Vinařice - CZ042.3507.4207.0172.01 - stav 2019

 1. Obec

  Vinařice

  Číslo obce PRVKUK 0172
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0172
  Kód obce 566918
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0172.01 Vinařice 18231 182311
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vinařice se nachází jižně od Loun v nadmořských výškách 295 – 320 m n. m. Jedná se o obec do 160 trvale žijících obyvatel a je zde 31 rekreačních objektů. Východním okrajem obce protéká Smolnický potok, který se vlévá pod městem Louny do řeky Ohře. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě, nebo v Lounech v průmyslu a službách. Území obce náleží do povodí Ohře, zasahuje do Přírodního parku Džbán. Počet trvale žijících obyvatel bude do budoucna mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 151 154 161 168 - - -
   přechodně bydlící 71 71 71 71 - - -
   celkem 222 225 232 239 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Vinařice není vybudován vodovod. Obyvatelé využívají lokální zdroje – domovní studny. Domovní studny jsou dostačující, kvalita vody je neznámá.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 vybudovat vodovod.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vinařice není vybudována kanalizace. 95,5% obyvatel odvádí odpadní vodu přes septiky a dešťovou kanalizaci do vodoteče, od 2,5% trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do kanalizace a od 2 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách se vsakováním. Vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace je obec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

   V obci Vinařice se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizaci z plastového potrubí DN 80 v délce 2471 m se 48 domovními tlakovými čerpacími stanicemi a mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 150 EO.

   V obci Vinařice a přilehlé obci Divice je navržen provozně samostatný celek, který spočívá ve vybudování nové splaškové kanalizace podtlakovým způsobem v celkové délce cca 5,242 km, z toho je obci Vinařice navržena podtlaková kanalizace o celkové délce cca 3,310 km, včetně propoje mezi obcemi. Kanalizace bude zaústěna do nově vybudované ČOV 400EO, která se nachází v obci Divice.


    


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 300,0 2 300,0

  Mapa