Peruc - CZ042.3507.4207.0161.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.03 Hřivčice 04913 49131
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hřivčice leží východně od Loun v nadmořské výšce 310 - 315 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Územím obce protéká Débeřský potok. Obec má požární nádrž a území obce náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Hřivčice - zářezy. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 225 227 237 201 220 234
   přechodně bydlící 75 75 46 54 34 20
   celkem 300 302 283 255 254 254
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   225 227 231 235 245 254
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hřivčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je primárně VDJ Hřivčice – 2 x 50 m3 (340,40 / 342,20 m n. m.) osazený ATS. VDJ Hřivčice je zásobován vodou přes VDJ Panenský Týnec, VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Dalším zdrojem vody může být zdroj Hřivčice – zářezy, z kterého lze vodu čerpat do VDJ Hřivčice. Tento zdroj je trvale odstaven. Slouží pouze jako záložní zdroj a dle SČVK a.s. je pravděpodobně nepoužitelný. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hřivčice - CS.LN 039/15 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav vodojem Hřivčice - VDJ.LN 039/21 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřivčice prameniště 1b zářez,štola Hřivčice - ZD.LN 039/17-odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hřivčice prameniště 1a zářez,štola Hřivčice - ZD.LN 039/17-odstaven PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ATS ve VDJ Hřivčice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hřivčice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Louny. 5% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Hřivčice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV.

   U nové výstavby budou budovány domovní čistírny odpadních vod. Stávající septiky budou intenzifikovány doplněním dalšího čistícího stupně nebo zrušeny a nahrazeny domovními čistírnami odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do povrchových vod nebo do vsaku, kde to nebude možné, budou zřízeny bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny.

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 7 560,0 7 560,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 67700/2015 Peruc-existence II
  7. 9. 2015
  Louny MULNCJ 52736/2009 Radonice-souhlas zú MM
  31. 8. 2009
  Louny MULNCJ 95730/2015 Stradonice-ověření pasportu
  6. 1. 2016
  Louny MULNCJ 26878/2019 Schválení manipulačního řádu vodního díla MVN "MVN rybník Peruc II"
  8. 4. 2019
  Louny MULNCJ 67846/2015 Peruc-existence I
  7. 9. 2015
  Louny MULNCJ 45850/2012 Žádost o schválení havarijního plánu
  30. 5. 2012
  Sedlčany ŽP/9481/2015/S-3 LR PRO - Kamenický rybník - schválení MaP řádu
  9. 7. 2015
  Louny Null Rekonstrukce produktovodu DN300 - přechod Podšibeničního potoka
  13. 3. 2013
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu Telce - ČOV a kanalizace
  17. 9. 2013