Pnětluky - CZ042.3507.4207.0162.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Pnětluky

  Číslo obce PRVKUK 0162
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0162
  Kód obce 566578
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0162.01 Pnětluky 12276 122769
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pnětluky leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 320 - 360 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do přírodního parku Džbán. Obcí protéká Pnětlucký potok a jsou zde dvě požární nádrže. Severním okrajem území protéká potok Výrovka, který se vlévá do Pnětluckého potoka.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 212 216 220 322 317 315
   přechodně bydlící 195 196 228 240 240 240
   celkem 407 412 448 562 557 555
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   23 216 219 242 272 299
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pnětluky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019. Zdrojem vody je VDJ Skalka – 2 x 650 m3 (328,00 / 333,00 m n. m), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč. Přímo na hlavním řadu v obci Konětopy je osazena čerpací stanice s výkonem 2,5  6,6 l/s, která přečerpává vodu směrem na obce Pnětluky a Domoušice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

   Původní místní vodovod označen jako M-LN.044, jehož majitelem i provozovatelem je firma Chmel Podlesí s.r.o. slouží i nadále svému účelu. Zdrojem vody je studna Pnětluky s průměrnou kapacitou 3 l/s. Voda ze studny je čerpána přímo do původní sítě.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 044/1 ČS Pnětluky - CS.LN 044/1-patří firmě Chmel Podlesí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 044/1 studna Pnětluky - ZD.LN 044/1-patří firmě Chmel Podlesí PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 315 310 315
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Pnětluky má vybudovanou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV. Potrubí je z trub PVC  DN 250 v  celk. délce 2,36 km. Součástí kanalizační sítě jsou tři čerpací stanice (Q=4l/s) s výtlačnými řady HDPE DN80 v celkové délce 204 m.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 98% obyvatel, 2 % obyvatel  čistí své odpadní vody v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do kanalizace.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Pnětluky.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Pnětluky. ČOV navržena jako mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu. Kapacita je 45 m3/den. ČOV navržena na 300 EO. 
   Hrubé předčištění je tvořeno ručně stíranými česlemi. Biologická část ČOV je uspořádána jako dvě biologické linky, skládající se z denitrifikační nádrže, nitrifikačních nádrží, vsazených vertikálních dosazovací nádrží a uskladňovací nádrže kalu. Přebytečný stabilizovaný kal je odvážen k další likvidaci.

   Odtok z ČOV je zaústěn do Pnětluckého potoka.

   Výstavba kanalizace a ČOV byla dokončena v r. 2020.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS u ČOV Pnětluky PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Pnětluky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS 3 Pnětluky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS 1 Pnětluky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS 2 Pnětluky PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 99014/2010 Pnětluky-akumulace pchv
  18. 11. 2010