Peruc - CZ042.3507.4207.0161.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.07 Stradonice 11829 118290
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stradonice leží východně od Loun v nadmořské výšce 190 - 220 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. V obci se nachází koupaliště a rybník. Zástavbou a zároveň celým územím protéká Débeřský potok, který náleží do povodí řeky Ohře. Na části území cca 10 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako Přírodní památka Štola Stradonice. Dále na území obce zasahuje část chráněného území - Přírodní památka V hlubokém, a to na ploše cca 13 ha. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 202 203 213 203 221 234
   přechodně bydlící 219 219 90 105 96 90
   celkem 421 422 303 308 317 324
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   202 203 206 218 236 249
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stradonice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je VDJ Stradonice – 1 x 50 m3 (239,10 / 242,00 m n. m.), do kterého je voda čerpána pomocí ČS umístěné v obci Pátek. Skupinový vodovod Louny je na tomto území dotován z dolního tlakového pásma Loun, konkrétně z VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Stradonice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dle informací od SČVK a.s. je výhledově nutná rekonstrukce VDJ Stradonice. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Stradonice - VDJ.LN 039/17 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Rekonstrukce vodojem Stradonice - VDJ.LN 039/17 - rekonstrukce 50 50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stradonice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba splaškové kanalizace, která svede odpadní vody čerpáním tlakovou kanalizační soustavou do ČOV Pátek. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Stradonice1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Stradonice2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Stradonice3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Stradonice4 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  19 767,0 0,0 19 767,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 67700/2015 Peruc-existence II
  7. 9. 2015
  Louny MULNCJ 52736/2009 Radonice-souhlas zú MM
  31. 8. 2009
  Louny MULNCJ 95730/2015 Stradonice-ověření pasportu
  6. 1. 2016
  Louny MULNCJ 26878/2019 Schválení manipulačního řádu vodního díla MVN "MVN rybník Peruc II"
  8. 4. 2019
  Louny MULNCJ 67846/2015 Peruc-existence I
  7. 9. 2015
  Louny MULNCJ 45850/2012 Žádost o schválení havarijního plánu
  30. 5. 2012
  Sedlčany ŽP/9481/2015/S-3 LR PRO - Kamenický rybník - schválení MaP řádu
  9. 7. 2015
  Louny Null Rekonstrukce produktovodu DN300 - přechod Podšibeničního potoka
  13. 3. 2013
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu Telce - ČOV a kanalizace
  17. 9. 2013