Ročov - CZ042.3507.4207.0166.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ročov

  Číslo obce PRVKUK 0166
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0166
  Kód obce 566667
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0166.03 Úlovice 14026 140261
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úlovice leží jižně od Loun v nadmořské výšce 325 - 340 m n. m.. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří rodinné domy. Ve směru na Ročov se nachází požární nádrž. Obcí protéká Klášterský potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje do přírodního parku Džbán a ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Úlovice. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 47 45 46 40 45 49
   přechodně bydlící 52 52 59 69 63 60
   celkem 99 97 105 109 108 109
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   47 45 43 49 54 58
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úlovice je zásobována vodou z místního vodovodu Úlovice, označení řadu od zdroje po VDJ - M-LN.034. Zdrojem vody je zářez Úlovice s maximální využitelnou kapacitou 0,6 l/s, zásobující zemní vodojem Úlovice nový – 2 x 25 m3 s kótou terénu 382,00 m n. m.. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby LN060014 - "Ročov - náhrada zdrojů Ročov a Úlovice" se navrhuje nový výtlačný řad PE-HD90 v délce 2800 m z AŠ 02 nad Břínkovem až do věžového VDJ Ročov. Od místa odbočení (AŠ) nad Úlovicemi se ještě položí do jednoho výkopu nový gravitační zásobní řad pro Úlovice PE-HD63 v délce 1500 m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Úlovice-Nový - VDJ.LN 034/2 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Úlovice 1a zářezy Úlovice - ZD.LN 034/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Úlovice 2b zářezy Úlovice - ZD.LN 034/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Úlovice 1b zářezy Úlovice - ZD.LN 034/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Úlovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 110127/2010 Ročov-souhlas sklad zl
  3. 12. 2010
  Louny MULNCJ 24562/2013 Zemědělský podnik Vít Chládek
  29. 3. 2013
  Louny MULNCJ 80230/2019 Břínkov-nakládání s vodami, společné povolení
  30. 10. 2019
  Louny MULNCJ 22805/2013 Zemědělský podnik Vít Chládek
  29. 3. 2013