Ročov - CZ042.3507.4207.0166.02 - stav 2004

 1. Obec

  Ročov

  Číslo obce PRVKUK 0166
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0166
  Kód obce 566667
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0166.02 Břínkov 14023 140236
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Břínkov leží jižně od Loun v nadmořské výšce 305 - 340 m n.m. V obci žije do 40 trvale bydlících obyvatel a zhruba stejný počet rekreantů. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří rodinné domy. Na návsi se nachází požární nádrž. Územím obce protéká Klášterský potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje do Přírodního parku Džbán a ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Břínkov. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 39 38 37 36 - - -
   přechodně bydlící 55 55 55 55 - - -
   celkem 94 93 92 91 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   39 38 37 36 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Břínkov je zásobována vodou z místního vodovodu Břínkov M-LN.035. Zdrojem vody je zářez Břínkov s maximální využitelnou kapacitou 0,2 l/s, zásobujícím zemní vodojem Břínkov – 1 x 20 m3 s kótou terénu 340,00 m n. m.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je již z části zrekonstruovaný a je bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Břínkov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Břínkov není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 660,0 2 660,0

  Mapa