Ročov - CZ042.3507.4207.0166.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ročov

  Číslo obce PRVKUK 0166
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0166
  Kód obce 566667
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0166.01 Ročov 14025 140252
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ročov leží jižně od Loun v nadmořské výšce 410 - 445 m n. m.. Zástavba obce je soustředěná, převažují rodinné domy. V areálu ZD a u kláštera se nachází požární nádrže, dále je na území obce rybník p. Ibla. Územím obce protéká Klášterský potok, který náleží do povodí Ohře. Oblast se nachází v přírodním parku Džbán. Území obce zasahuje do prozatímního ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod stolních Břvany II. a do ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně prameniště Ročov.

   Zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel ani rozšíření zemědělské a průmyslové výroby se nepředpokládá. Pracovní příležitosti jsou omezené, nejvíce obyvatel zaměstnává ZD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 486 487 468 474 453 438
   přechodně bydlící 142 142 124 145 145 145
   celkem 628 629 592 619 598 583
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   469 470 473 470 453 438
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ročov je zásobována vodou z místního vodovodu Ročov, označení řadu od zdroje po VDJ - M-LN.033. Voda ze zdroje Ročov je dále čerpána do věžového VDJ Ročov – 1 x 100 m3 (včetně ATS) s kótou terénu 448,00 m n. m., jehož součástí je i úpravna vody.
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby LN060014 - "Ročov - náhrada zdrojů Ročov a Úlovice" se navrhuje nový výtlačný řad PE-HD90 v délce 2800 m z AŠ 02 nad Břínkovem až do věžového VDJ Ročov. Od místa odbočení (AŠ) nad Úlovicemi se ještě položí do jednoho výkopu nový gravitační zásobní řad pro Úlovice PE-HD63 v délce 1500 m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Ročov - CS.LN 033/1 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav ÚV Ročov - UV.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov R8 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov Na botě 1a prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov Na botě 1c prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v poli 2e prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 3-1 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 3-3 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 5 - F prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 4-2 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov R7 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov Na botě 1b prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v poli 2d prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 3-2 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 5-1 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 5 - G prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ročov v rákosí 4-1 prameniště Ročov - ZD.LN 033/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Ročov - VDJ.LN 033/1 100 100 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ATS pro VDJ Ročov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   437 438 441 364 350 357
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Ročov je vybudována splašková kanalizace K-LN.036-S.C ukončená ČOV. Potrubí je z trub PVC v profilech DN 250 a DN 300 v celkové délce 5 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90 % obyvatel. Od 10 % obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
   Stávající kanalizační síť je vyhovující.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Ročov. Kapacita je 65,6 m3/den. ČOV navržena na 350 EO, BSK5  21 kg/den.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací  kalu. Stabilizovaný kal se odváží se na ČOV Louny. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Klášterského potoka.  


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod  jímky. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 036/1/K Ročov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ročov ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 110127/2010 Ročov-souhlas sklad zl
  3. 12. 2010
  Louny MULNCJ 24562/2013 Zemědělský podnik Vít Chládek
  29. 3. 2013
  Louny MULNCJ 80230/2019 Břínkov-nakládání s vodami, společné povolení
  30. 10. 2019
  Louny MULNCJ 22805/2013 Zemědělský podnik Vít Chládek
  29. 3. 2013