Slavětín - CZ042.3507.4207.0167.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Slavětín

  Číslo obce PRVKUK 0167
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0167
  Kód obce 566713
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0167.01 Slavětín 14999 149993
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slavětín leží nedaleko Loun východním směrem v nadmořské výšce 220 – 240 m n. m.. Zástavba je soustředěná. V obci pramení Slavětínský potok, který protéká daným územím. V obci se nachází požární nádrž a území obce náleží do povodí řeky Ohře, která je vzdálená cca 2,0 km od obce. Do budoucna lze předpokládat mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 390 392 446 504 485 473
   přechodně bydlící 41 41 6 6 6 6
   celkem 431 433 452 510 491 479
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 510 491 479
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Slavětín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Slavětín – 200 m3 (273 m n. m.), do kterého je voda čerpána pomocí ČS umístěné v obci Slavětín. Skupinový vodovod Louny je na tomto území dotován z dolního tlakového pásma Loun, konkrétně z VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Slavětín - CS.LN 039/18 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Slavětín - VDJ.LN 039/24 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   273 275 278 504 485 473
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Slavětín je odkanalizována jednotnou kanalizací KLN.037-J.C. ukončenou ČOV.  Na stokové síti jsou dvě odlehčovací komory a je tvořena potrubím DN 300, 400 a 600 v celkové délce cca 7 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel obce.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací přes OK do vodoteče.

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je městys Slavětín.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Slavětín. Kapacita je 75 m3/den. ČOV navržena na 510 EO, BSK5  30 kg/den. ČOV je tvořena usazovacím objektem a vegetační čistírnou. Splašková voda je přivedena přívodní stokou DN300 nad svah u Dolejšího rybníka a je v povrchově zpevněném žlabu svedena přes usazovací objekt do rybníka. Rybník plní funkci stabilizační nádrže, je vybaven mechanickou aerací a pro zlepšení kyslíkové bilance přitéká do rybníka část vody z potoka. Kaly jsou vyváženy na ČOV Louny. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Slavětínského potoka.  


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V souladu s územním plánem je navržena výstavba nové ČOV s kapacitou 900EO, do které bude zaústěna stávající přívodní stoka. Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do míst nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Slavětín nová PRVK\2021
  ČOV Stav COV.LN 037/1/K ČOV SLAVĚTÍN PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 466,0 1 466,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory