Žerotín - CZ042.3507.4207.0178.01 - stav 2017

 1. Obec

  Žerotín

  Číslo obce PRVKUK 0178
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0178
  Kód obce 543012
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0178.01 Žerotín 11758 117587
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žerotín leží při jihovýchodním okraji hranic pověřeného města Louny, mezi městy Louny a Slaný v nadmořských výškách 310 - 350 m n. m. Jedná se o obec rekreačního charakteru s cca 180 trvale žijícími obyvateli a s 92 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a s 200 lůžky v hotelích a penzionech. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci je požární nádrž, rybník a protéká zde Žerotínský potok. Území náleží do povodí řeky Vltavy a spadá do Přírodního parku Džbán. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 173 173 173 174 - - -
   přechodně bydlící 276 276 276 276 - - -
   celkem 449 449 449 450 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 165 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žerotín je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní, které svou kvalitou nevyhovují v množství dusičnanů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá výstavba nového vodovodu s napojením na rozvodnou síť obce Panenský Týnec, který je zásobován z SK Louny OP-SK.LN.039. Vodovod pro Žerotín je navržen z PVC DN 150 – 2087,60 m
   PVC DN 100 - 1621,20 m
   PE DN 50 – 562,40 m

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na lounsku lokality Valov, Holedeč- vrty 8,9,10,11. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domácích studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je plánována výstavba kombinovaného kanalizačního řadu a výstavba centrální ČOV. Gravitační část plánované kanalizace bude vystavěna v délce cca 1,174 km z trub DN 300. Tlaková část kanalizace bude vystavěna v délce cca 0,4 km z trub DN 80. S tlakovou částí kanalizačního řadu je spojena výstavba 2 ČSOV. Na mechanicko-biologickou centrální ČOV Žerotín o kapacitě 600 EO budou svedeny kromě odpadních vod z Žerotína také odpadní vody ze sousední obce Panenský Týnec. Předčištěné odpadní vody z ČOV budou zaústěny do Žerotínského potoka. Realizace výstavby je plánována v letech 2018 - 2020. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Žerotín PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS 6 Žerotín PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS 5 Žerotín PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 030,0 3 030,0

  Mapa