Vrbno nad Lesy - CZ042.3507.4207.0173.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vrbno nad Lesy

  Číslo obce PRVKUK 0173
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0173
  Kód obce 566926
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0173.01 Vrbno nad Lesy 18603 186031
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrbno nad Lesy leží jihovýchodně od Loun v nadmořské výšce 330 - 355 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a cca 150 rekreantů v chalupách. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Na území obce jsou 2 požární nádrže a obcí neprotéká žádný recipient. Nejbližší recipient je Débeřský potok vzdálený asi 2500 m. Území obce náleží do povodí Ohře a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Vrbno nad Lesy. Počet trvale žijících obyvatel bude velmi mírně stoupat.
   Obec připravuje zpracování územního plánu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 147 147 147 148 - - -
   přechodně bydlící 150 150 150 150 - - -
   celkem 297 297 297 298 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   132 132 132 133 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrbno nad Lesy je zásobována z místního vodovodu M.LN.040, který byl postaven v 70. letech. Na vodovod je napojeno 90 % obyvatel. Ostatní obyvatelé mají vlastní studny. V obci se nachází vlastní zdroj – vrtaná studna (3,71 l/s). Pitná voda z křídového horizontu je tvrdá a provádí se pouze její zdravotní zabezpečení. Ze zdroje se voda čerpá do VDJ Vrbno nad Lesy – 2 x 50 m3 potrubím PE DN 90. Vodovod vlastní a provozuje obec Vrbno nad Lesy.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť je vyhovující i pro výhled k roku 2015. Obec nepočítá s rozvojem sítě mimo intravilán obce.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Vrbno - VDJ.LN 039/25 80 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vrbno nad Lesy je vybudována pouze dešťová kanalizace, do které jsou zaústěny přepady ze septiků – 70 %, dále jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole – 10 % obyvatel a 20 % obyvatel je napojeno na domovní mikročistírny s odtokem do kanalizace.
   Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec Vrbno nad Lesy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Nadále bude zachováno individuální odvedení a čištění odpadních vod.
   Obec připravuje realizaci decentralizované plošné čištění odpadních vod. Má uzavřenou smlouvu na instalaci 54 domovních ČOV MICROCLAR-DC5 s předpokládanou realizací v roce 2004 – 2006. Doporučujeme realizaci posunout za rok 2021.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa