Peruc - CZ042.3507.4207.0161.03 - stav 2004

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.03 Hřivčice 04913 49131
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hřivčice leží východně od Loun v nadmořské výšce 310 - 315 m n. m. Jedná se o obec do 230 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 26 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Hřivčice - zářezy. V obci je požární nádrž a obcí protéká Débeřský potok. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 225 227 231 236 - - -
   přechodně bydlící 75 75 75 75 - - -
   celkem 300 302 306 311 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   225 227 231 236 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hřivčice je zásobována ze skupinového vodovodu Peruc SK-LN.036 vodovodem SKLN.036.2. Skupinový vodovod Peruc má dva zdroje jímací štolu Peruc dl. 35 m a zářezy Hřivčice. Zdroj Peruc je dle vyhl. č. 376/2000 sb. nevyhovující zvýšeným obsahem NO3. Vodní zdroj Hřivčice – zářezy je trvale odstaven a slouží pouze jako záložní zdroj.
   Ze zdroje Peruc je voda čerpána (kapacita cca 10 l/s) do věžového VDJ Peruc – 1 x 100 m3 (372,50 / 376,30 m n. m.) a do zemního VDJ Hřivčice – 2 x 50 m3 (340,40 / 342,20 m n. m.). Ze zdroje Hřivčice může být voda čerpána do VDJ Hřivčice.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Kvalita vody je nevyhovující pouze u zdroje Peruc.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V roce 2003 byla zpracována dokumentace pro územní řízení Peruc – náhrada zdroje. Je navrženo napojit vodovod Peruc na přivaděč Hříškov – Panenský Týnec – Donín. Vodovodní přívodní řad PE DN 150 v délce 4711 m bude napojen na stávající vodovodní řad v obci Toužetín a bude sloužit k napojení VDJ Hřivčice. Dále bude řad pokračovat do VDJ Peruc viz karta 161.01 Peruc. S ohledem na kvalitu vody ve zdroji Peruc navrhujeme stavbu nového vodovodu dokončit do roku 2005.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hřivčice - CS.LN 039/15 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Hřivčice - VDJ.LN 039/21 100 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřivčice prameniště 1b zářez,štola Hřivčice - ZD.LN 039/17-odstaven PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hřivčice prameniště 1a zářez,štola Hřivčice - ZD.LN 039/17-odstaven PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hřivčice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Hřivčice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14,0 6 820,0 6 834,0

  Mapa