Dobrná - CZ042.3502.4202.0015.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dobrná

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0015
  Kód obce 545783
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0015.02 Brložec 02728 27286
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Dobrná - Brložec leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 450,00 – 482,00 m n. m. Je zde požární nádrž, která slouží pro rekreaci a rybolov. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Dále obec zasahuje do OP vodního zdroje. V obci je jedna zemědělská firma s chovem králíků. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 27 27 21 20 19 19
   přechodně bydlící 45 45 24 28 28 28
   celkem 72 72 45 48 47 47
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   27 27 27 48 47 47
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Dobrná – Brložec je zásobována z místního vodovodu (M-DC.021). Voda z prameniště je svedena do akumulační jímky s čerpací stanicí a výtlačným potrubím přes spotřebiště do VDJ 50 m3 (493,07/490,87 m n.m.) a zpět do obce. Rozvodná síť je z litinového potrubí DN 40-100. Kapacita zdroje je nevyhovující. V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.

   Na přelomu roku 2020/2021 byl vytvořen nový vrt pro zásobování obce pitnou vodou a zároveň byla rekonstruována část vodovodních řadů.

   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Dobrná- Brložec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Nutná je i také zavést dezinfekci u zdroje a regulaci čerpání, dále se navrhuje posílení stávajících zdrojů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Brložec PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 021/1 Brložec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 021/1 Dobrná Brložec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 021/1 Dobrná Brložec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 021/1 Dobrná Brložec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 021/1 Dobrná Brložec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 021/1 Dobrná Brložec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 021/1 Dobrná Brložec PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Dobrná - Brložec není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody v Brložci jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (žumpy) s vyvážením na ČOV Děčín - 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Brložec se i nadále uvažuje s individuální likvidaci splaškových vod. Pomocí  bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín.

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 832,0 0,0 2 832,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory