Vinařice - CZ042.3507.4207.0172.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vinařice

  Číslo obce PRVKUK 0172
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0172
  Kód obce 566918
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0172.02 Divice 18230 182303
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Divice se nachází jižně od Loun v nadmořské výšce 290 – 350 m n. m.. Východním okrajem obce protéká Smolnický potok, který se vlévá v blízkosti Loun do řeky Ohře. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obyvatelé pracují v zemědělské výrobě nebo v Lounech v průmyslu a službách. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v přírodním parku Džbán. V obci je umístěna požární nádrž. Předpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 76 72 78 58 76 90
   přechodně bydlící 70 70 67 78 69 63
   celkem 146 142 145 136 145 153
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 81 99 113
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Divice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je stávající síť v Nové Vsi u Hříškova. Mezi obcemi Nová Ves a Divice je umístěn VDJ Nová Ves u Hříškova – 2 x 30 m3 (335,35 / 336,25 m n. m.), do kterého voda přitéká přes VDJ Hříškov, VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Vzhledem k výškovým poměrům je v obci Divice umístěna automatická tlaková stanice. Obec je rozdělena na dvě tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo je zásobováno přímo z vodojemu. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je obec Vinařice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny – jihovýchod, na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Divice - CS.LN 039/14 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 153
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Divice není vybudována splašková kanalizace. 100 % obyvatel likviduje odpadní vody v bezodtokových jímkách se svozem na ČOV Louny.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací. Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec Vinařice.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Divice a přilehlé obci Vinařice je navržen provozně samostatný celek, který spočívá ve vybudování nové splaškové kanalizace podtlakovým způsobem. V obci Divice je navržena podtlaková kanalizace z trub o profilech DN 90 (0,6km), DN 110 (0,7km) a DN 125 (0,7km) o celkové délce cca 2,0 km. Kanalizace bude zaústěna do nově vybudované ČOV 400EO, která se nachází v obci Divice. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Smolnického potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Divice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 15 090,0 15 090,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory