Peruc - CZ042.3507.4207.0161.02 - stav 2004

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.02 Černochov 02034 20346
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černochov leží východně od Loun v nadmořské výšce 300 - 330 m n. m. Jedná se o obec do 160 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 40 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. V obci je rybník a požární nádrž. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 160 160 162 164 - - -
   přechodně bydlící 120 120 120 120 - - -
   celkem 280 280 282 284 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 42 147 156 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Černochov není vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně z domovních studní. Kvalita vody ve studních neodpovídá vyhlášce 376/2000 Sb. v ukazatelích stanovujících limit pro obsah dusičnanů a bakteriologického znečištění. Zásobování pitnou vodou se řeší cisternami. Vydatnost studní v suchých obdobích je také nedostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na kvalitu vody v domovních studních navrhujeme v roce 2004 vybudovat nový přivaděč DN 80 v délce 1159 m z Ječovic na Litoměřicku a v roce 2005 rozvodné řady DN 50 v délce 210 m po obci. Projektovou dokumentaci zpracovala f. KV Servis, Ing. Forejt.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Černochov - CS.LT 017/13 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černochov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do vodoteče a od 55 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Louny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Černochov není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 515,0 10 515,0

  Mapa