Toužetín - CZ042.3507.4207.0169.02 - stav 2018

 1. Obec

  Toužetín

  Číslo obce PRVKUK 0169
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0169
  Kód obce 566829
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0169.02 Donín 16789 167894
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Donín leží severozápadně od Toužetína mezi městy Louny a Slaný v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 345 - 360 m n. m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel a je zde 11 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí neprotéká vodoteč, je zde rybník u požární zbrojnice. Území obce náleží do povodí Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 83 87 94 102 - - -
   přechodně bydlící 21 21 21 21 - - -
   celkem 104 108 115 123 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   83 87 94 102 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Donín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.44. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Toužetín, která je zásobována z VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Donín nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole, 70 % trvale bydlících obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V letech 2018 až 2020 je uvažováno o tlakovém odkanalizování obce pomocí řadů z HDPE 90 a 63 v délce 1,2 km. Odpadní vody budou odvedeny a čištěny na nově vybudované mechanicko-biologické ČOV s kapacitou pro 400 EO. ČOV bude sloužit i pro čištění odpadních vod z okolních místních částí Sulec a Toužetín. Odpadní vody z ČOV budou zaústěny do Debeřského potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 425,0 2 425,0

  Mapa