Raná - CZ042.3507.4207.0165.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Raná

  Číslo obce PRVKUK 0165
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0165
  Kód obce 566659
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0165.02 Hrádek 13923 139238
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrádek leží severně od Loun v nadmořské výšce 230 – 260 m n. m.. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří rodinné domy. Územím obce protéká Hrádecký potok, který náleží do povodí Ohře. Obcí prochází hranice CHKO České středohoří a část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II.. Nepředpokládá se změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 20 24 22 21 20 20
   přechodně bydlící 12 12 2 2 2 2
   celkem 32 36 24 23 22 22
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   20 24 31 23 22 22
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrádek je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Hrádek – 2 x 10 m3 (281,00 m n. m.), kam je voda čerpána přes ČS Hrádek z VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.). Do VDJ Břvany přitéká voda přiváděcím řadem DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hrádek - CS.LN 039/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Hrádek - VDJ.LN 039/2 20 20 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hrádek nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 58277/2013 Statek Oblík - I.H. FARM s.r.o.
  5. 8. 2013