Dobkovice - CZ042.3502.4202.0014.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dobkovice

  Číslo obce PRVKUK 0014
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0014
  Kód obce 562408
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0014.01 Dobkovice 02693 26930
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobkovice leží jižně od Děčína na levém břehu Labe, v nadmořské výšce 134,00 – 165,00 m n. m. Obcí protéká potok Poustka a je zde jedna požární nádrž. Jedná se o obec do 1000 trvale žijících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Zástavba soustředěná podél komunikace, výrazně převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází CHKO České Středohoří.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 587 590 599 575 554 539
   přechodně bydlící 25 25 4 4 4 4
   celkem 612 615 603 579 558 543
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   564 569 578 579 558 543
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobkovice má vybudovaný samostatný místní vodovod (M-DC.020.1). Z tohoto vodovodu je zásobována i obec Prosetín a Poustka (M-DC.020.2). Vodovod má celkem 6 zdrojů podzemní vody (z toho dva jsou mimo provoz) a 4 vodojemy . Voda je do spotřebiště dodávána z:

   • VDJ Čekání 2 x 35 m3 (179,94 m n. m.) do kterého je voda přivedena ze svodné jímky

   prameniště v Čekání – 2 jímací zářezy

   • VDJ U ovčína 5 m3 (194,82 m n. m.), do kterého je voda přivedena z prameniště Nad ovčínem – jímací zářez a pramenní jímka
   • VDJ Prosetín-hlavní 2 x 50 m3 (194,01 m n. m.) do kterého je voda přivedena jednak z prameniště Prosetín (pramenní jímka) a jednak ze sběrné jímky Prosetín. Do sběrné jímky Prosetín jsou zaústěna dvě prameniště, která jsou dnes mimo provoz (Dobkovice -vrt a Dobkovice –štola) a přepad z vodojemu Nový – V pastvinách 2x 16 m3 (262,00 m n.m.)
   • VDJ Nový - V pastvinách 2x 16 m3 (262,00 m n.m.). je zásoben z vodního zdroje V pastvinách (3 pramenní jímky). Z vodojemu je voda gravitačně dopravována zásobovacím řadem do obce Prosetín a Poustka. Přepad z VDJ 2x 16 m3 je převeden do sběrné jímky Prosetín a dále přes VDJ Prosetín-hlavní do vodovodní sítě Dobkovic.

   Rozvody v obci jsou DN 20 - 100 mm. Vodárenské zdroje mají vytyčená ochranná pásma I. a II. stupně. Kapacita i kvalita vody je vyhovující, ale vodní zdroje jsou ohroženy skládkou Orlík.
   Na vodovod je napojena většina obyvatel. Vodovod Dobkovice, Prosetín je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
   Vodovod v Poustce je v majetku obce a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Postupná výměna vodovodních řadů z roku 1970 asi 30 až 50% sítí a starších než 50 let asi 30% sítí. Podle vyjádření provozovatele vodovodu, Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. bude zřejmě nutné realizovat nový vodní zdroj (na základě monitorování podzemních vod) v souvislosti se skládkou Orlík.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navržen je vodovodní přivaděč, rekonstrukce přivaděče Malšovice-Malšovice z HDPE DN /OD 160 v délce 255,00 m, dále Malšovice - Choratice z HDPE DN /OD 160 v délce 2944,40 m a Dobkovice - Dobkovice z HDPE DN /OD 90 v délce 1359,60 m. Předpokládaný termín výstavby je r. 2022.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Dobkovice - U ovčína PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Dobkovice - Čekání PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dobkovice v čekání PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dobkovice nad Ovčínem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dobkovice nad Ovčínem PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dobkovice je vybudována jednotná kanalizační síť (K-DC.067-J.N) v délce cca 300 m se zaústěním do potoka Poustka. 3% obyvatel je napojeno s nečištěnými odpadními vodami přímo do vodoteče, 10% obyvatel má zaústěné přepady ze septiků do kanalizace a 7% obyvatel má přepady ze septiků přímo do vodoteče. Většina obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín– 72%.
   Jednotná kanalizace je ve správě a majetku obce.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do vodních toků a ve střední části obce je vybudován trubní systém.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zájem na výstavbě nové kanalizace. Studie odkanalizování Dobkovic navrhuje výstavbu kanalizace DN 300 dl. 1,5 km, ČOV pro 600 EO a ČSOV s výtlakem 0,2 km. Součástí navrhované ČOV musí být i ochrana proti velké vodě. Výstavba nové kanalizační sítě umožní, pro cca 90% obyvatel, napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. U zbývajících cca 10% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.
   Z ekonomických důvodů je výstavba kanalizace navržena po roce 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Dobkovice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Dobkovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory