Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.02 - stav 2010

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.02 Červený Újezd 10038 100382
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Červený Újezd leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří, I. ochranném pásmu vodních zdrojů Červený Újezd, Bílina I a II. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 500 – 550 m n. m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel a je zde 28 rekreačních objektů. Na katastru obce v bývalých kasárnách je azylové zařízení s kapacitou 200 lůžek. Obcí protéká Lužický potok, který náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst trvale bydlících obyvatel cca o 20 %. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 57 60 65 70 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 57 60 65 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   56 59 64 69 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Červený Újezd je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SKTP.001 vodovodem SK-TP.001.9. Zdrojem vody je VDJ Červený Újezd – 1 x 30 m3 (572,20 / 573,75 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a Červený Újezd. Na vodovod je napojeno 98 % obyvatel, zbylá 2 % jsou zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 001/4 VDJ.TP 001/4 Červený Újezd 1x30m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Červený Újezd Z1 ZD.TP 001/1 Červený Újezd PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílina 1 P3 ZD.TP 001/2 Bílina I PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílina 1 štola ZD.TP 001/2 Bílina I PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Červený Újezd P1 ZD.TP 001/1 Červený Újezd PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Měrunice ZD.TP 001/40 Měrunice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílina 1 P1 ZD.TP 001/2 Bílina I PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílina 1 P2 ZD.TP 001/2 Bílina I PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Červený Újezd štola 2 ZD.TP 001/1 Červený Újezd PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Červený Újezd štola 1 ZD.TP 001/1 Červený Újezd PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Červený Újezd nemá kanalizaci, odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s vypouštěním do povrchových vod, 30 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním, 30 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina a 10 % obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole.
   Azylové zařízení má vlastní ČOV s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby bude do roku 2015 nutné vždy vybudovat domovní čistírnu odpadních vod. Po roce 2016 navrhujeme vybudovat odkanalizování severní části obce do stávající ČOV azylového zařízení a pro odkanalizování jižní části je nutno vybudovat gravitační stoku do Měrunic cca 1,2 km na místní ČOV.

   Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1144 m s výtlakem z níže položené části v DN 80 v délce 125 m a výstavba kořenové ČOV pro 100 EO. Hrubé předčištění je řešeno formou ručně stíraných česlí, lapákem písku a štěrbinovou nádrží. Jako další stupeň čištění jsou navrženy horizontální podpovrchově protékané a vertikální kořenové filtry. Vzhledem k malé vodnatosti recipientu je osazen ještě stupeň se zemním filtrem. Přečištěné odpadní vody budou vedeny povrchově odkrytým korytem se zaústěním do bezejmenného přítoku Lužického potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Červený Újezd PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 458,0 3 458,0

  Mapa