Černiv - CZ042.3506.4208.0179.01 - stav 2009

 1. Obec

  Černiv

  Číslo obce PRVKUK 0179
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0179
  Kód obce 564699
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0179.01 Černiv 02033 20338
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černiv leží severně od Libochovic. Jedná se o obec, kde žije do 140 trvale žijících obyvatel s 9 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 – 188 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Podsedický potok. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 133 133 133 133 - - -
   přechodně bydlící 15 16 18 20 - - -
   celkem 148 149 151 153 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   128 128 128 128 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Černiv je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky skupinový vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.19), provozní část Čížkovice. Zdroj vody je ÚV Vlastislav a vývěr – Čížkovice Akát. Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Sedlec, Černiv, Chotěšov a obec Slatina, která je propojená i na skupinový vodovod Libochovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Čížkovice 2x100 m3 (245,35 / 243,28) – starý vodojem Čížkovice 2x 100 m3 je mimo provoz. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Vývěr akát byl z důvodu markantního zhoršení kvality vyřazen z provozu.
   Pro obec Černiv je přiveden zásobní řad DN 150 z vodojemu Čížkovice přes obec Čížkovice, Želechovice a Úpohlavy. Na vodovod je napojeno 96% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Černiv se nebude v budoucnosti měnit.
   V ÚV Vlastislav bude doplněna odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Černiv není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace (95 %) a v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (5 %)
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí dešťové kanalizace, která je téměř v celé obci (98%), pochází ze sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 300 - 600, má mírný spád. Je ve špatném technickém stavu, zanesená, některé stoky jsou špatně vyspádovány. Jsou na ní napojeny přepady ze septiků od jednotlivých objektů. Kanalizace je v obci na čtyřech místech zaústěna do Podsedického potoka, který je viditelně znečištěn splaškovými vodami. Celá kanalizace je majetkem obce Černiv.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku intenzifikací septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Libochovice a na ČOV Litoměřice. Kaly z mikročistíren budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

   Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1055 m s přípojkami DN 150 a DN 200 v celkovém počtu 80 ks s gravitačním svedením do dvou míst s následným odvedením splaškových vod pomocí výtlaku na novou centrální ČOV obce pro 200 EO se zaústěním do Podsedického potoka. Součástí výstavby jsou dvě čerpací stanice a kanalizační výtlak DN 80 z níže položených částí obce na ČOV v celkové délce 380 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 366,0 366,0

  Mapa