Černiv - CZ042.3506.4208.0179.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Černiv

  Číslo obce PRVKUK 0179
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4208.0179
  Kód obce 564699
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  833 (4208)
  Lovosice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4208.0179.01 Černiv 02033 20338
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černiv leží severně od Libochovic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 – 188 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde Podsedický potok. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. V obci  byly zaznamenány úbytky vody ve studních.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 133 133 157 152 150 150
   přechodně bydlící 15 16 7 7 8 10
   celkem 148 149 164 159 158 160
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   128 128 128 156 155 157
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Černiv je zásobována ze skupinového vodovod Lovosice (OZ-SK-LT.015.19), provozní část Čížkovice. Zdroj vody je ÚV Vlastislav. Vodovod Lovosice – Čížkovice zásobuje: Čížkovice, Želechovice, Siřejovice, Vrbičany u Lovosic, Úpohlavy, Sedlec u Libochovic, Černiv, Chotěšov a obec Slatina pod Hazmburkem, která je propojená i na skupinový vodovod Libochovice. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Čížkovice 2x100 m3 (245,35 / 243,28) – starý vodojem Čížkovice 2x 100 m3. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou významné zdroje ÚV Vlastislav nekvalitní v parametrech objemové aktivity alfa. Vývěr akát byl z důvodu markantního zhoršení kvality vyřazen z provozu.
   Pro obec Černiv je přiveden zásobní řad DN 150 z vodojemu Čížkovice přes obec Čížkovice, Želechovice a Úpohlavy. 

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Černiv předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Černiv není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace (95 %) a v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice (5 %).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí dešťové kanalizace, která je téměř v celé obci (98%), pochází ze sedmdesátých let. Je z betonových trub DN 300 - 600, má mírný spád. Je ve špatném technickém stavu, zanesená, některé stoky jsou špatně vyspádovány. Jsou na ní napojeny přepady ze septiků od jednotlivých objektů. Kanalizace je v obci na čtyřech místech zaústěna do Podsedického potoka, který je viditelně znečištěn splaškovými vodami. Celá kanalizace je majetkem obce Černiv.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1055 m s přípojkami DN 150 a DN 200 v celkovém počtu 80 ks s gravitačním svedením do dvou míst s následným odvedením splaškových vod pomocí výtlaku na novou centrální ČOV obce pro 200 EO se zaústěním do Podsedického potoka. Součástí výstavby jsou dvě čerpací stanice a kanalizační výtlak DN 80 z níže položených částí obce na ČOV v celkové délce 380 m. Tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

   Do doby výstavby kanalizace je nutné odvážet odpadní vody ze septiků a jímek na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 982,0 0,0 8 982,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory