílovém roce 2015 budou odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách (7 %) likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice. Zároveň je nutné zajistit zrušení stávajících septiků přepojením na kanalizaci nebo jejich rekonstrukce (10 %) eventuelně jejich intenzifikace na domovní mikročistírny. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní vodoteče. U nemovitostí odkanalizovaných bez čištění přímo do vodoteče je nutné převést nečištěné odpadní vody na ČOV pomocí splaškové kanalizace DN 300 z korugovaného PVC délky 0,100 km a čerpací stanice ČS (Q 1 l/s, H 10 m) s výtlakem DN 80 délky 0,150 km.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Čížkovice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Čížkovice DPS PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Čížkovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Čížkovice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa