Výškov - CZ042.3507.4207.0175.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Výškov

  Číslo obce PRVKUK 0175
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0175
  Kód obce 566951
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0175.02 Počerady 12318 123188
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Počerady leží severozápadně od Loun v nadmořské výšce 210 - 215 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a cca 0,5 km od obce protéká Počeradský potok. V obci se nacházejí dvě požární nádrže. Obec nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 123 124 167 160 154 150
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 123 124 167 160 154 150
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   123 124 127 116 130 142
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Počerady je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most OF-SK-MO.019, který je dotován vodou z Vodárenské soustavy severní Čechy - Fláje. Zdrojem vody je VDJ Volavka – 2 x 250 m3. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Počerady předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   123 124 127 134 129 135
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Počerady je oddílná splašková kanalizace K-LN.040-S.C ukončená ČOV.  Potrubí je převážně z PVC trub v profilech DN 250 a DN 300 (výtlaky DN 100 ) v celkové délce cca 2,4 km.  Součástí kanalizační sítě jsou čtyři čerpací stanice.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % obyvatel.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Počerady. Kapacita je 50 m3/den. ČOV navržena na 144 EO, BSK5 8,64 kg/den. 
   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV s anaerobní stabilizací kalu, které je umístěno ve vícekomorovém septiku. Mechanické předčištění tvoří česle a lapák písku, hlavní čištění se odehrává ve štěrbinové nádrži a v popílkovém filtru typu CINIS. Stabilizace kalu je částečně anaerobní. Vyčištěná odpadní voda je čerpána výtlačným řadem PE DN100 v dl. 0,4 km a zaústěna do Počeradského potoka.
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Zůstane zachován stávající systém odkanalizování i čištění odpadních vod.

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření o uliční stoky v místě nové zástavby dle územního plánu. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 040/1/K Počerady PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 040/2 Počerady 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 040/4 Počerady 4 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 040/1 Počerady 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 040/3 Počerady 3 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Počerady ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 639,0 0,0 9 639,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 10639/2009 Výškov-souhlas bioplyn MM
  13. 3. 2009
  Ústecký kraj 3550/2019/KUUK VD odkaliště Třískolupy schválení manipulačního řádu
  7. 1. 2019
  Louny MULNCJ 10639/2009 Výškov-souhlas bioplyn MM
  13. 3. 2009
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu se stavbou Podniková ČS PHM E S B a.s.
  8. 3. 2013
  Louny MULNCJ 73576/2012 Bioplynová stanice Výškov
  14. 9. 2012
  Louny MULNCJ 96356/2012 Havarijní plán - Areál sídla společnosti ELNA Servis Počerady, s.r.o.
  10. 12. 2012