Vrbno nad Lesy - CZ042.3507.4207.0173.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vrbno nad Lesy

  Číslo obce PRVKUK 0173
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0173
  Kód obce 566926
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0173.01 Vrbno nad Lesy 18603 186031
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrbno nad Lesy leží jihovýchodně od Loun v nadmořské výšce 330 - 355 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obcí neprotéká žádný recipient a v obci se nachází 2 požární nádrže. Nejbližší vodotečí je Débeřský potok vzdálený od obce cca 2,5 km. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Do intravilánu obce zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje 1. a 2. stupně Vrbno nad Lesy. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude narůstat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 147 147 167 182 212 234
   přechodně bydlící 150 150 0 0 0 0
   celkem 297 297 167 182 212 234
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   132 132 132 178 207 228
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrbno nad Lesy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je nadzemní VDJ Vrbno nad Lesy – 80 m3 (367,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Panenský Týnec, VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Vrbno - VDJ.LN 039/25 80 80 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vrbno nad Lesy nemá vybudovanou kanalizaci ukončenou ČOV. 70% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do dešťové kanalizace, 10% do domovních mikročistíren se vsakováním. 20% obyvatel odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do dešťové kanalizace.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací. 

   Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec Vrbno nad Lesy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Nadále bude zachováno individuální odvedení a čištění odpadních vod. Navrhujeme rekonstrukci stávajících septiků na domovní mikročistírny.

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat  výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba tlakové splaškové kanalizace a ČOV s odpadem zaústěným do Débeřského potoka. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Vrbno nad Lesy PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 320,0 4 320,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 8. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  15. 6. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  24. 6. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 8. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 6. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  30. 6. 2009
  Louny MULNCJ 67122/2009 Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  8. 9. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  22. 6. 2009
  Louny MULNCJ 93380/2010 Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  15. 10. 2010
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 8. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 8. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 8. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  29. 6. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpapdních vod pro rodinný dům
  29. 6. 2009
  Louny MULNCJ 201/2010 Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  4. 1. 2010
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 8. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 8. 2009
  Louny MULNCJ 67567/2009 Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  8. 9. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpapdních vod pro rodinný dům
  30. 6. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  29. 6. 2009
  Louny MULNCJ 67117/2009 Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  8. 9. 2009
  Louny MULNCJ 67129/2009 Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  8. 9. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 8. 2009
  Louny MULNCJ 67130/2009 Domovní čistírna odpadních vod
  8. 9. 2009
  Louny Null Domovní čistírna odpadních vod k rodinnému domu
  10. 7. 2009