Raná - CZ042.3507.4207.0165.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Raná

  Číslo obce PRVKUK 0165
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0165
  Kód obce 566659
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0165.01 Raná 13924 139246
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Raná leží severně od Loun v nadmořské výšce 260 - 300 m n. m.. Zástavba obce je soustředěná, převážně ji tvoří rodinné domy. V obci a na blízkém letišti se nacházejí požární nádrže. Území obce, kterým protéká Hrádecký potok, náleží do povodí Ohře a spadá do CHKO České středohoří. Na části území (cca 9ha) je vyhlášena národní přírodní rezervace Raná. Menší část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň I. a II.. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 216 246 238 234 262 283
   přechodně bydlící 18 18 16 18 20 22
   celkem 234 264 254 252 282 305
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   207 236 286 230 259 282
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Raná je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Raná - 2 x 100 m3 (310,00 / 314,00 m n. m.), kam je voda čerpána přes ČS Hrádek z VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.). Do VDJ Břvany přitéká voda přiváděcím řadem DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Raná - VDJ.LN 039/3 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 252 282 305
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Raná má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.033-J.C) ukončenou ČSOV.  Potrubí je z PVC trub DN 250, výtlaky PE DN80,   celková délka  3,7 km. Stoková síť je  gravitační, doplněná dvěma čerpacími stanicemi ČS U požární nádrže a ČS č.p.69 (Q=2 l/s, H=20m ). Celé území obce je odkanalizováno do ČSOV Raná U hřbitova (Q=6 l/s, H=30m ), odkud jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem PE DN 100 v dl.4,2 km do kanalizační sítě obce Dobroměřice a následně pak odváděny na ČOV Louny.
   Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.
   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Raná - čp.136 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Raná - čp.110 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Raná - u požární nádrže PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Raná - čp.71 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Raná - u hřbitova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Raná - čp.69 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 58277/2013 Statek Oblík - I.H. FARM s.r.o.
  5. 8. 2013