Peruc - CZ042.3507.4207.0161.08 - stav 2017

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.08 Telce 16553 165531
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Telce leží východně od Loun v nadmořské výšce 290 - 340 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do a je zde cca 76 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec nezasahuje do žádného ochranného pásma. Obcí protéká Skalský potok a je zde rybník. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

   Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 294 294 295 296 - - -
   přechodně bydlící 228 228 228 228 - - -
   celkem 522 522 523 524 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 281 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Telce není vodovod. Obec je zásobována individuálně domovními studnami. Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl. 376/ 2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah dusičnanů a bakteriologického znečištění. V době delšího sucha je vydatnost studní nedostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době probíhá výstavba přívodního řadu „J“ - PVC DN 150, dl. 4532 m s napojením na stávající vodovod v Panenském Týnci a s ukončením v novém zemním vodojemu 2 x 150 m3 U Klobuk, který je součástí stavby. Na řadu „J“ bude realizována armaturní redukční šachta pro připojení Úherců a druhá armaturní redukční šachta pro připojení Kokovic.
   Z vodojemu U Klobuk je veden zásobní řad „L“ do obce Klobuky PVC DN 100, dl. 805 m. V souběhu s řadem „L“ je veden odpad z vodojemu PVC DN 200, dl. 812 m, který je ukončen ve stávající zatrubněné strouze a součástí je vybudování horské vpusti a spojné šachty.
   Z vodojemu U Klobuk je dále veden řad „K“ PVC DN 100 dl. 812 m pro Telce, který dále pokračuje PVC DN 80, dl. 1174 m do Vrbičan.
   V roce 2004 proběhne kolaudace nových rozvodných řadů v obci včetně nového zdroje pitné vody – vrtu. Následně bude provedeno propojení obou vodovodů na vodovod z Panenského Týnce.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem U Klobuk (Telce) - VDJ.LN 039/23 300 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Telce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Telce je navrženo vybudování gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 5 km. Z důvodu částečně nepříznivých terénních poměrů budou na systému vybudovány 2 čerpací stanice a výtlačné řády. Nový kanalizační systém bude zakončen čistírnou odpadních vod o

   Z důvodu napojení obce Vrbičany na kanalizační systém obce Telce bude posílena kapacita ČOV na 600 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Telce 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Telce 2 PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Telce PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 690,0 6 690,0

  Mapa