Peruc - CZ042.3507.4207.0161.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.08 Telce 16553 165531
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Telce leží východně od Loun v nadmořské výšce 290 - 340 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Obcí protéká Skalský potok, na jehož toku v obci je umístěn boční rybník. Území obce náleží do povodí řeky Vltavy a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 294 294 309 340 360 375
   přechodně bydlící 228 228 94 110 104 100
   celkem 522 522 403 450 464 475
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 350 370 385
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Telce je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je zemní VDJ U Klobuk – 2 x 150 m3 (310,00 m n. m.), na kterém je osazena ATS a který je zásobován vodou přes VDJ Panenský Týnec, VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je městys Peruc a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   SČVK a.s. navrhuje osadit v obci Telce ATS a rozdělit tak obec na dvě tlaková pásma. Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny – jihovýchod, na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem U Klobuk (Telce) - VDJ.LN 039/23 300 300 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ATS pro VDJ U Klobuk PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 360 375
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Telce jsou odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

   V současné době ( rok 2020 ) probíhá realizace stavby Telce - ČOV a kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Telce bude odkanalizována prostřednictvím gravitační splaškové kanalizace, která je navržena z trub PVC DN 250 a DN 300 v celkové délce cca 4,5 km. Z důvodu částečně nepříznivých terénních poměrů budou na systému vybudovány dvě čerpací stanice, ČS1 (Q=5l/s) s výtlakem PE DN 80 dl. 340 m a ČS2 (Q=5l/s) s výtlakem PE DN 80 dl. 80 m.

   Kanalizace bude zakončena v ČOV Telce. ČOV navržena jako mechanicko biologická se zvýšeným odstraňováním dusíku a aerobní stabilizací kalu s kapacitou 600 EO. 
   Mechanické čištění zahrnuje česle a lapák písku a dále usazovací nádrž s horizontálním průtokem. Biologické čištění je tvořeno aktivační nádrží s nitrifikací a denitrifikací a dosazovací nádrží s horizontálním průtokem. Přebytečný kal bude odváděn do kalojemu.

   Odtok z ČOV bude zaústěn do Skalského potoka.

   Na ČOV Telce budou svedeny kromě odpadních vod z Telců také odpadní vody z obce Vrbičany ( na území Středočeského kraje ).

   Ukončení realizace stavby Telce - ČOV a kanalizace se předpokládá v r.2022.

   Na kanalizaci a ČOV bude napojeno 100% obyvatel obce.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Telce 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Telce 2 PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Telce PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 638,0 53 727,0 55 365,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 67700/2015 Peruc-existence II
  7. 9. 2015
  Louny MULNCJ 52736/2009 Radonice-souhlas zú MM
  31. 8. 2009
  Louny MULNCJ 95730/2015 Stradonice-ověření pasportu
  6. 1. 2016
  Louny MULNCJ 26878/2019 Schválení manipulačního řádu vodního díla MVN "MVN rybník Peruc II"
  8. 4. 2019
  Louny MULNCJ 67846/2015 Peruc-existence I
  7. 9. 2015
  Louny MULNCJ 45850/2012 Žádost o schválení havarijního plánu
  30. 5. 2012
  Sedlčany ŽP/9481/2015/S-3 LR PRO - Kamenický rybník - schválení MaP řádu
  9. 7. 2015
  Louny Null Rekonstrukce produktovodu DN300 - přechod Podšibeničního potoka
  13. 3. 2013
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu Telce - ČOV a kanalizace
  17. 9. 2013