Zbrašín - CZ042.3507.4207.0176.01 - stav 2004

 1. Obec

  Zbrašín

  Číslo obce PRVKUK 0176
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0176
  Kód obce 566977
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0176.01 Zbrašín 19192 191922
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zbrašín leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 300 - 310 m n. m. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel a s cca 65 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obcí protéká bezejmenný potok, který je pravostranným přítokem Hasiny. Území zasahuje do Přírodního parku Džbán. V obci je koupaliště a požární nádrž. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 118 123 131 140 - - -
   přechodně bydlící 190 194 202 210 - - -
   celkem 308 317 333 350 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 103 113 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V místní části Zbrašín není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobení vodu je individuální z lokálních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je vydáno stavební povolení na realizaci nového vodovodu Hřivice – Hořany - Zbrašín – Senkov z něhož část z VDJ Hořany do obce Zbrašín přívodní řad DN 100 – 879 m a rozvodné sítě v obci DN 80 v délce 1624 m bude pro obec Zbrašín.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 131 140 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zbrašín nemá kanalizační síť, odpadní vody od 33 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 67 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2007 navrhujeme vybudovat kanalizaci dle zpracované dokumentace Zbrašín – kanalizace a ČOV na realizaci oddílné splaškové kanalizace v místních částech Zbrašín, Senkov a Hořany včetně centrální ČOV.

   • kanalizace Hořany: DN 300, 376 m – DN 250, 438 m
   • výtlak Hořany – Zbrašín: DN 80, 1211 m
   • ČS Hořany: Q=0,5 l/s
   • kanalizace Zbrašín: DN 300, 1052 m – DN 250, 709 m
   • výtlak Senkov – Zbrašín: DN 80, 1906 m
   • ČS Senkov: Q=0,47 l/s
   • kanalizace Senkov: DN 300, 335 m – DN 250, 1164 m
   • ČOV Zbrašín typu BC 400 EO, Q= 0,68 l/s

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Zbrašín PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Zbrašín ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa