Dobrná - CZ042.3502.4202.0015.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dobrná

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0015
  Kód obce 545783
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0015.01 Dobrná 02729 27294
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobrná leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 380,00 – 440,00 m n. m. Obcí protéká Dobrnský potok, dva místní a meliorační kanál, je zde požární nádrž, která slouží pro rekreaci a rybolov. Jedná se o obec do 400 trvale žijících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Zástavba venkovského charakteru je rozptýlená podél komunikace. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České středohoří. V obci jsou drobné zemědělské a průmyslové provozovny:
   Milan Hrdý –zemní a dopravní stavby (25 zaměstnanců)
   Josef Koliba – zemědělská farma Dobrná
   Pavel Pospíchal – strojní zemní práce
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.
   Na západním okraji obce se nachází malá osada Samota Folge s 5 trvale žijícími obyvateli a se 7 rekreačními objekty.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 364 364 431 434 407 388
   přechodně bydlící 24 24 0 0 0 0
   celkem 388 388 431 434 407 388
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   10 82 202 30 30 30
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Dobrná není vybudována vodovodní síť pro veřejnou potřebu. 80% obyvatel je zásobováno individuálně ze studní. Zbylých 20% je napojeno na soukromý vodovod zemědělské farmy, jehož vlastníkem a provozovatelem je p. Josef Koliba. Voda ze zdroje je čerpána do akumulace 20 m3 (vana) – bližší podklady a zákresy nebyly poskytnuty a majitel nepředpokládá možnost dalšího rozšíření vodovodu. Tento vodovod není možno považovat za veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou. Samota Folge má vodovod pro veřejnou potřebu (IV-DC.078.1) ve správě obce. Voda ze studny je čerpána do VDJ 10 m3 a gravitačním potrubím DN 80 do osady.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je připravován záměr na vybudování vodovodu – 3xvrt s ČS + výtlačné řady DN 80 dl. 1,6 km, zásobní řady DN 60 až 100 v délce cca 6,0 km a dva vodojemy 50 m3 pro horní a dolní tlakové pásmo.

   Z bilance potřeby vody a zdroje vyplývá, že kapacita stávajícího zdroje zásobující samotu Folge nepostačuje pro krytí potřeb vody. Vzhledem k tomu, že obec neposkytla pro zpracování „Aktualizace PRVKÚ ÚnL“ žádné podklady nebylo možné kapacitu zdroje ověřit. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Dobrná ČS Dobrná PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh VDJ Dobrná VDJ Dobrná PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ-DOBRNÁ 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh ZD Dobrná ZD Dobrná PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dobrné a na Samotě Folge není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (žumpy) s vyvážením na ČOV Děčín - 27% obyvatel, 14% obyvatel s odvozem kalu na pole. Odtok do povrchových vod přes septiky - 59% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.
   Ve výhledu, po roce 2030, je uvažováno s výstavbou centrálního kanalizačního systému. Dle ÚS je navržena ČOV pro 600 EO, stoky DN 300 dl. 6,8 km a přípojky 1,7 km. Vzhledem k tomu, že v obci není vybudována ani rozvodná síť vodovodu, bylo by vhodné zvážit možnost posunutí výstavby obou liniových staveb zároveň. Obec má zájem o vodofikaci i odkanalizování obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory