Ročov - CZ042.3507.4207.0166.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ročov

  Číslo obce PRVKUK 0166
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0166
  Kód obce 566667
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0166.02 Břínkov 14023 140236
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Břínkov leží jižně od Loun v nadmořské výšce 305 - 340 m n.m.. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří rodinné domy. Na návsi se nachází požární nádrž. V blízkosti obce protéká Potok z Břínkova, který se cca 200 m za obcí vlévá do Klášterského potoka, jenž náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje do přírodního parku Džbán. Na hranici intravilánu obce zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje Břínkov. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 39 38 38 38 43 47
   přechodně bydlící 55 55 46 54 45 40
   celkem 94 93 84 92 88 87
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   39 38 37 52 57 61
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Do obce Břínkov je pitná voda čerpána z VDJ Senkov, čímž je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019. Zdrojem vody je VDJ Senkov – 35 m3 (378 m n. m), do kterého je voda čerpána přes ČS Hřivice z VDJ Hřivice – 2 x 250 m3 (299,50 / 305,50 m n. m). Ten je zásobován přes VDJ Skalka z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Břínkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Břínkov (Senkov) - CS.LN 019/21 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Břínkov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   Při splnění určitých podmínek je případně možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat  výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 982,0 0,0 1 982,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 110127/2010 Ročov-souhlas sklad zl
  3. 12. 2010
  Louny MULNCJ 24562/2013 Zemědělský podnik Vít Chládek
  29. 3. 2013
  Louny MULNCJ 80230/2019 Břínkov-nakládání s vodami, společné povolení
  30. 10. 2019
  Louny MULNCJ 22805/2013 Zemědělský podnik Vít Chládek
  29. 3. 2013