Vršovice - CZ042.3507.4207.0174.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vršovice

  Číslo obce PRVKUK 0174
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0174
  Kód obce 546887
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0174.01 Vršovice 18661 186619
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vršovice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 174 - 180 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a hranice území je z jihu lemována řekou Ohří. Na části území cca 37 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako Národní přírodní památka Velký vrch u Vršovic. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 246 258 273 236 245 253
   přechodně bydlící 0 0 15 17 18 20
   celkem 246 258 288 253 263 273
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   246 258 279 238 248 258
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vršovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozvodnou síť obce Černčice. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrženo prodloužení vodovodních řadů do míst uvažované výstavby dle platného územního plánu potrubím v celkové délce cca 565 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vršovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 244 254 273
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vršovice  má vybudovanou tlakovou splaškovou kanalizaci. Potrubí je z PE trub v profilech DN 50 a DN 80 v celkové délce 2,3 km. Systém tlakové kanalizace je zaústěn do stávajícího výtlaku převádějícího splaškové vody z Černčic a Obory na ČOV Louny.

   Na kanalizaci je napojeno 96% obyvatel, 4% odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Louny.

   Dešťové vody systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  


   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Vršovice  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 586,0 1 248,0 2 834,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny ---Nezadáno--- Obora-prodloužení vyp. ov
  31. 10. 2007