Postoloprty - CZ042.3507.4207.0164.01 - stav 2022

 1. Obec

  Postoloprty

  Číslo obce PRVKUK 0164
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0164
  Kód obce 566624
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0164.01 Postoloprty 40913 409138
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Postoloprty leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 185 - 215 m n. m.. Z jihu je město lemováno řekou Ohří, ze severu řekou Chomutovkou. Na pravém břehu řeky Chomutovky se nachází 3 rybníky. Území města náleží do povodí Ohře a malá část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. Pracovní příležitosti jsou převážně v průmyslové výrobě a v zemědělství. Předpokládá se pokles trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 3 835 3 857 3 965 3 513 3 308 3 163
   přechodně bydlící 183 183 1 218 1 000 1 000 1 000
   celkem 4 018 4 040 5 183 4 513 4 308 4 163
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 835 3 857 3 894 3 620 3 533 3 445
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Postoloprty je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlaková pásma.  Dolní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Postoloprty – 2 x 400 m3 (229,00 / 233,30 m n. m., místní část Březno) a horní tlakové pásmo je zásobeno z VDJ Břvany – 1 x 400 m3 (270,00 / 275,00 m n. m.). Do obou vodojemů voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrženo prodloužení vodovodního řadu do míst stávající a uvažované výstavby dle platného územního plánu potrubím o celkové délce cca 1 015 m. Předpokládaná realizace po roce 2030. 

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v městě Postoloprty předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 835 3 857 3 894 3 722 3 528 3 389
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Postoloprty má jednotný kanalizační systém K-LN.034–J.C ukončený ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 600 v celkové délce cca 13 km. 

   Páteří jednotného kanalizačního systému jsou stoky „A“, „B“. Na síti jsou zřízeny čtyři odlehčovací komory a jedna čerpací stanice sloužící k přečerpávání odpadních vod ze stoky „B“ do stoky „A“.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 95 % obyvatel, 5% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Postoloprty. Kapacita je 825 m3/den. ČOV navržena na 5000EO, BSK 300 m3/den. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod  s odstraňováním dusíku a fosforu a s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu.

   Hrubé předčištění je tvořeno jemnými strojně stíranými česlemi a štěrbinovým lapákem písku. Objekt biologického čištění je tvořen dvěma nezávislými oxidačními příkopy, dále jsou dvě čtvercové vertikální dosazovací nádrže.
   Strojovna kalového hospodářství je integrovaná do manipulačního domku. Přebytečný kal je  odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování.
   Odsazená a vyčištěná odpadní voda je zaústěna do řeky Ohře.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 034/1/K Postoloprty PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Postoloprty ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  29 944,0 41 992,0 71 936,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 84671/2010 Březno-stavba v zú
  1. 10. 2010
  Louny MULNCJ 83699/2018 Malnice-manipulační řád
  6. 11. 2018
  Louny ---Nezadáno--- Březno-prodl.vypouštění odp.vod ČS PHM
  30. 10. 2007
  Louny MULNCJ 10714/2010 Strkovice-souhlas záv.látky
  12. 2. 2010
  Louny MULNCJ 84627/2010 Seménkovice-stavba v zú
  1. 10. 2010
  Louny MULNCJ 84671/2010 Březno-stavba v zú
  1. 10. 2010
  Louny MULNCJ 50231/2013 Čistírna odpadních vod Postoloprty
  3. 7. 2013
  Louny MULNCJ 18515/2018 Mradice-nakládání s vodami, stavební povolení
  14. 3. 2018
  Louny MULNCJ 84671/2010 Březno-stavba v zú
  1. 10. 2010
  Louny MULNCJ 50231/2013 Čistírna odpadních vod Postoloprty
  3. 7. 2013
  Louny MULNCJ 83970/2018 Mradice-manipulační řád
  7. 11. 2018
  Louny MULNCJ 18436/2018 Malnice-nakládání s vodami, stavební povolení
  14. 3. 2018
  Louny MULNCJ 46618/2010 Postoloprty-souhlas zú
  12. 5. 2010
  Louny ---Nezadáno--- Postoloprty - souhlas čs phm
  4. 2. 2008
  Louny ---Nezadáno--- Lenešice-prodloužení odběru pchv
  31. 10. 2007
  Louny MULNCJ 95250/2010 Postoloprty-souhlas záv.látky
  22. 10. 2010
  Louny MULNCJ 96516/2010 Postoloprty-sklad zl
  25. 10. 2010
  Louny MULNCJ 38399/2012 Vrbka-havarijní plán
  7. 5. 2012
  Louny ---Nezadáno--- R-Postoloprty - souhlas v zú
  7. 2. 2007