Ročov - CZ042.3507.4207.0166.03 - stav 2004

 1. Obec

  Ročov

  Číslo obce PRVKUK 0166
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0166
  Kód obce 566667
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0166.03 Úlovice 14026 140261
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úlovice leží jižně od Loun v nadmořské výšce 325 - 340 m n. m. V obci žije do 50 trvale bydlících obyvatel a cca 52 rekreantů. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří rodinné domy. Ve směru na Ročov se nachází požární nádrž. Obcí protéká Klášterský potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje do Přírodního parku Džbán a ochranného pásma I.stupně vodního zdroje Úlovice. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 47 45 43 42 - - -
   přechodně bydlící 52 52 52 52 - - -
   celkem 99 97 95 94 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   47 45 43 42 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úlovice je zásobována vodou z místního vodovodu Úlovice M-LN.034. Zdrojem vody je zářez Úlovice s maximální využitelnou kapacitou 0,6 l/s, zásobujícím zemní vodojemy Úlovice starý – 1 x 14 m3, s kótou terénu 383 m n. m. a Úlovice nový – 2 x 25 m3 s kótou terénu 382,00 m n. m.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je z části zrekonstruovaný.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Úlovice-Nový - VDJ.LN 034/2 50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Úlovice 1a zářezy Úlovice - ZD.LN 034/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Úlovice 2b zářezy Úlovice - ZD.LN 034/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Úlovice 1b zářezy Úlovice - ZD.LN 034/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Úlovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Úlovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2021 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa