Zbrašín - CZ042.3507.4207.0176.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Zbrašín

  Číslo obce PRVKUK 0176
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0176
  Kód obce 566977
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0176.01 Zbrašín 19192 191922
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zbrašín leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 300 - 310 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je z velké části zastavěna rodinnými domy. Obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. K obci náleží chatová osada Selmice cca 50chat. Území obce spadá do povodí řeky Ohře a obcí protéká Zbrašínský potok, který je pravostranným přítokem Hasiny. V obci se nachází rybník Zbrašín, který slouží jako zdroj požární vody. Na jihu obce prochází hranice přírodního parku Džbán. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 118 123 126 144 158 169
   přechodně bydlící 190 194 135 158 159 160
   celkem 308 317 261 302 317 329
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 103 152 167 179
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zbrašín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019. Zdrojem vody je VDJ Senkov – 35 m3 (378 m n. m.), do kterého je voda čerpána přes ČS Hřivice z VDJ Hřivice – 2 x 250 m3 (299,50 / 305,50 m n. m). Ten je zásobován přes VDJ Skalka z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. Chatová osada Selmice není napojena na vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrženo prodloužení vodovodního řadu do míst uvažované výstavby dle platného územního plánu potrubím délky cca 105 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 131 155 168 179
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zbrašín má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV. Kanalizační síť je tlaková, potrubí je z trub PE v profilech d63, d90 a d110 v celkové délce 2,2 km. Do kanalizační sítě Zbrašína jsou přiváděny odpadní vody z obcí Hořany a Senkov.

    

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 95% obyvatel, 3% odvádí odpadní vody  do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Louny. 2% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 


   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 


   Kanalizace je zakončena v ČOV Zbrašín. Kapacita je 60 m3/den. ČOV navržena na 400 EO, BSK5  24 kg/den. Kapacita ČOV Zbrašín se v současné době blíží projektované kapacitě.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s odstraňováním dusíku s aerobní stabilizací kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Zbrašínského potoka.  

   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Stávající kanalizační síť je dostatečná, postupně bude rozšiřována o uliční stoky v místech nové zástavby dle územního plánu.  Tato výstavba je předpokládána do r. 2030. 

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Zbrašín, která je v současné době na hranici své kapacity.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Zbrašín PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Zbrašín ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  302,0 850,0 1 152,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 41233/2012 Žádost o schválení havarijního plánu - rekonstrukce retenční nádrže Zbrašín
  15. 5. 2012
  Louny MULNCJ 13934/2015 "Vodní nádrž Hořany - rekonstrukce"
  18. 2. 2015
  Louny MULNCJ 24593/2010 Zbrašín-akumulace pchv
  29. 3. 2010
  Louny MULNCJ 14218/2015 "Vodní nádrž Senkov - rekonstrukce"
  19. 2. 2015
  Louny MULNCJ 58395/2010 Rekonstrukce retenční nádrže Zbrašín
  21. 6. 2010
  Louny MULNCJ 37372/2019 Zbrašín - změna II. výroku rozhodnutí o povolení k nakládání
  17. 5. 2019
  Louny MULNCJ 19795/2015 Zbrašín-manipulační řád
  7. 4. 2015
  Louny MULNCJ 47302/2013 Zemědělský podnik Pavel Nosek
  19. 6. 2013
  Louny MULNCJ 37452/2019 Zbrašín - schválení manipulačního řádu vodního díla "MVN Zbr
  17. 5. 2019