Pnětluky - CZ042.3507.4207.0162.01 - stav 2004

 1. Obec

  Pnětluky

  Číslo obce PRVKUK 0162
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0162
  Kód obce 566578
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0162.01 Pnětluky 12276 122769
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pnětluky leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 320 - 360 m n. m. Jedná se o obec do 220 trvale bydlících obyvatel s cca 82 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do Přírodního parku Džbán. Obcí protéká Stříbrný potok a jsou zde dvě požární nádrže. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 212 216 223 230 - - -
   přechodně bydlící 195 196 198 200 - - -
   celkem 407 412 421 430 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   23 216 219 219 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pnětluky je zásobována vodou z místního vodovodu Pnětluky M-LN.044. Zdrojem vody je studna Pnětluky s průměrnou kapacitou 3 l/s. Voda ze studny je čerpána přímo do rozvodné sítě. Na vodovod je napojeno 11 % obyvatel, zbylých 89 % je zásobeno individuálně domovními studnami. Majitelem i provozovatelem vodovodu je firma Chmel Podlesí s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V letech 2004 – 2005 navrhujeme realizovat nový vodovod pro veřejnou potřebu. Od čerpací stanice Konětopy bude položen výtlačný řad DN 80, dl. 2957 m pro Pnětluky. Rozvody vody v obci budou DN 50 – DN 80 celkové délky 2418 m. Stavbu vodovodu doporučujeme koordinovat se stavbou kanalizace.
   Stávající vodovod bude sloužit pouze pro potřeby firmy Chmel Podlesí s.r.o.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 044/1 ČS Pnětluky - CS.LN 044/1-patří firmě Chmel Podlesí PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Pnětluky nemá kanalizaci. 62 % trvale bydlících obyvatel zachycuje odpadní vody v septicích a poté je vypouští do dešťové kanalizace, 15 % má septiky s odtokem do recipientu. Své odpadní vody čistí 2 % obyvatel v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do kanalizace. 2 % mají bezodtokové jímky, které vyváží na pole. A zbylých 19 % trvale bydlících obyvatel odpadní vody vypouští nečištěné do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme po roce 2016 vybudovat kanalizaci DN 300 v délce cca 2630 m s ČOV pro 550 EO. Objekty, které vypouští nečištěné odpadní vody budou do roku 2010 vybaveny domovními ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS u ČOV Pnětluky PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Pnětluky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS 3 Pnětluky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS 1 Pnětluky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS 2 Pnětluky PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 11 987,0 11 987,0

  Mapa