Peruc - CZ042.3507.4207.0161.04 - stav 2004

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.04 Chrastín 11951 119512
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chrastín leží východně od Loun v nadmořské výšce 220 - 280 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel a nejsou zde žádné rekreačních objekty. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a ve vzdálenosti 0,25 km od obce protéká Débeřský potok. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 6 6 6 6 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 6 6 6 6 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   6 6 6 6 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chrastín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.34. Zdrojem vody je VDJ Stradonice – 1 x 50 m3 (232,10 / 235,00 m n. m.), do kterého je voda čerpána ČS Pátek, do níž přitéká voda přes rozvodnou síť obce Černčice z oblastního přivaděče Přísečnice. V obci je zdroj Chrastín a ČS Chrastín, které jsou v současné době mimo provoz. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu vez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Chrastín - CS.LN 039/6 - odstaveno PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chrastín nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Chrastín není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 139,0 139,0

  Mapa