Želkovice - CZ042.3507.4207.0177.01 - stav 2004

 1. Obec

  Želkovice

  Číslo obce PRVKUK 0177
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0177
  Kód obce 530565
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0177.01 Želkovice 19636 196363
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želkovice leží mezi městy Louny a Litoměřice v blízkosti Třebívlic v nadmořské výšce 320 - 350 m n. m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel s cca 5 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do CHKO České středohoří. 0,5 km od obce se nachází Suchý potok a v obci je jedna požární nádrž. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 81 78 75 72 - - -
   přechodně bydlící 11 11 11 11 - - -
   celkem 92 89 86 83 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   81 78 75 72 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želkovice je zásobována ze skupinového vodovodu Libčeves OP-SK-LN.037 vodovodem OP-SK-LN.037.8, který je napojen na oblastní vodovod Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Rozvodné řady v obci jsou ve vlastnictví a provozu obce Želkovice kromě jedné přípojky. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. provádějí odečty pro obec. Přes obec prochází vodovod do Třebívlic, který je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11 a Vlastislav Kaple na Litoměřicku.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želkovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 18 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 82 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 550,0 550,0

  Mapa