Pnětluky - CZ042.3507.4207.0162.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Pnětluky

  Číslo obce PRVKUK 0162
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0162
  Kód obce 566578
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0162.02 Konětopy 12275 122751
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Konětopy leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 280 - 310 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do přírodního parku Džbán. Obcí protéká Pnětlucký potok, který se v obci vlévá do potoka Hasina. Obec má požární nádrž.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 113 116 118 113 108 106
   přechodně bydlící 79 80 0 0 0 0
   celkem 192 196 118 113 108 106
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   99 102 108 80 82 85
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Konětopy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019. Zdrojem vody je VDJ Konětopy – 2 x 50 m3 (320,00 / 323,50 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Přímo na hlavním řadu v obci Konětopy je osazena čerpací stanice s výkonem 2,5 - 6,6 l/s, která přečerpává vodu směrem na obce Pnětluky a Domoušice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Konětopy - CS.LN 019/16 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Konětopy - VDJ.LN 019/8 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Domoušice DO2 ZD Domoušice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 113 108 106
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Konětopy má vybudovanou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV. Potrubí je z trub PVC  DN 250 v  celk. délce 1,46 km. Součástí kanalizační sítě jsou čtyři  čerpací stanice s výtlačnými řady HDPE DN40 a DN80 v celkové délce 280 m.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Pnětluky.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Konětopy. ČOV navržena jako mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu. Kapacita je 26 m3/den. ČOV navržena na 175 EO. 
   Hrubé předčištění je tvořeno ručně stíranými česlemi. Biologická část ČOV je uspořádána jako jedna biologická linka, skládající se z denitrifikační nádrže, nitrifikační nádrže a  vsazené vertikální dosazovací nádrže. Přebytečný stabilizovaný kal je odvážen k další likvidaci.

   Odtok z ČOV je zaústěn do Hasiny.

   Výstavba kanalizace a ČOV byla dokončena v r. 2020.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS 1 Konětopy PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS 2 Konětopy PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS 3 Konětopy PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS 4 Konětopy PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Konětopy PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 99014/2010 Pnětluky-akumulace pchv
  18. 11. 2010