Slavětín - CZ042.3507.4207.0167.02 - stav 2004

 1. Obec

  Slavětín

  Číslo obce PRVKUK 0167
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0167
  Kód obce 566713
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0167.02 Kystra 14998 149985
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kystra leží od Loun severovýchodním směrem v nadmořské výšce 170 – 180 m n. m. Jedná se o obec do 35 trvale bydlících obyvatel a je zde ubytovací zařízení s kapacitou 10 lůžek. Zástavba je soustředěná venkovského charakteru. Obec leží na pravém břehu řeky Ohře, která je uvažována jako případný zdroj požární vody. Obec spadá do území Přírodního parku Džbán. Předpokládá se, že v budoucnu bude počet trvale bydlících obyvatel stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 33 33 33 34 -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 -
   celkem 39 39 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   33 33 33 34 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kystra je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.30. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu vez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kystra nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Kystra není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa