Veltěže - CZ042.3507.4207.0171.01 - stav 2004

 1. Obec

  Veltěže

  Číslo obce PRVKUK 0171
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0171
  Kód obce 566896
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0171.01 Veltěže 17985 179850
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Veltěže se nachází východně od Loun v nadmořských výškách 185 – 215 m n. m. Jedná se o obec do 390 trvale žijících obyvatel. Severním okrajem obce protéká Smolnický potok, který se vlévá pod městem Louny do řeky Ohře. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě a v Lounech v průmyslu a službách. Území obce náleží do povodí Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Počet trvale žijících obyvatel bude do budoucna velmi mírně klesat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 383 381 379 378 - - -
   přechodně bydlící 25 25 25 25 - - -
   celkem 408 406 404 403 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   376 376 376 376 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Veltěže je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.36 z dolního tlakového pásma Louny. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   383 381 379 378 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná jednotná kanalizace K-LN.038-J.C, kterou jsou odpadní vody odváděny na biologický septik. Odpadní voda ze septiku je odváděna do vodoteče. Před biologickým septikem je odlehčovací komora. Potrubí je DN 300, 400 a 600.
   Na kanalizaci je napojeno 100 % obyvatel.
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu do roku 2010 biologický septik nahradit ČOV pro 400 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Veltěže PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa