Peruc - CZ042.3507.4207.0161.07 - stav 2004

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.07 Stradonice 11829 118290
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stradonice leží východně od Loun v nadmořské výšce 190 - 220 m n.m. Jedná se o obec do 210 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 73 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Stradonice. Obcí protéká Débeřský potok a je zde požární nádrž. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 202 203 206 209 - - -
   přechodně bydlící 219 219 219 219 - - -
   celkem 421 422 425 428 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   202 203 206 209 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stradonice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.33. Zdrojem vody je VDJ Stradonice – 1 x 50 m3 (232,10 / 235,00 m n. m.), do kterého je voda čerpána pomocí ČS Pátek, do níž přitéká voda přes rozvodnou síť obce Černčice z oblastního přivaděče Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez provozních problémů. Navrhujeme pouze vyměnit stávající azbestocementové potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Stradonice - VDJ.LN 039/17 50 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stradonice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Stradonice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. Připouští se i jiné alternativní řešení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Stradonice1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Stradonice2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Stradonice3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Stradonice4 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  56,0 3 395,0 3 451,0

  Mapa