Toužetín - CZ042.3507.4207.0169.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Toužetín

  Číslo obce PRVKUK 0169
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0169
  Kód obce 566829
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0169.01 Toužetín 16791 167916
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Toužetín leží mezi městy Louny a Slaný v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 305 – 323 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a obyvatelé pracují v zemědělské výrobě. Obcí neprotéká vodoteč, jsou zde dva rybníky a požární nádrž. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 136 137 144 169 169 169
   přechodně bydlící 10 10 0 0 0 0
   celkem 146 147 144 169 169 169
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   136 137 139 139 150 160
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Toužetín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je nadzemní VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny – jihovýchod, na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 84
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Toužetín nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny, 50 % trvale bydlících obyvatel vypouští odpadní vody do septiků nebo domovních mikročistíren s odtokem do dešťové kanalizace nebo vsakování.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Touženín bude vybudována kořenová ČOV s kapacitou pro 200 EO. Pro přivedení odpadních vod z jednotlivých nemovitostí do ČOV bude využita stávající dešťová kanalizace.

   Odpadní vody z ČOV budou zaústěny do Debeřského potoka.

   Tato výstavba se předpokládá do r.2030.

     

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Toužetín PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 994,0 3 994,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory