Toužetín - CZ042.3507.4207.0169.03 - stav 2018

 1. Obec

  Toužetín

  Číslo obce PRVKUK 0169
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0169
  Kód obce 566829
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0169.03 Sulec 16790 167908
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sulec leží jižně od Toužetína mezi městy Louny a Slaný v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 350 – 370 m n. m. Jde o obec do 60 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí neprotéká vodoteč. Území obce náleží do povodí Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se s mírný úbytkem obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 60 58 55 52 - - -
   přechodně bydlící 7 7 7 7 - - -
   celkem 67 65 62 59 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   57 57 55 52 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sulec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.45. Zdrojem vody je VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 5 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl.376/2000 sb. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovod je 5 let starý bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sulec nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do dešťové kanalizace a od 5 % obyvatel jsou odpadní vody ze septiků vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V letech 2018 až 2020 je uvažováno o tlakovém odkanalizování obce pomocí výtlačného řadu z HDPE 90 a 63 v délce 1,7 km, který odvádí odpadní vody společně s odpadními vodami z výše položené místní části Toužetín na ČOV pro 400 EO v místní části Donín. Tento výtlačný řad je páteřní stokou celého kanalizačního systému v obci Toužetín a jejích místních částech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 845,0 845,0

  Mapa