Smolnice - CZ042.3507.4207.0168.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Smolnice

  Číslo obce PRVKUK 0168
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0168
  Kód obce 566721
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0168.01 Smolnice 15111 151114
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Smolnice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v  nadmořské výšce 310 – 345 m n. m.. Zástavba je soustředěná venkovského charakteru. Ve vzdálenosti 1,3 km od obce protéká Smolnický potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a v obci jsou 2 požární nádrže a jeden rybník. Obcí prochází hranice přírodního parku Džbán. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 370 376 418 398 395 394
   přechodně bydlící 160 157 260 273 265 260
   celkem 530 533 678 671 660 654
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   370 376 388 421 418 417
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Smolnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Smolnice – 2 x 150 m3 (363,00 / 368,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Smolnice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 039/9 ČS Smolnice - CS.LN 039/9 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Smolnice - VDJ.LN 039/14 300 300 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Smolnice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, 25 % obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do dešťové kanalizace, 5 % obyvatel odpadní vody čistí v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do dešťové kanalizace.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Smolnice i nadále doporučujeme individuální likvidaci odpadních vod. U nové výstavby do roku 2030 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba tlakové splaškové kanalizace a ČOV Smolnice pro 450EO s odpadem zaústěným do bezejmenné vodoteče. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Smolnice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 573,0 324,0 12 897,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny Null Domovní ČOV pro rodinný dům
  16. 4. 2008
  Louny Null Kopaná domovní studna
  2. 2. 2009
  Louny Null Kopaná domovní studna
  2. 2. 2009