Dobrná - CZ042.3502.4202.0015.02 - stav 2004

 1. Obec

  Dobrná

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0015
  Kód obce 545783
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0015.02 Brložec 02728 27286
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Dobrná - Brložec leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 450,00 – 482,00 m n. m. Je zde požární nádrž, která slouží pro rekreaci a rybolov. Jedná se o obec do 30 trvale žijících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Zástavba venkovského charakteru je poměrně soustředěná podél komunikace. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V obci je jedna zemědělská firma s chovem králíků. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 27 27 27 27 - - -
   přechodně bydlící 45 45 45 45 - - -
   celkem 72 72 72 72 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   27 27 27 27 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Dobrná – Brložec je zásobována z místního vodovodu (M-DC.021). Voda z prameniště je svedena do akumulační jímky s čerpací stanicí a výtlačným potrubím přes spotřebiště do VDJ 50 m3 (493,07/490,87 m n.m.) a zpět do obce. V obci je napojeno na vodovod 100% obyvatel. Rozvodná síť je z litinového potrubí DN 40-100. Kapacita zdroje je vyhovující, ale kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Zdroj lze provozovat bez návrhu na opatření.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rozvodné potrubí je staré a poruchové. Doporučuje se rekonstrukce řadů v délce 0,7 km. Nutná je i dezinfekce u zdroje a regulace čerpání.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 021/1 ZD.DC 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 021/1 ZD.DC 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 021/1 ZD.DC 021/1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dobrná Brložec 1e ZD.DC 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dobrná Brložec 1d ZD.DC 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dobrná Brložec 1f ZD.DC 021/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Dobrná - Brložec není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody v Brložci jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (žumpy) s vyvážením na ČOV Děčín - 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Brložec se i nadále uvažuje s individuální likvidaci splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 560,0 1 560,0

  Mapa