Pnětluky - CZ042.3507.4207.0162.02 - stav 2010

 1. Obec

  Pnětluky

  Číslo obce PRVKUK 0162
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0162
  Kód obce 566578
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0162.02 Konětopy 12275 122751
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Konětopy leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 280 - 310 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 120 trvale bydlících obyvatel, je zde 30 lůžek ubytovacích kapacit a cca 39 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Obcí protéká Stříbrný potok a potok Hasina, v obci je jedna požární nádrž. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 113 116 123 130 -
   přechodně bydlící 79 80 82 84 -
   celkem 192 196 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   99 102 108 114 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Konětopy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.15. Zdrojem vody je VDJ Konětopy – 1 x 100 m3 (320,00 / 323,50 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Přímo na hlavním řadu v obci Konětopy je osazena čerpací stanice s výkonem 2,5  6,6 l/s, která přečerpává vodu směrem na obec Domoušice a v budoucnu do obce Pnětluky. Na vodovodní síť je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 12 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 044/1 studna Pnětluky - ZD.LN 044/1-patří firmě Chmel Podlesí PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Konětopy - CS.LN 019/16 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Konětopy - VDJ.LN 019/8 100 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Domoušice DO2 bod od SCVAK, není žádné další info k dispozici PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Konětopy nemá splaškovou kanalizační síť, odpadní vody od 80 % obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a 20 % obyvatel své odpadní vody vypouští nečištěné do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Konětopy není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOVPo roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U objektů, které vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče bude do roku 2010 vybudována domovní ČOV.

   Na základě změny řešení odvedení a čištění odpadních vod podle návrhu z února 2010 bude v obci vybudována splašková kanalizace a ČOV. Splašková kanalizace zahrnuje gravitační řady z PVC DN 250 v celkové délce 1497 m, výtlaky z PE DN 80 v celkové délce 7 m a 1 čerpací stanici. ČOV bude mechanicko -biologická pro 175 EO. Výstavba kanalizace a ČOV bude realizována v letech 2011 a 2012. Stávající septiky, vyvážené jímky a odtoky nečištěných vod budou v rámci výstavby splaškové kanalizace zrušeny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS 1 Konětopy PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS 2 Konětopy PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS 3 Konětopy PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS 4 Konětopy PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Konětopy PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 915,0 915,0

  Mapa