Počedělice - CZ042.3507.4207.0163.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Počedělice

  Číslo obce PRVKUK 0163
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0163
  Kód obce 566586
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0163.02 Orasice 12309 123099
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Orasice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 170 - 180 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Územím protéká Chožovský potok, který se tu vlévá do řeky Ohře. Území obce je od Roudnice nad Ohří v délce cca 2 km lemováno řekou Ohře a náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 87 85 89 96 100 103
   přechodně bydlící 230 232 128 150 150 150
   celkem 317 317 217 246 250 253
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   78 78 78 85 88 91
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Orasice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozváděcí řad z obce Počedělice. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11 a Vlastislav Kaple na Litoměřicku.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Orasice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území  s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory