Žerotín - CZ042.3507.4207.0178.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žerotín

  Číslo obce PRVKUK 0178
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0178
  Kód obce 543012
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0178.01 Žerotín 11758 117587
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žerotín leží jihovýchodně od města Louny, v blízkosti státní silnice Slaný - Louny, v nadmořské výšce 310 - 350 m n. m.. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, tvořena zástavbou rodinných domů. Obcí protéká bezejmenný potok (pravostranný přítok Žerotínského potoka), na kterém je umístěn rybník. Území náleží do povodí Vltavy. V obci se nachází požární nádrž a obcí prochází hranice přírodního parku Džbán. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 173 173 192 184 177 173
   přechodně bydlící 276 276 0 0 0 0
   celkem 449 449 192 184 177 173
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 124 145 164
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žerotín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je nadzemní VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny – jihovýchod, na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na lounsku lokality Valov, Holedeč- vrty 8,9,10,11. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domácích studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 177 173
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Žerotín jsou odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel  akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny, 50 % obyvatel odvádí své odpadní vody do septiků se vsakováním.

   V současné době ( rok 2020 ) probíhá realizace stavby "Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV 600EO - splašková kanalizace a ČOV".
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Žerotín bude odkanalizována  prostřednictvím kombinované splaškové kanalizační sítě. Gravitační část kanalizace je navržena z PVC trub DN 300 v délce cca 1,9 km. Tlaková kanalizace je navržena z trub PE DN80 v celkové délce cca 0,36 km, její součástí jsou dvě čerpací stanice - ČS5 ( Q=5l/s ) s výtlakem PE DN80 dl.202m a ČS6 ( Q=5l/s ) s výtlakem PE DN80 dl.155m. Odpadní vody z obce budou odváděny gravitačně na ČOV Žerotín.

   ČOV Žerotín je navržena jako mechanicko-biologická na 600 EO, kapacita 90 m3/den, BSK5 36kg/den.

   Hrubé předčištění zahrnuje jemné strojně stírané česle (na obtoku  jemné ručně čištěné česle ) a vertikální lapák písku.

   Objekt aktivace je tvořen monolitickou nádrží, rozdělenou do čtyř sekcí - denitrifikace, nitrifikace,  separace a dosazovací nádrž. Aktivace je řešena v dvoulinkovém provedení.  Přebytečný kal je odváděn do zahušťovací a uskladňovací kalové jímky.

   Odtok z ČOV bude zaústěn do Žerotínského potoka.

   Na ČOV Žerotín budou svedeny kromě odpadních vod z Žerotína také odpadní vody ze sousední obce Panenský Týnec.

   Ukončení realizace stavby "Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV 600EO - splašková kanalizace a ČOV" se předpokládá v r.2022.

   Na kanalizaci a ČOV bude napojeno 100% obyvatel obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Žerotín PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS 6 Žerotín PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS 5 Žerotín PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 23 451,0 23 451,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 8544/2019 Žerotín - společné povolení, tůně, akumulace
  4. 2. 2019
  Louny MULNCJ 11997/2015 Žerotín u Panenského Týnce
  9. 11. 2015
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu k umístění staveb dle § 17 písm. b) vodního zákona v katastrálním území Žerotín u Panenského Týnce na pozemkových parcelách katastru nemovitostí číslo 2/1 a 4/1
  22. 1. 2013