Úherce - CZ042.3507.4207.0170.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úherce

  Číslo obce PRVKUK 0170
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0170
  Kód obce 546178
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0170.01 Úherce 11757 117579
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úherce leží  jihovýchodně od města Louny v nadmořské výšce 290 - 310 m n. m.. Na severu území se nachází vzletová dráha Letiště Panenský Týnec. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, tvořena převážně rodinnými domy. V obci se nachází požární nádrž. Napříč územím protéká Úherecký potok, levostranný přítok Žerotínského potoka. Území náleží do povodí Vltavy. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 58 63 68 77 81 84
   přechodně bydlící 40 40 28 32 32 32
   celkem 98 103 96 109 113 116
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 56 72 75 78
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úherce je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je nadzemní VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je obec Úherce a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny – jihovýchod, na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Úherce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 5 % obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do dešťové kanalizace.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Úherce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby do roku 2030 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 540,0 540,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 24120/2018 Úherce - stavební povolení, nádrž
  17. 4. 2018