Dobkovice - CZ042.3502.4202.0014.02 - stav 2004

 1. Obec

  Dobkovice

  Číslo obce PRVKUK 0014
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0014
  Kód obce 562408
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0014.02 Poustka 40760 407607
  CZ042.3502.4202.0014.03 Prosetín 02695 26956
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Dobkovice - Prosetín, Poustka leží jižně od Děčína, v nadmořské výšce 174,00 – 234,00 m n. m. Obcí protéká potok Poustka a čtyři místní potoky a je zde požární nádrž. Jedná se o obec do 70 trvale žijících obyvatel s 15 rekreačními objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba venkovského charakteru je poměrně soustředěná podél komunikace. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České Středohoří.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 63 65 69 73 - - -
   přechodně bydlící 50 50 50 50 - - -
   celkem 113 115 119 123 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   44 47 53 59 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní části obce Dobkovice – Prosetín, Poustka jsou zásobovány z místního vodovodu Dobkovice (M-DC.020.2). Z vodního zdroje V pastvinách (3 pramenní jímky) je voda gravitačně svedena do VDJ – Nový-V pastvinách 2x 16 m3 (262,00 m n.m.). Z vodojemu jsou dva odběry. Zaprvé potrubím PVC DN 90 do obce Prosetín a dále do Poustky. Jako druhý odběr je využíván přepad z vodojemu, který převádí vodu do sběrné jímky Prosetín a dále přes VDJ Prosetín-hlavní do vodovodní sítě Dobkovic.
   V Prosetíně je napojeno na vodovod 70% obyvatel, 30% obyvatel je zásobeno individuálně (studny). V Poustce je napojeno na vodovod 50% obyvatel, 50% je zásobeno individuálně.
   Kapacita i kvalita vody je vyhovující, ale vodní zdroje jsou ohroženy skládkou Orlík.
   Vodovod v Prosetíně je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vodovod v Poustce je v majetku obce a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v Prosetíně a v Poustce je nový. Předpokládá se pouze běžná údržba stávajícího zařízení.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC.02/2 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 020/4 32 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dobkovice štola ZD.DC 020/2A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Prosetín v pastvinách 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Prosetín v pastvinách 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Prosetín ZD.DC 020/2C PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Prosetín v pastvinách 1c PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dobkovice 1a ZD.DC 020/2A PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Dobkovice – Prosetín, Poustka není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody v Prosetíně jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod - 41%, přímo do povrchových vod je vypouštěno 59%.
   Splaškové vody v Poustce jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době se předpokládá individuelní čištění odpadních vod. Každá nemovitost řeší samostatně likvidaci splašků pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   Přednostně je nutné řešit vybudování domovních čistíren odpadních vod u nemovitostí, které v současné době vypouští splaškové vody přímo do vodoteč (cca 20 ks DČOV).

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 995,0 1 995,0

  Mapa