Zbrašín - CZ042.3507.4207.0176.03 - stav 2004

 1. Obec

  Zbrašín

  Číslo obce PRVKUK 0176
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0176
  Kód obce 566977
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0176.03 Senkov 19191 191914
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Senkov leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 330 - 370 m n. m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel a s cca 5 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a cca 1 km od obce protéká Klášterský potok a bezejmenný potok. Území zasahuje do Přírodního parku Džbán. V obci je požární nádrž. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 87 90 95 100 - - -
   přechodně bydlící 20 22 26 30 - - -
   celkem 107 112 121 130 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   87 90 95 100 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V místní části Senkov je místní vodovod M-LN.045, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je vrtaná studna a VDJ Senkov - 35 m3. Z kvalitativních důvodů je vodovod označen jako užitkový, neboť ve zdroji je vysoký obsah dusičnanů.
   Vodovod vlastní a provozuje Obec Zbrašín.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je vydáno stavební povolení na realizaci nového vodovodu z obce Zbrašín do VDJ Senkov DN 80 v délce 1236 m.
   Trasy výtlačných a zásobních řadů sledují komunikace Hřivice – Hořany – Zbrašín – Senkov. Po přivedení vody ze zdroje Holedeč do Senkova bude vrt se závadnou vodou odstaven.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Břínkov (Senkov) - CS.LN 019/21 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Senkov - VDJ.LN 019/15 35 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 95 100 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Senkov nemá kanalizační síť, odpadní vody od 33 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 67 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2007 navrhujeme vybudovat kanalizaci dle zpracované dokumentace Zbrašín – kanalizace a ČOV na realizaci oddílné splaškové kanalizace v místních částech Zbrašín, Senkov a Hořany včetně centrální ČOV.

   • kanalizace Hořany: DN 300, 376 m – DN 250, 438 m
   • výtlak Hořany – Zbrašín: DN 80, 1211 m
   • ČS Hořany: Q=0,5 l/s
   • kanalizace Zbrašín: DN 300, 1052 m – DN 250, 709 m
   • výtlak Senkov – Zbrašín: DN 80, 1906 m
   • ČS Senkov: Q=0,47 l/s
   • kanalizace Senkov: DN 300, 335 m – DN 250, 1164 m
   • ČOV Zbrašín typu BC 400 EO, Q= 0,68 l/s

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa