Úherce - CZ042.3507.4207.0170.01 - stav 2004

 1. Obec

  Úherce

  Číslo obce PRVKUK 0170
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0170
  Kód obce 546178
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0170.01 Úherce 11757 117579
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úherce leží při jihovýchodním okraji hranic pověřeného města Louny, mezi městem Louny a Slaný v nadmořských výškách 290 - 310 m n. m. Jedná se o obec rekreačního charakteru do 60 trvale žijících obyvatel s 25 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rodinnými domy. V obci je požární nádrž a protéká zde Úherský potok. Území náleží do povodí řeky Vltavy. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 58 63 71 80 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 98 103 111 120 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 56 65 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úherce je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí domovních studní. Kvalita vody v domovních studních nesplňuje požadavky dané vyhl. 376/2000 sb. v limitech pro obsah dusičnanů a v limitech bakteriologického znečištění. Vydatnost studní není dostatečná, zvláště v suchých obdobích.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá výstavba nového vodovodu v rámci rozšíření skupinového vodovodu Louny OP-SK.LN.039. Za obcí Panenský Týnec bude vybudována nový - VDJ 2 x 250 m3 s přívodními řady pro obce Úherce, Kokovice, Hořešovičky, Telce, Vrbičany, Klobouky, Kobylníky, Třebíz. Stavba je připravena k zahájení, její realizace proběhne v letech 2004  2005. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Roman Hladík.
   Výstavbu rozvodné sítě DN 50 v délce cca 1000m navrhujeme následně.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Úherce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 85 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a od 15 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích a vypouštěny do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Úherce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 200,0 2 200,0

  Mapa