Dolní Habartice - CZ042.3502.4202.0016.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dolní Habartice

  Číslo obce PRVKUK 0016
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0016
  Kód obce 545856
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0016.01 Dolní Habartice 02904 29041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Habartice leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořské výšce 210,00 – 235,00 m n. m. Zástavba venkovského charakteru je rozptýlená podél komunikace. Obcí protéká potok Bystrá, pět místních potoků, žádná požární nádrž, pouze Luční rybník v majetku Lesů ČR s.p.. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České středohoří a od roku 2003 je obec členkou Sdružení obcí Benešovska a od roku 2014 je členem MAS Labské skály. V obci je malá výstavba RD z důvodu nedostatku stavebních pozemků a plánované přeložky silnice I/13. Předpokládá se pouze mírný rozvoj obce, trvale je zájem o novou výstavbu, naráží však na již zmíněný nedostatek stavebních parcel. Obec má v plánu vybudovat ve vnitřní části obce nádrž na vodu (tůň), která by sloužila jako zadržovaná vodní plocha. Obyvatelé za prací dojíždí v obci není možnost pracovních příležitostí.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 563 560 561 544 556 565
   přechodně bydlící 84 84 78 91 68 52
   celkem 647 644 639 635 624 617
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   549 549 549 583 595 604
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v Dolních Habarticích je součástí skupinového vodovodu SK-DC.006 Benešov nad Ploučnicí - Dolní Habartice, ale je provozován prakticky jako místní. Zdroje vodovodu:
   U Jakuba – pramenní jímka s VDJ 10 m3 (233,41 m n. m.), z tohoto zdroje byl zásobován pouze jeden RD - dnes je mimo provoz.
   Na Šajbě – pramenní jímka VDJ 10 m3 (266,98/265,33), Ze zdroje Na Šajbě je samostatnou větví vodovodu zásobováno pouze pět objektů v jižní části obce - tato část vodovodu je provozována samostatně jako místní vodovod. Vodovod je v majetku SVS a.s. a v provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   Nový – pramenní jímky s VDJ 2x 100 m3 (259,61/257,11 m n. m.). Z VDJ Nový 2x 100 m3 (259,61/257,11 m n. m.) je veden zásobovací řad DN 150 do obce. V Dolních Habarticích je vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci s napojením 99% trvalých obyvatel, zbývající 1% obyvatel je zásobováno individuálně (studny). Pro domky se na levé straně trati ČD bylo v roce 2016 vybudováno rozšíření vodovodního řadu, což mělo za následek větší zájem o výstavbu v této lokalitě. Zbývající obyvatelé čerpají vodu ze studní, které však mají nedostatečnou kapacitu a v letním období dochází k vysychání. U některých RD se majitelé rozhodli jít cestou hlubinných vrtů ze kterých čerpají vodu. Převážně to bylo zapříčiněno nesouhlasem provozovatele s napojením na současnou vodovodní síť v obci, což svědčí o  potřebě výměny a zkapacitnění vodovodního vedení. Obec Dolní Habartice je propojena se skupinovým vodovodem Benešov - D. Habartice (SK-DC.006/2), do kterého je z vodovodní sítě Dolních Habartic dodávána voda potrubím DN 150 do vodovodní sítě Benešova n. Pl. s osazením uzavíracího šoupěte. Propojení je také teoreticky možné do Horních Habartic s místním vodovodem M-DC.030. Z rozvodné vodovodní sítě by bylo možné po stavebních úpravách teoreticky přepouštět vodu do VDJ U krahulíka v Horních Habarticích, který je ovšem v majetku obce Horní Habartice. V současné době jsou oba vodovody zcela oddělené.

   Zbývá zajistit dodávku vody pro stávající rodinné domky na kopcích v pravé části obce z pohledu od Benešova n. Pl. Tady však naráží obec na nesouhlas provozovatele vodovodu. Kapacita i kvalita vody je vyhovující. Vodovod je v majetku SVS a.s. a v provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající sítě vyžadují v některých částech podstatné úpravy, většina vodovodu byla rekonstruována v roce 1995. Některé části vodovodu jsou vedeny v soukromých pozemcích. Bylo by proto žádoucí jejich přesunutí na pozemky obce. V části vodovodní trasy dochází k častým poruchám, je nutné provést výměnu celé trasy v délce minimálně 370 m. Obec má zájem o rozšíření vodovodu, aby pokrývala celou zástavbu, tak jak bylo uvedeno výše. Od občanů dochází ke stížnostem na nedostatek vody v domovních studnách. Rozšíření vodovodní sítě je navrženo pro stávající i novou zástavbu z potrubí DN 80 - 1,8 km a přípojky v dl. 0,2 km. Jedná se o již zmíněné RD umístěné na kopcích v pravé části obce směrem od Benešova nad Ploučnicí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Dolní Habartice - nový PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 006/9 Dolní Habartice - Na Šajbě PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 006/10 Dolní Habartice Na Šajbě PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dolních Habarticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (15 km) - 80% obyvatel. Odtok do povrchových, nebo vsakování přes septiky – 10% obyvatel a domácí čistírny odpadních vod - 10% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Dolních Habarticích byla dle ÚS navržena ČOV pro 1000 EO s přivedením odpadních vod z Dolních a Horních Habartic. Délka kanalizační sítě DN 300 je cca 7,0 km.

   Jako další možnost se nabízelo vybudování kanalizačního sběrače dl. cca 6,0 km se zaústěním do kanalizace v Benešově nad Ploučnicí s napojením obcí Dolní Habartice (600 obyvatel), Horní Habartice (370 obyvatel), Markvartice (650 obyvatel) a Veselého (280 obyvatel). V současnosti by zřejmě kapacita ČOV v Benešově nad Ploučnicí byla pro tento záměr dostačující. Výše uvedené záměry jsou pro obec technicky a ekonomicky náročné až téměř nemožné. Dolní Habartice jsou obcí s rozptýlenou zástavbou rodinných domků jednak kolem silnice Benešov nad Ploučnicí-Markvartice a na poměrně dlouhých odbočkách kolmo od této silnice. Proto má obec koncepci odkanalizování a likvidaci splaškových vod u jednotlivých nemovitostí, které provádí majitelé těchto nemovitostí.

   Pro budovy v majetku obce by bylo řešením vybudovat jednu ČOV ve dvoře obecního úřadu a kanalizací s touto ČOV budovy propojit. Jedná se o budovu na fotbalovém hřišti, budovu MŠaZŠ a budovu obecního úřadu. Do vybudované kanalizace by bylo možné v její trase připojit i sousedící rodinné domky. Došlo by k zefektivnění čištění, místo tří domácích ČOV by vznikla jedna.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Dolní Habartice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  936,0 0,0 936,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory