Ročov - CZ042.3507.4207.0166.01 - stav 2004

 1. Obec

  Ročov

  Číslo obce PRVKUK 0166
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0166
  Kód obce 566667
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0166.01 Ročov 14025 140252
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ročov leží jižně od Loun v nadmořské výšce 410 - 445 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a je zde 50 rekreačních objektů a ubytovací zařízení o kapacitě 5 lůžek. Zástavba obce je soustředěná, převážně rodinnými domy. V areálu ZD a u kláštera se nachází požární nádrže, dále je na území obce rybník p. Ibla. Územím obce protéká Klášterský potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje do prozatímního ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod stolních Břvany II. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 486 487 490 494 -
   přechodně bydlící 142 142 142 142 -
   celkem 628 629 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   469 470 473 477 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ročov je zásobována vodou z místního vodovodu Ročov M-LN.033. Voda ze zdroje Ročov je dále čerpána do věžového VDJ Ročov – 1 x 100 m3 s kótou terénu 448,00 m n. m. Část obce je zásobena přes AT stanici.
   Na vodovod je napojeno 97 % obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně domovními studnami.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků navrhujeme postupnou rekonstrukci vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Ročov - CS.LN 033/1 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav ÚV Ročov - UV.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov R8 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov Na botě 1a prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov Na botě 1c prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v poli 2e prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 3-1 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 3-3 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 5 - F prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 4-2 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov R7 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov Na botě 1b prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v poli 2d prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 3-2 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 5-1 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 5 - G prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 4-1 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Ročov - VDJ.LN 033/1 100 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   437 438 441 445 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována splašková kanalizace K-LN.036-S.C, do které je napojeno 90 % obyvatel. Od 10 % obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.
   Vlastníkem kanalizace je obec Ročov a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Stávající kanalizační síť je vyhovující.
   ČOV Ročov je v provozu od srpna r. 2003. Vlastníkem ČOV je obec Ročov a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno pod č. j. ŽP6313-01/02-231-17-Nov ze dne 27.5.2002 s platností do 15.6.2003

   skut. EO 480
   9 996 m3/rok
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   90
   120
   25
   35
   25
   35
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Je to mechanicko – biologická ČOV typ VHS II/k se sdruženým objektem hrubého předčištění.
   Skutečné parametry:

   Přítok:
   CHSK = 123 mg/l
   BSK5 = 39 mg/l
   NL = 54 mg/l
   Pcelk = 4,9 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 25mg/l
   BSK5 = 4 mg/l
   NL = 14 mg/l

   Produkce stabiliz. kalu 0,44 t/r, neodvodňuje se. Odváží se na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme zachovat stávající systém odkanalizování i čištění odpadních vod a objekty s bezodtokými jímkami přepojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Ročov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ročov ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa