Želkovice - CZ042.3507.4207.0177.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Želkovice

  Číslo obce PRVKUK 0177
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0177
  Kód obce 530565
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0177.01 Želkovice 19636 196363
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želkovice leží mezi městy Louny a Litoměřice v blízkosti Třebívlic v nadmořské výšce 320 - 350 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci je požární nádrž. Územím protéká Suchý potok, pravostranný přítok Žejdlíku. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nachází se v CHKO České středohoří. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 81 78 93 89 85 83
   přechodně bydlící 11 11 0 0 0 0
   celkem 92 89 93 89 85 83
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   81 78 75 67 67 67
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želkovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Libčeves I  OP-SK-LN.037. Zdrojem vody je VDJ Libčeves – 1 x 250 m3 (342,70 / 346,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Bělušice a VDJ Bečov z Vodárenské soustavy Přísečnice. Přiváděcí řady skupinového vodovodu Libčeves jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a jejich provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. Rozvodné řady v obci jsou ve vlastnictví a provozu obce Želkovice kromě jedné přípojky. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11 a Vlastislav Kaple na Litoměřicku.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želkovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 18 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách. Od 82 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba splaškové kanalizace a ČOV s odpadem zaústěným do potoka Suchý. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory