Raná - CZ042.3507.4207.0165.01 - stav 2004

 1. Obec

  Raná

  Číslo obce PRVKUK 0165
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0165
  Kód obce 566659
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0165.01 Raná 13924 139246
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Raná leží severně od Loun v nadmořské výšce 260  300 m n. m. V obci žije do 220 trvale bydlících obyvatel a cca 18 rekreantů. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří rodinné domy. V obci a na blízkém letišti se nacházejí požární nádrže. Území obce, kterým protéká Hrádecký potok, náleží do povodí Ohře, CHKO České středohoří a menší část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň I. a II. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 216 246 298 350 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 234 264 316 368 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   207 236 286 335 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Raná je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.3. Zdrojem vody je VDJ Raná - 2 x 100 m3 (310,00 / 314,00 m n. m.), který je zásobován přes VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.) z přívodního řadu DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 96 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 4 % jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Raná - VDJ.LN 039/3 200 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 350 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizace K-LN.035-J.N, do které jsou zaústěny přepady ze septiků od 69 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 31 % má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole.
   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Stávající kanalizační síť je nevyhovující.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předmětem návrhu je odkanalizování splaškových odpadních vod ze 100 % obytných objektů a provozoven služeb v obci Raná v letech 2004 – 2005. Likvidace těchto odpadních vod je uvažována v ČOV Louny s volnou čistírenskou kapacitou. Doprava splašků je navržena pomocí výtlačného potrubí do koncové šachty v obci Dobroměřice.
   Popis objektů:
   SO 01 – Výtlak Raná – Dobroměřice :
   Výtlačné potrubí z tlakového PVC DN 100, PN 16 je napojeno na čerpací šachtu ČŠ 3, situovanou u hřbitova v obci Raná, ukončeno je v kanalizační šachtě č. 89 v obci Dobroměřice.
   SO 02 – Raná – splašková kanalizace
   Stokovou síť v obci Raná tvoří převážně gravitační kanalizace. V místě nepříznivých spádových poměrů je uplatněn výtlačný systém. Trasa vede převážně v komunikaci.
   Gravitační stoky se provedou z trub PVC DN 250. Výtlačné potrubí od ČŠ 1 a ČŠ 2, vedené v obci, bude z trub PE DN 80.
   SO 03, SO 04, SO 05 – čerpací šachty ČŠ 1, ČŠ 2, ČŠ 3
   Č1, Č2: Q = 2,0 l / s , H = 20 m , výkon 2,4 kW
   Č3: Q = 6,0 l / s , H = 30 m , výkon 7,4 kW
   SO 06 – veřejné části kanalizačních přípojek
   Domovní kanalizační přípojky jsou navrženy pouze v rozsahu veřejné části. Provedou se z trub PVC DN 150 a 200.
   Projektované kapacity:
   Výtlak z Rané do Dobroměřic: PVC DN 100, PN 16, délka 4,2 km
   Gravitační stoky v obci Raná: PVC DN 250, délka 2,6 km
   Veřejné části kanalizačních přípojek: PVC DN 150, DN 200, délka 300 m
   Čerpací šachty splašků:
   ČŠ 1,ČŠ 2 z bet.prefabrikátů, Q = 2 l/s,H = 20 m,2,4 k W
   ČŠ 3 z bet. prefabrikátů Q = 6 l/s, H = 30 m, 7,4 kW
   El.přípojky k čerpacím šachtám : Celkem 250 m kabelového vedení, 3 ks zděných pilířů

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Raná - čp.136 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Raná - čp.110 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Raná - u požární nádrže PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Raná - čp.71 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Raná - u hřbitova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Raná - čp.69 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa