Výškov - CZ042.3507.4207.0175.02 - stav 2004

 1. Obec

  Výškov

  Číslo obce PRVKUK 0175
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0175
  Kód obce 566951
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0175.02 Počerady 12318 123188
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Počerady leží severozápadně od Loun v nadmořské výšce 210 - 215 m n. m. Jedná se o obec do 130 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a cca 0,5 km od obce protéká Počeradský potok. V obci se nacházejí dvě požární nádrže. Obec nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 123 124 127 130 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 123 124 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   123 124 127 130 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Počerady je zásobována ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.032, který je napojen na oblastní vodovod Přísečnice.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů. Do budoucna se předpokládá postupná rekonstrukce řadů a výměna azbestocementového potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   123 124 127 130 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Počeradech je oddílná splašková kanalizace K-LN.040-S.C z roku 1990, která je zaústěná na ČOV Počerady. 100 % obyvatel je napojených na kanalizaci a ČOV s odtokem do recipientu. Na síti jsou 3 čerpací stanice.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Výškov a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Obec usiluje o převedení ČOV Severočeské vodárenské společnosti a.s.
   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV s anaerobním čištěním, které je umístěno ve vícekomorovém septiku. Mechanické předčištění tvoří česle a lapák písku, hlavní čištění se odehrává ve štěrbinové nádrži a v popílkovém filtru typu CINIS.
   Stabilizace kalu je částečně anaerobní v množství 150,0 m3/rok, 1,5 t/rok.
   Kapacita ČOV je 500 EO, 75 m3/d.
   Výkonové parametry rok 2002:                    
   m3/r
   Skutečný přítok                         16 362,0
   Skutečný počet napojených EO                123
   Skutečné hodnoty znečištění
   mg/l
   BSK5                                164,0
   CHSK                                533,0
   NL                                186,0
   N-NH4                                 18,3
   Pc                                5,5

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007:
   v kvalitě     mg/l „p“
   BSK5        35,0
   CHSK        100,0
   NL        30,0

   Čistírna vykazuje slušný čistící efekt, problém občas nastává se snížením filtrační rychlosti filtru, což má za následek vystavení vody přitékající ze štěrbiny nad filtrem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Zůstane zachován stávající systém odkanalizování i čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Počerady PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Počerady 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Počerady 4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Počerady 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Počerady 3 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Výškov u Počerad ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Počerady ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa