Dolní Habartice - CZ042.3502.4202.0016.01 - stav 2004

 1. Obec

  Dolní Habartice

  Číslo obce PRVKUK 0016
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0016
  Kód obce 545856
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0016.01 Dolní Habartice 02904 29041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Habartice leží jihovýchodně od Děčína, v nadmořské výšce 210,00 – 235,00 m n. m. Jedná se o obec do 570 trvale žijících obyvatel s 28 rekreačními objekty. Zástavba venkovského charakteru je rozptýlená podél komunikace. Obcí protéká potok Bystrá, pět místních potoků a je zde jedna požární nádrž – dnes nevyužívaná. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České středohoří a od roku 2003 je obec členkou Sdružení obcí Benešovska. V obci se připravuje výstavba RD. Předpokládá se mírný rozvoj obce, v současné době je zájem o novou výstavbu. Obyvatelé za prací dojíždí v obci není možnost pracovních příležitostí.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 563 560 555 550 - - -
   přechodně bydlící 84 84 84 84 - - -
   celkem 647 644 639 634 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   549 549 549 549 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vodovod v Dolních Habarticích je součástí skupinového vodovodu SK Benešov nad Ploučnicí-Dolní Habartice, ale je provozován prakticky jako místní. Zdroje vodovodu:
   U Jakuba – pramenní jímka s VDJ 10 m3 (233,41 m n. m.), z tohoto zdroje byl zásobován pouze jeden RD- dnes je mimo provoz.
   Na Šajbě – pramenní jímka VDJ 10 m3 (266,98/265,33), Ze zdroje Na Šajbě je samostatnou větví vodovodu zásobováno pouze pět objektů v jižní části obce - tato část vodovodu je provozována samostatně jako místní vodovod
   Nový – pramenní jímky s VDJ 2x 100 m3 (259,61/257,11 m n. m.). Z VDJ Nový 2x 100 m3 (259,61/257,11 m n. m.) je veden zásobovací řad DN 150 do obce. V Dolních Habarticích je vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci s napojením 98 % trvalých obyvatel, zbývající 2% obyvatel jsou zásobováni individuálně (studny). Studny mají nedostatečnou kapacitu a v letním období dochází k vysychání. Jedná se zejména o domky na levé straně trati ČD. Obec Dolní Habartice je propojena ze skupinovým vodovodem Benešov – D. Habartice. (SK-DC.006/2). Z vodovodní sítě Dolních Habartic je dodávána voda potrubím DN 150 do vodovodní sítě Benešova n.Pl. s osazením uzavíracího šoupěte. Propojení je také do Horních Habartic s místním vodovodem M-DC.030. Z rozvodné vodovodní sítě lze přepouštět vodu do VDJ U krahulíka v Horních Habarticích.
   Kapacita i kvalita vody je vyhovující. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající sítě nevyžadují podstatné úpravy, většina vodovodu byla rekonstruována v roce 1995. Ovšem obec má zájem o rozšíření vodovodu, aby pokrývala celou zástavbu. Od občanů dochází ke stížnostem na nedostatek vody v domovních studnách. Rozšíření vodovodní sítě je navrženo pro stávající i novou zástavbu z potrubí DN 80 – 1,5 km a přípojky v dl. 0,2 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 006/11 ZD.DC 006/11 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 006/10 VDJ.DC 006/10 10 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 006/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Habartice 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Habartice Na Šajbě ZD.DC 006/10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Habartice 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Habartice 1c PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dolních Habarticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (15 km) - 82% obyvatel. Odtok do povrchových vod přes septiky – 16% obyvatel a jednu mikročistírnu - 2% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Dolních Habarticích je dle ÚS navržena ČOV pro 1000 EO s přivedením odpadních vod z Dolních a Horních Habartic. Délka kanalizační sítě DN 300 pro Dolní Habartice je cca 7,0 km.
   Jako další možnost se nabízí vybudovat kanalizační sběrač dl. cca 6,0 km se zaústěním do kanalizace v Benešově nad Ploučnicí s napojením obcí Dolní Habartice (560 obyvatel), Horní Habartice (370 obyvatel), Markvartice (650 obyvatel) a Veselého (280 obyvatel).
   Výše uvedené záměry jsou pro danou obec technicky a ekonomicky náročné a v současné době nelze doporučit jejich realizaci. Dolní Habartice jsou obcí s rozptýlenou zástavbou rodinných domků jednak kolem silnice Benešov nad Ploučnicí-Markvartice a na poměrně dlouhých odbočkách kolmo od této silnice. Proto obec přistoupila ke změně koncepce odkanalizování, kdy připravuje likvidaci splaškových vod u jednotlivých nemovitostí. Jako nejvýhodnější se obci jeví použití mikročistíren firmy Olympex Plzeň. Současná cena DČOV je 50 000 Kč bez DPH, instalaci provádí firma na vlastní náklady, přípojku a odpad si zabezpečuje zákazník. Realizace tohoto záměru by vyřešila, pro obec potřebnou, likvidaci odpadních vod za podstatně nižší investiční náklady.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa