Výškov - CZ042.3507.4207.0175.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Výškov

  Číslo obce PRVKUK 0175
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0175
  Kód obce 566951
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0175.01 Výškov 18855 188557
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Výškov leží severozápadně od Loun v nadmořské výšce 220 - 230 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře, část obce zasahuje do ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II.. Dva km od obce se nachází potok Jezeř a v obci jsou dvě požární nádrže. Předpokládá se pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 248 269 335 322 310 302
   přechodně bydlící 0 0 64 75 75 75
   celkem 248 269 399 397 385 377
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   248 269 304 397 385 377
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Výškov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.), který je zásobován vodou z přívodního řadu DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   246 267 302 397 385 377
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Výškov je splašková kanalizace K-LN.041-S.C ukončená ČOV. Potrubí je převážně z kameninových a PVC trub v profilech DN 300 až DN 500 v celkové délce cca 3,1 km.   Odpadní vody z lokality Výškov - rozvodna jsou gravitačně odváděny do ČSOV Výškov-transformovna, odkud jsou čerpány výtlakem PE DN 90 v dl. 0,9 km přímo na ČOV Výškov.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % obyvatel.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Výškov. Kapacita je 57,4 m3/den. ČOV navržena na 380 EO, BSK5  22,8 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou aerobní stabilizací kalu.

   Mechanické předčištění zahrnuje jemné, ručně stírané česle. Dále jsou OV přivedeny do aktivační nádrže a následně do dosazovací nádrže. Vyčištěná odpadní voda je čerpána výtlačným řadem PVC DN100 / PE DN80 v dl. 2,4 km a zaústěna do Počeradského potoka. Přebytečný kal je odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření o uliční stoky v místě nové zástavby dle územního plánu. ČOV je za současného stavu počtu obyvatel plně vytížena, připojení nové zástavby na kanalizaci si vyžádá zvýšení kapacity ČOV. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 041/1/K Výškov u Počerad PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Výškov - transformovna PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Výškov u Počerad ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 10639/2009 Výškov-souhlas bioplyn MM
  13. 3. 2009
  Ústecký kraj 3550/2019/KUUK VD odkaliště Třískolupy schválení manipulačního řádu
  7. 1. 2019
  Louny MULNCJ 10639/2009 Výškov-souhlas bioplyn MM
  13. 3. 2009
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu se stavbou Podniková ČS PHM E S B a.s.
  8. 3. 2013
  Louny MULNCJ 73576/2012 Bioplynová stanice Výškov
  14. 9. 2012
  Louny MULNCJ 96356/2012 Havarijní plán - Areál sídla společnosti ELNA Servis Počerady, s.r.o.
  10. 12. 2012