Vršovice - CZ042.3507.4207.0174.01 - stav 2015

 1. Obec

  Vršovice

  Číslo obce PRVKUK 0174
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0174
  Kód obce 546887
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0174.01 Vršovice 18661 186619
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vršovice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 174 - 180 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 246 258 279 300 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 246 258 279 300 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   246 258 279 300 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vršovice je zásobována ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039.23, který je napojen na oblastní vodovod Přísečnice.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů. Předpokládá se postupná rekonstrukce řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vršovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

   V roce 2003 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na akci „Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Vršovice v celkové délce 2639 m (1852,4 m gravitační PVC DN 250, 786,6 m výtlaky PP DN 80 se třemi čerpacími stanicemi), která bude výtlakem napojena na stávající výtlačné potrubí Černice - Louny, které je propojeno na kanalizační systém města Louny zakončený ČOV Louny.

   Obec bude odkanalizována tlakovou kanalizací v dimenzích DN 80 a DN 50. Z produkčních míst budou splaškové vody přečerpávány do systému tlakové kanalizace zaústěné do stávajícího výtlaku převádějící splaškové vody z Černčic a Obory na ČOV Louny. Celková délka tlakové kanalizace je 2 221 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6,0 11 200,0 11 206,0

  Mapa