Zbrašín - CZ042.3507.4207.0176.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Zbrašín

  Číslo obce PRVKUK 0176
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0176
  Kód obce 566977
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0176.02 Hořany 19190 191906
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hořany leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 310 - 325 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je z velké části zastavěna rodinnými domy. Obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Územím obce protéká bezejmenná vodoteč, která se vlévá do cca 1 km vzdáleného potoka Hasina. Území náleží do povodí řeky Ohře. V obci se nachází rybník Hořany, který slouží jako zdroj požární vody. Obcí prochází hranice přírodního parku Džbán. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 100 100 107 86 101 113
   přechodně bydlící 20 22 36 42 29 20
   celkem 120 122 143 128 130 133
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 78 108 121 133
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Do obce Hořany je pitná voda čerpána z obce Hřivice, čímž je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 přívodním řadem PVC De 110. Hlavní rozvodný řad v obci je z materiálu PVC De 90. Zdrojem vody je VDJ Hřivice – 2 x 250 m3 (299,50 / 305,50 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrženo prodloužení vodovodních řadů do míst uvažované výstavby dle platného územního plánu potrubím v celkové délce cca 890 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hořany - CS.LN 019/20 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 100 119 123 126
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hořany má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci. Kanalizační síť je tlaková, potrubí je z trub PE v profilech d63 a d90 v celkové délce 1,85 km. Odpadní vody z Hořan jsou tlakovou kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Zbrašín a následně čištěny na ČOV Zbrašín.

    

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 95% obyvatel, 3% odvádí odpadní vody  do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Louny. 2% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 


   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.  

   Stávající kanalizační síť je dostatečná, postupně bude rozšiřována o uliční stoky v místech nové zástavby dle územního plánu.  Tato výstavba je předpokládána do r. 2030.   Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 052,0 1 494,0 3 546,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 41233/2012 Žádost o schválení havarijního plánu - rekonstrukce retenční nádrže Zbrašín
  15. 5. 2012
  Louny MULNCJ 13934/2015 "Vodní nádrž Hořany - rekonstrukce"
  18. 2. 2015
  Louny MULNCJ 24593/2010 Zbrašín-akumulace pchv
  29. 3. 2010
  Louny MULNCJ 14218/2015 "Vodní nádrž Senkov - rekonstrukce"
  19. 2. 2015
  Louny MULNCJ 58395/2010 Rekonstrukce retenční nádrže Zbrašín
  21. 6. 2010
  Louny MULNCJ 37372/2019 Zbrašín - změna II. výroku rozhodnutí o povolení k nakládání
  17. 5. 2019
  Louny MULNCJ 19795/2015 Zbrašín-manipulační řád
  7. 4. 2015
  Louny MULNCJ 47302/2013 Zemědělský podnik Pavel Nosek
  19. 6. 2013
  Louny MULNCJ 37452/2019 Zbrašín - schválení manipulačního řádu vodního díla "MVN Zbr
  17. 5. 2019