Dobkovice - CZ042.3502.4202.0014.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dobkovice

  Číslo obce PRVKUK 0014
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0014
  Kód obce 562408
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0014.02 Poustka 40760 407607
  CZ042.3502.4202.0014.03 Prosetín 02695 26956
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Dobkovice - Prosetín, Poustka leží jižně od Děčína, v nadmořské výšce 174,00 – 234,00 m n. m. Obcí protéká potok Poustka a čtyři místní potoky a je zde požární nádrž. Jedná se o obec do 70 trvale žijících obyvatel s 15 rekreačními objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba venkovského charakteru je poměrně soustředěná podél komunikace. Území náleží do povodí řeky Labe. Obec spadá do OP vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 63 65 68 65 62 61
   přechodně bydlící 50 50 18 21 21 21
   celkem 113 115 86 86 83 82
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   44 47 53 86 83 82
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní části obce Dobkovice – Prosetín, Poustka jsou zásobovány z místního vodovodu Dobkovice (M-DC.020.2). Z vodního zdroje V pastvinách (3 pramenní jímky) je voda gravitačně svedena do VDJ – Nový-V pastvinách 2x 16 m3 (262,00 m n.m.). Z vodojemu jsou dva odběry. Zaprvé potrubím PVC DN 90 do obce Prosetín a dále do Poustky. Jako druhý odběr je využíván přepad z vodojemu, který převádí vodu do sběrné jímky Prosetín a dále přes VDJ Prosetín-hlavní do vodovodní sítě Dobkovic.
   V Prosetíně je napojeno na vodovod 70% obyvatel, 30% obyvatel je zásobeno individuálně (studny). V Poustce je napojeno na vodovod 50% obyvatel, 50% je zásobeno individuálně.
   Kapacita i kvalita vody je vyhovující, ale vodní zdroje jsou ohroženy skládkou Orlík.
   Vodovod v Prosetíně a Poustce je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Dobkovice- Poustka předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 02/2 Dobkovice - Prosetín 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 020/4 Dobkovice - V Pastvinách 32 32 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 020/2A Dobkovice štola PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Prosetín v pastvinách PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Prosetín v pastvinách PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 020/2C Prosetín v pastvinách PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Prosetín v pastvinách PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 020/2A Dobkovice štola PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Prosetín PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Dobkovice – Prosetín, Poustka není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
   Splaškové vody v Poustce jsou zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době se předpokládá individuální čištění odpadních vod. Každá nemovitost řeší samostatně likvidaci splašků pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   Přednostně je nutné řešit vybudování domovních čistíren odpadních vod u nemovitostí, které v současné době vypouští splaškové vody přímo do vodoteč (cca 20 ks DČOV). Je však nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 596,0 0,0 2 596,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory