Smolnice - CZ042.3507.4207.0168.01 - stav 2004

 1. Obec

  Smolnice

  Číslo obce PRVKUK 0168
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0168
  Kód obce 566721
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0168.01 Smolnice 15111 151114
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Smolnice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán v  nadmořské výšce 310 – 345 m n. m. Jde o obec do 370 trvale bydlících obyvatel a je zde 76 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná venkovského charakteru. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Ve vzdálenosti 1,3 km od obce protéká Smolnický potok. V obci jsou 3 požární nádrže. Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 370 376 388 400 - - -
   přechodně bydlící 160 157 153 150 - - -
   celkem 530 533 541 550 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   370 376 388 400 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Smolnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.40. Zdrojem vody je věžový VDJ Smolnice – 2 x 150 m3 (363,00 / 368,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je z roku 1997 a dosud je bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Smolnice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole, 25 % obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do dešťové kanalizace, 5 % obyvatel odpadní vody čistí v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Smolnice i nadále doporučujeme individuální likvidaci odpadních vod. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Smolnice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 14 996,0 14 996,0

  Mapa