Vinařice - CZ042.3507.4207.0172.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vinařice

  Číslo obce PRVKUK 0172
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0172
  Kód obce 566918
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0172.01 Vinařice 18231 182311
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vinařice se nachází jižně od Loun v nadmořské výšce 295 – 320 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Obyvatelé pracují v zemědělské výrobě v místě trvalého pobytu nebo v Lounech v průmyslu a službách. Územím obce protékají 2 pravostranné přítoky Smolnického potoka a přímo zástavbou protéká Smolnický potok. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se přírodním parku Džbán. Na části území cca 8,5 ha je vyhlášena národní přírodní rezervace Malý a Velký štít. V obci se nachází rybník a požární nádrž. Počet trvale žijících obyvatel bude do budoucna mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 151 154 155 161 165 169
   přechodně bydlící 71 71 11 12 12 12
   celkem 222 225 166 173 177 181
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 126 144 160
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vinařice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Divice, která je zásobována VDJ Nová Ves u Hříškova – 2 x 30 m3 (335,35 / 336,25 m n. m.), do kterého voda přitéká přes VDJ Hříškov, VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je obec Vinařice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny – jihovýchod, na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 181
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vinařice není vybudována kanalizace. 95,5% obyvatel odvádí odpadní vodu přes septiky a dešťovou kanalizaci do vodoteče, od 2,5% trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do kanalizace a od 2 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách se vsakováním.

   Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Vinařice a přilehlé obci Divice je navržen provozně samostatný celek, který spočívá ve vybudování nové splaškové kanalizace podtlakovým způsobem. V obci Vinařice je navržena podtlaková kanalizace z trub o profilech DN 90 (2,0km), DN 110 (0,6km) a DN 125 (1,0km) o celkové délce cca 3,6 km, včetně propoje mezi obcemi. Kanalizace bude zaústěna do nově vybudované ČOV 400EO, která se nachází v obci Divice. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Smolnického potoka.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 14 562,0 14 562,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory