Peruc - CZ042.3507.4207.0161.05 - stav 2004

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.05 Pátek 11827 118273
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pátek leží východně od Loun v nadmořské výšce 165 - 180 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 79 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Ohře. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 243 238 231 224 - - -
   přechodně bydlící 200 200 200 200 - - -
   celkem 443 438 431 424 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   243 238 231 224 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pátek je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.32. Zdrojem vody je VDJ Louny - Čtyřlístek – 4 x 1750 m3 (237,20 / 242,20 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na přívodním řadu je čerpací stanice Pátek, kterou se přečerpává pitná voda do VDJ Stradonice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Pátek - CS.LN 039/5 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Pátek nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 35 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 65 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Pátek není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány. Připouští se i jiné alternativní řešení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Pátek1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Pátek2 PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Pátek PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 520,0 6 520,0

  Mapa