Raná - CZ042.3507.4207.0165.02 - stav 2004

 1. Obec

  Raná

  Číslo obce PRVKUK 0165
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0165
  Kód obce 566659
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0165.02 Hrádek 13923 139238
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrádek leží severně od Loun v nadmořské výšce 230 – 260 m n. m. V obci žije 20 trvale bydlících obyvatel a bývá zde cca 12 rekreantů. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří rodinné domy. Obec leží na Hrádeckém potoce v povodí Ohře, v CHKO České středohoří a část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel na zhruba dvojnásobný počet.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 20 24 31 39 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 32 36 43 51 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   20 24 31 39 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrádek je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.2. Zdrojem vody je VDJ Hrádek – 2 x 10 m3 (302,90 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.) z přívodního řadu DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hrádek - CS.LN 039/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Hrádek - VDJ.LN 039/2 20 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hrádek nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Hrádek není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 367,0 367,0

  Mapa