Výškov - CZ042.3507.4207.0175.01 - stav 2004

 1. Obec

  Výškov

  Číslo obce PRVKUK 0175
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0175
  Kód obce 566951
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0175.01 Výškov 18855 188557
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Výškov leží severozápadně od Loun v nadmořské výšce 220 - 230 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře, část obce zasahuje do ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. 2 km od obce se nachází potok Jezeř a v obci jsou dvě požární nádrže. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 248 269 304 340 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 248 269 304 340 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   248 269 304 340 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Výškov je zásobována ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.5, který je napojen na oblastní vodovod Přísečnice.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů. Do budoucna se předpokládá postupná rekonstrukce řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   246 267 302 337 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Výškově je splašková kanalizace K-LN.041-S.C, která je zaústěná na ČOV Výškov. 99 % obyvatel je napojených na kanalizaci a ČOV s odtokem do recipientu a 1 % obyvatel má septik se vsakováním.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.

   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV, která je určena k čištění odpadních vod z obce Výškov a byla projektována pro cca 370 EO. ČOV pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování aktivační části a provozních podmínkách.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr = 36 500 m3/rok
   Průměrný přítok Qd = 100,0 m3/d = 1,16 l/s
   Počet napojených EO = 370

   Výkonové parametry rok 2002:
   Skutečný přítok = 6 280 m3/r = 0,2 l/s
   Skutečný počet napojených EO = 52

   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 180,0 mg/l
   CHSK = 357,0 mg/l
   NL = 99,0 mg/l
   N-NH4 = 19,1 mg/l
   Pc = 14,4 mg/l

   Veškeré odpadní vody přivedené oddílnou gravitační kanalizací na ČOV jsou přečerpávány ČSOV umístěnou uvnitř provozního objektu do přítokového žlabu. V přítokovém žlabu jsou osazeny jemné, ručně stírané česle. Odtud jsou OV přivedeny do aktivační nádrže pracující na principu směšovací nízko zatěžované aktivace, provzdušňování aktivační směsi se provádí turbínou BSK GIGANT. Aktivační směs je dále přivedena do dosazovací nádrže. Vyčištěná odpadní voda je poté přes čerpací stanici zaústěna do Blažimského potoka. Odsazený aktivační kal z dosazovací nádrže je přečerpáván jako vratný kal na přítok do ČOV, přebytečný kal do přistaveného fekálního vozu a odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování.
   Stabilizace kalu je částečná anaerobní.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.5.2013.

   v kvalitě:
   BSK5 = 28,0 mg/l
   CHSK = 80,0 mg/l        
   NL = 30,0 mg/l

   Během roku dochází k častému porušování kanalizačního řádu ze strany obyvatel obce tím, že nárazově odčerpávají močůvku od domácích zvířat do kanalizace, což má za následek zničení aktivace a je nutno provádět vyvezení a opětné zaočkování celé čistírny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 stávající septiky přepojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Výškov u Počerad PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Výškov - transformovna PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  18,0 0,0 18,0

  Mapa