Veltěže - CZ042.3507.4207.0171.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Veltěže

  Číslo obce PRVKUK 0171
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0171
  Kód obce 566896
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0171.01 Veltěže 17985 179850
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Veltěže leží východně od Loun v nadmořské výšce 185 – 215 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. V obci se nachází požární nádrž. Území obce náleží do povodí Ohře. Část západní hranice území cca 1,2 km je lemována Smolnickým potokem, který je pravostranným přítokem řeky Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 383 381 418 398 396 395
   přechodně bydlící 25 25 95 111 105 101
   celkem 408 406 513 509 501 496
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   376 376 376 408 406 405
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Veltěže je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozvodnou síť města Louny (rozváděcím řadem PE De 160) a následně přes rozváděcí řad obce Blšany u Loun z horního tlakového pásma Loun, konkrétně z VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   383 381 379 433 430 430
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Veltěže je vybudovaná jednotná kanalizace K-LN.038-J.C ukončená ČOV. Potrubí je z betonových trub v profilech DN 300 až DN 600 v celkové délce cca 2,5 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % obyvatel.
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Veltěže.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Veltěže pro 500 EO. Kapacita je 75 m3/den, BSK5 30 kg/den.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Smolnického potoka. 


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 038/1/K ČOV Veltěže 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory