Slavětín - CZ042.3507.4207.0167.01 - stav 2004

 1. Obec

  Slavětín

  Číslo obce PRVKUK 0167
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0167
  Kód obce 566713
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0167.01 Slavětín 14999 149993
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slavětín leží nedaleko Loun východním směrem v nadmořské výšce 220 – 240 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel, je zde 85 rekreačních objektů a ubytovací zařízení o kapacitě 20 lůžek. Zástavba je soustředěná. Jako požární nádrž slouží zdejší koupaliště. Obcí protéká Slavětínský potok, který náleží do povodí Ohře (vzdálená cca 2,0 km od obce). Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 390 392 396 401 - - -
   přechodně bydlící 41 41 41 41 - - -
   celkem 431 433 437 442 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 381 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Slavětín není vybudován vodovod. Je zde individuální způsob zásobování domovními studnami. Množství vody ve studních není dostatečné a kvalita vody ve studních nevyhovuje z hlediska obsahu manganu, dusičnanů, bakteriologického znečištění a organických látek.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme v průběhu let 2009 - 2010 napojit obec na vodovodní rozvody obce Kystra PE DN 80 – 3500 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Slavětín - CS.LN 039/18 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Slavětín - VDJ.LN 039/24 200 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   273 275 278 401 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Slavětín je odkanalizována jednotnou kanalizací KLN.037-J.C. Kanalizace je ukončena ČOV. Splašková voda je přivedena stokou nad svah u čtvrtého rybníka a je v povrchově zpevněném žlabu svedena přes usazovací objekt do rybníka. Celá kanalizační síť byla dokončena společně s ČOV v r. 1991. Na stokové síti jsou dvě odlehčovací komory a je tvořena potrubím DN 300, 400 a 600.
   Na třech místech na okraji obce začíná kanalizace otevřeným příkopem s česlemi. Tudy do kanalizace vtéká (kromě dešťových vpustí v obci) dešťová voda.

   Odlehčovací komory
   Jedná se o typové objekty s přepadem kolmým na směr proudění v přítokové stoce (čelný přepad). Oddělují ředěné splaškové vody a odvádějí je do recipientu. Délka koruny přepadu je 1,8 m. Odlehčované množství je 100 - 1000 l/s. Vyústění je do volna.

   Povrchový zpevněný žlab
   Kanalizační stoka vedená ke stabilizační nádrži končí ve svahu nad rybníkem. Splaškové vody jsou po svahu vedeny do stabilizační nádrže povrchovým zpevněným žlabem. Žlab navazuje na trasu kanalizace. Šířka je 80 cm, je z betonových prefabrikovaných žlábků. Po stranách je ohraničen betonovými obrubami.
   Celý žlab sestává z několika teras. Před hranou následující terasy je v bočnicích osazena drážka pro zasunutí hradítek a tím vytvoření možnosti pro zpomalení odtoku splaškových vod. První terasa v místě vyústění podzemní stoky tvoří jímku 80 x 80 x 100 cm a je využita pro usazování pevných nečistot.

   Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Slavětín.
   Na ČOV jsou likvidovány splaškové vody od obyvatel Slavětína a dešťové vody z území obce. Současný počet napojených obyvatel je cca 273 EO. Kapacita ČOV je 600 EO a 175 m3/d.
   Pro čištění odpadních vod z obce Slavětín se využívá čtvrtého rybníka na Slavětínském potoce. V rybníce - stabilizační nádrži probíhá biologické čištění.
   Do rybníka přitéká voda po odsazení v usazovacím objektu, do kterého natéká povrchovým žlabem - kaskádou. Pro zlepšení kyslíkové bilance přitéká do rybníka část vody z potoka. Ostatní voda z potoka je vedena mimo rybník, aby nedocházelo k vyplavování biologických organismů účastnících se na čištění vod.
   Pro zvýšení obsahu kyslíku ve stabilizační nádrži jsou zde umístěny 3 ks turbín ZRUP - Stráž pod Ralskem.
   Čištění odpadních vod pro obec Slavětín je pomocí oxidačního rybníka s mechanickou aerací.

   Návrhové parametry:

   • 47 kg BSK5/den
   • 175 m3/den

   Průměrný odtok splaškových vod činí 2 l/sec.
   Vlivem průsaků podzemních vod do kanalizace v množství cca 5 l/sec bude docházet k ředění odpadních vod.

   Popis jednotlivých částí ČOV
   Usazovací objekt
   Jedná se o železobetonovou monolitickou jímku půdorysu 250 x 675 cm. Je dělený do dvou stabilních komor oddělených příčnou přepadovou stěnou. Další příčné dělení je z dřevěných norných stěn. Objem jímky je 12 m3, doba zdržení odpadní vody 20 min.

   Rozdělovací objekt
   Část vody přitékající do rybníka korytem potoka je vedena mimo rybník. Do rybníka přitéká pouze minimální množství vody z potoka (cca 3 l/s). V rozdělovacím objektu dochází k rozdělení přitékajících vod mezi rybník a nové koryto.
   Jedná se o železobetonový objekt propojující propustek pod cestou s novým korytem (žlabem) potoka. V rozdělovacím objektu dojde k zvýšení hladiny mezi kótou přítoku a odtoku o 15 cm. Odtoková trubka do rybníka má profil 100 mm - je použito děravé trubky, aby došlo k co největšímu rozstřiku vody. Slouží pro regulaci průtoku vody do rybníka a potokem.

   Stabilizační rybník
   Jako stabilizační nádrž je využit tzv. Dolní rybník o ploše 1500 m2 a průměrné hloubce 2 m. Objem je asi 3000 m3. Maximální hladina rybníka zasahuje stěny žlabu rozdělovacího objektu.
   Minimální hladina je v úrovni nejnižší kóty dna tohoto žlabu. Do dna rybníka jsou osazeny betonové plošiny, na kterých jsou ukotveny aerátory. Jedná se o 3 ks provzdušňovacích turbín ZRUP - Stráž pod Ralskem, rychloběžné aerátory včetně plováku, bezpřevodové, 3 kW.
   Během provozu by koncentrace kyslíku ve vodě rybníka neměla klesnout pod 2 mg/l. Pokud se koncentrace kyslíku bude blížit této hodnotě je nutné zapnout aerátory.

   Vypouštěcí objekt
   Plní funkci hradítka s možností výškové korekce hladiny a zároveň svojí konstrukcí zamezuje odtékání vod z povrchu rybníka a tím vyplavování a odtoku biologického oživení.
   Tvoří ho dvě příčné železobetonové stěny a spojovací stěna o výšce 150 cm, ke dnu zbývá otvor 100 cm. Tato norná stěna zajišťuje odtok vody ode dna rybníka.

   Povolení vypouštění odpadních vod je rozhodnutím ze dne 14.3.1983 OVLH ONV Louny, č.j. 233-28-83-Kgr.:

   1. Množství odpadních vod 253 m3/rok s max. 10 l/s
   2. Kvalita v BSK5 – 4,55 t/rok o maximální koncentraci 27 mg/l

   Odpadní vody jsou odváděny na ČOV – 70 % obyvatel, do bezodtokových jímek vyvážených na pole – 10 % obyvatel, do septiků s odtokem do vodoteče – 20 % obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny kanalizací přes OK do vodoteče.
   Stávající stav kanalizace je nevyhovující.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je zpracována dokumentace pro územní řízení na obnovu kanalizační sítě a výstavbu nové ČOV pro 450 EO, Q = 50 m3/d. Realizace bude v letech 2012 - 2014. Při rekonstrukci a dostavbě kanalizace navrhujeme napojit zbývající obyvatele.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Slavětín nová PRVK/2020
  ČOV Stav COV.LN 037/1/K ČOV SLAVĚTÍN PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa