Vinařice - CZ042.3507.4207.0172.02 - stav 2019

 1. Obec

  Vinařice

  Číslo obce PRVKUK 0172
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0172
  Kód obce 566918
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0172.02 Divice 18230 182303
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Divice se nachází jižně od Loun v nadmořských výškách 290 – 350 m n. m. Jedná se o obec do 84 trvale žijících obyvatel a je zde 32 rekreačních objektů. Východním okrajem obce protéká Smolnický potok, který se vlévá pod městem Louny do řeky Ohře. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě, nebo v Lounech v průmyslu a službách. Území obce náleží do povodí Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Počet trvale žijících obyvatel bude dle předpokladu mírně klesat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 76 72 66 60 - - -
   přechodně bydlící 70 70 70 70 - - -
   celkem 146 142 136 130 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudován vodovod. Obyvatelé využívají lokální zdroje – domovní studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Po roce 2021 vybudovat vodovod.

   Dle provedených rozborů je kvalita vody z domovních studní často nevyhovující a především v letních měsících se projevuje také nedostatečná vydatnost studní.

   V prosinci 2005 byla zpracováno Technicko-ekonomické posouzení vodohospodářské investice „Divice – vodovod a vodojem“ společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem, Ing. Petr Plichta a Šárka Plichtová.

   Navržené řešení předpokládá rozdělení obce na dvě tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo bude zásobováno přímo z vodojemu.

   Přiváděcí řad VDJ Nová Ves - Divice
   Vodovodní řad je navržen PVC dimenze DN 100 o celkové délce 2333 m.
   Vodovodní síť v obci Divice
   Vodovod je navržen PVC dimenze DN 80 a DN 63 o celkové délce 2913 m, z čehož délka dolního tlakového pásma bude 1902 m a délka horního tlakového pásma bude 1011 m.

   Celková délka řadů je 5246 m.

   Termín realizace do roku 2010, předpokládané investiční náklady jsou ve výši 14 998 tis. Kč.

   V červenci 2006 byla zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Vinařice a Divice – vodovod a vodojem společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem, Ing. Karel Švejkovský.

   Předmětem projektové dokumentace je výstavba vodovodu, vodojemu a automatické tlakové stanice. Vodovod bude napojen na stávající síť v Nové Vsi u Hříšťkova. Na přívodním řadu mezi Novou Vsí a Divicemi bude umístěn vodojem 2 x 30 m3. Přívodní řad mezi Novou Vsí, Divicemi a Vinařicemi je o profilu De 100 mm (vnější průměr). Vodovodní řady v obcích jsou o profilech De 63,90 a 110 mm. Vzhledem k výškovým poměrům je nutno v Divicích umístit automatickou tlakovou stanici.

   Termín zahájení a dokončení
   Předpokládaný termín zahájení stavby je 10/2006 .
   Ukončení stavby je uvažováno na 12/2008.

   Stavba je člen_na do těchto stavebních objektů:
   SO 01 Přívodní řad Nová Ves - Divice
   SO 02 Přívodní řad Divice - Vinařice
   SO 03 Vodovodní řady Divice + ATS
   SO 04 Vodovodní řady Vinařice
   SO 05 Vodojem Nová Ves
   SO 06 Automatická tlaková stanice Divice
   SO 07 Přípojky elektrického proudu (samostatná projektová dokumentace)

   Celková délka vodovodních řadů je 8 902,03 m, z toho De 63 mm dl. 3 377,93 m, De 90 mm dl. 1 794,16 m a De 110 mm dl. 3 729,94 m.

   SO 05 Vodojem Nová Ves
   Vodojem s technologickou budovou 2 x
   30 m3
   Dvoukomorový vodojem 2 x 30 m3 s armaturní komorou a s technologickým objektem (nádrže 2 x UW 3048 , armaturní komora 1 x UW 3030 a technologický objekt UF 3054) je typovým výrobkem Betonbau Praha s.r.o. Nádrže jsou odlity metodou zvonového lití, jako bezesparý odlitek, z betonu C 35/45, hutněného vysokofrekvenční vibrací, což ve výsledku zajišťuje, že objekty jsou bezesparé, nepropustné, vodotěsné, nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci a ochranu.

   Výšky hladin ve vodojemu :
   Maximální hladina 336,25 m n. m.
   Minimální hladina 335,35 m n.m.
   Srovnávací rovina 337,00 m n.m.

   SO 06 Automatická tlaková stanice Divice
   ATS je automatická tlaková stanice na zvyšování tlaku dle DIN 1988. Skládá se ze 2 standartně nasávacích vertikálních odstředivých čerpadel z ušlechtilé oceli, konstrukční řada KSB HYAMAT VP NEU 2/0411 . Čerpadla budou umístěna v prefabrikované monolitické jímce o vnitřních rozměrech 2300 x 3380 mm a vnějších rozměrech 2580 x 3660 mm na štěrkopískový podsyp 150 mm (monolitická jímka Betonbau UW 2536 se stropní deskou).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Divice - CS.LN 039/14 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována splašková kanalizace. 100 % obyvatel likviduje odpadní vody v septicích s odtokem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV

   V obci Divice se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizaci z plastového potrubí DN 80 v délce 1169 m se 16 domovními tlakovými čerpacími stanicemi a mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 70 EO.

   V obci Divice a přilehlé obci Vinařice je navržen provozně samostatný celek, který spočívá ve vybudování nové splaškové kanalizace podtlakovým způsobem v celkové délce cca 5,242 km, z toho je obci Divice navržena podtlaková kanalizace o celkové délce cca 1,932 km. Kanalizace bude zaústěna do nově vybudované ČOV 400EO, která se nachází v obci Divice.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Divice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 310,0 1 310,0

  Mapa