Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.02 Červený Újezd 10038 100382
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Červený Újezd leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří, I. ochranném pásmu vodních zdrojů Červený Újezd, Bílina I a II. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 500 – 550 m n. m. Na okraji obce se nachází bývalé azylové zařízení, v současné době je rozsáhlý areál zdevastovaný a není v provozu. Areál leží na k.ú. Měrunice. Obcí protéká Lužický potok, který náleží do povodí Ohře. V obci se předpokládá mírný nárůst trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 57 60 67 70 78 84
   přechodně bydlící 0 0 18 13 17 21
   celkem 57 60 85 83 95 105
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   56 59 64 79 91 101
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Červený Újezd je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK TP.001 vodovodem SK-TP.001.9. Zdrojem vody je VDJ Červený Újezd – 1 x 30 m3 (572,20 / 573,75 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a Červený Újezd.  Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Červený Újezd předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 001/4 VDJ.TP 001/4 Červený Újezd 30 1x30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Červený Újezd Z1 ZD.TP 001/1 Červený Újezd PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bílina 1 P3 ZD.TP 001/2 Bílina I PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bílina 1 štola ZD.TP 001/2 Bílina I PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Červený Újezd P1 ZD.TP 001/1 Červený Újezd PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bílina 1 P1 ZD.TP 001/2 Bílina I PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bílina 1 P2 ZD.TP 001/2 Bílina I PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Červený Újezd štola 2 ZD.TP 001/1 Červený Újezd PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Červený Újezd štola 1 ZD.TP 001/1 Červený Újezd PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Červený Újezd nemá kanalizaci, odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do povrchových vod, 30 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním, 30 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina. 10% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.
   Azylové zařízení má vlastní ČOV s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do vodoteče, v současné době mimo provoz.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.  Jedná se o území s  malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   U nové výstavby budou budovány domovní čistírny odpadních vod. Stávající septiky budou intenzifikovány doplněním dalšího čistícího stupně nebo zrušeny a nahrazeny domovními čistírnami odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do povrchových vod nebo do vsaku, kde to nebude možné, budou zřízeny bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina. 

    

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 482,0 2 916,0 4 398,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/1427/231.2/MaPŘ-011/Pa/2015 Provozně manipulační řád - vodní dílo - odvodnění Radovesické výsypky.
  26. 1. 2015
  Ústecký kraj 3386/ZPZ/17/MŘ-NOD Schválení manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradního opatření za nádrž Dřínov
  19. 3. 2018