Postoloprty - CZ042.3507.4207.0164.01 - stav 2004

 1. Obec

  Postoloprty

  Číslo obce PRVKUK 0164
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0164
  Kód obce 566624
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0164.01 Postoloprty 40913 409138
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Postoloprty leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 185 - 215 m n. m. Jde o město do 3900 obyvatel. Počet rekreantů v chatách a chalupách se pohybuje kolem 190 obyvatel. Území obce náleží do povodí Ohře a malá část obce se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod Břvany – stupeň II. Pracovní příležitosti jsou převážně v průmyslové výrobě a v zemědělství. Předpokládá se zvýšení průmyslové výroby ve stávajících podnicích a zvýšení počtu trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 835 3 857 3 894 3 932 - - -
   přechodně bydlící 183 183 183 183 - - -
   celkem 4 018 4 040 4 077 4 115 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 835 3 857 3 894 3 932 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Postoloprty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.10. Zdrojem vody je VDJ Postoloprty – 2 x 400 m3 (229,00 / 233,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. Vodojem je zásobován přivaděčem LT DN 200 z oblastního vodovodu Přísečnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 835 3 857 3 894 3 932 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Postoloprty má jednotný kanalizační systém K-LN.034–J.C ukončený mechanicko biologickou čistírnou odpadních vod. Na tuto kanalizaci je napojeno 100 % obyvatel.
   Páteří jednotného kanalizačního systému jsou stoky „A“, „B“. Na síti jsou zřízeny čtyři odlehčovací komory a jedna čerpací stanice sloužící k přečerpávání odpadních vod ze stoky „B“ do stoky „A“.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod se střednědobou aktivací a aerobní stabilizací kalu pro cca 4 505 EO.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr = 460 265 m3/rok
   Průměrný přítok Qd = 1261 m3/d = 14,6 l/s
   Počet napojených EO = 4505

   Projektované hodnoty znečištění:
   BSK5 = 337,0 mg/l = 88,8 t/rok
   NL = 123,0 mg/l = 32,4 t/rok

   Výkonové parametry rok 2002:
   Skutečný přítok = 166 539 m3/r = 5,28 l/s
   Skutečný počet napojených EO = 1103

   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 145,0 mg/l
   CHSK = 429,0 mg/l
   NL = 267,0 mg/l
   N-NH4 = 31,2 mg/l
   Pc = 7,2 mg/l

   Hrubé předčištění je tvořeno jemnými strojně stíranými česlemi a štěrbinovým lapákem písku. Odpadní vody jsou dále přes měrný Parshallův žlab a rozdělovací objekt vedeny do objektu biologického čištění, který je tvořen dvěma nezávislými oxidačními příkopy, z nichž každý je provzdušňován dvěma Kessenerovými válci. Směs je dále přivedena do dvou čtvercových vertikálních dosazovacích nádrží. Odsazená a vyčištěná odpadní voda je zaústěna do řeky Ohře.
   Strojovna kalového hospodářství integrovaná do manipulačního domku slouží k přečerpávání aktivovaného kalu z dosazovacích nádrží na přítok do oxidačních příkopů. Přebytečný kal je z dosazovacích nádrží přepouštěn do společné kalové jímky. Odsazená kalová voda je vypouštěna (čerpána) na přítok ČOV. K odvodnění kalu jsou k dispozici kalová pole, většinou je však zahuštěný kal odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování.
   Produkce stabilizovaného kalu 1173,0 m3/rok, 11,73 t/rok.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.

   v kvalitě:
   BSK5 = 20,0 mg/l
   CHSK = 70,0 mg/l
   NL = 30,0 mg/l
   N-NH4 = 20,0 mg/l

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem k problematickému odbourávání N-NH4 navrhujeme v letech 2007 – 2008 rekonstrukci ČOV Postoloprty – výměnu stávajícího aeračního systému za jemnobublinnovou aeraci (včetně zajištění míchání nádrží).
   Navrhujeme v roce 2005 – 2015 postupnou rekonstrukci starších částí kanalizačního systému.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Postoloprty PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Postoloprty ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  533,0 74,0 607,0

  Mapa