Peruc - CZ042.3507.4207.0161.01 - stav 2004

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.01 Peruc 11952 119521
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Peruc leží východně od Loun v nadmořské výšce 300 - 355 m n. m. Jedná se o obec do 810 trvale bydlících obyvatel, je zde 160 lůžek ubytovací kapacity a cca 67 rekreačních objektů s přibližně 140 rekreanty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodního zdroje Peruc. V obci je rybník a požární nádrž u ZD a ve vzdálenosti 0,5 km od obce protéká Débeřský potok. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 808 809 811 814 - - -
   přechodně bydlící 140 140 140 140 - - -
   celkem 948 949 951 954 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   808 809 811 814 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Peruc je zásobována ze skupinového vodovodu Peruc SK-LN.036 vodovodem SKLN.036.1. Vodovod Peruc má dva zdroje jímací štolu Peruc dl. 35 m a zářezy Hřivčice. Zdroj Peruc je dle vyhl. č. 376/2000 sb. nevyhovující zvýšeným obsahem NO3. Vodní zdroj Hřivčice – zářezy je trvale odstaven a slouží pouze jako záložní zdroj.
   Ze zdroje Peruc je voda čerpána (kapacita cca 10 l/s) do věžového VDJ Peruc – 1 x 100 m3 (372,50 / 376,30 m n. m.) a do zemního VDJ Hřivčice – 2 x 50 m3 (340,40 / 342,20 m n. m.). Ze zdroje Hřivčice může být voda čerpána do VDJ Hřivčice.
   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V roce 2003 byla zpracována dokumentace pro územní řízení Peruc – náhrada zdroje. Je navrženo napojit vodovod Peruc na přivaděč Hříškov – Panenský Týlec – Donín. Napojení bude z VDJ Hřivčice, kde před VDJ Hřivčice bude ČS Peruc (AT stanice) – Q = 5 l/s, H = 15 m, odkud bude řad PE DN 100 v délce 1544 m pokračovat ke stávajícímu výtlaku do VDJ Peruc. Stavbu navrhujeme dokončit v roce 2005.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Peruc - VDJ.LN 039/22 100 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Peruc - CS.LN 039/16 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   493 494 496 497 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Peruc je splašková kanalizace K-LN.031-S.C zakončená čistírnou odpadních vod. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 61 % obyvatel.
   Zbývající odpadní vody od 19 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Louny a od 20 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích a vypouštěny do vodoteče.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod se střednědobou aktivací a aerobní stabilizací kalu projektovanou pro cca 330 EO. ČOV pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je závislý na zatěžování aktivační části a provozních podmínkách.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr = 22 200 m3/rok
   Průměrný přítok Qd = 60,8 m3/d = 0,7 l/s
   Počet napojených EO = 330

   Výkonové parametry rok 2002:
   Skutečný přítok = 6 718 m3/r = 0,21 l/s
   Skutečný počet napojených EO = 144

   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 470,0 mg/l
   CHSK = 1135,0 mg/l
   NL = 488,0 mg/l
   N-NH4 = 41,2 mg/l
   Pc = 12,9 mg/l

   Veškeré odpadní vody přivedené oddílnou gravitační kanalizací na ČOV jsou přivedeny do sdruženého objektu mechanického předčištění, který slouží rovněž jako rozdělovací komora a havarijní obtok. Mechanické předčištění je pak dále vybaveno jemnými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Následuje biologický reaktor typu VHS III, který se skládá z části aktivační a dosazovací. Odsazená vyčištěná voda je pak vedena kaskádou otevřených žlabů přímo do recipientu. Vratný kal je automaticky přisáván do aktivační části reaktoru. Přebytečný kal je možno po odstavení Kessenerova válce a dostatečné době prodlevy pro odsazení přečerpat do kalojemu. Zde je možnost vypouštění dále odsazené kalové vody zpět na přítok do ČOV. Zahuštěný kal je možno odvodňovat na kalových polích, většinou je však odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování.
   V rozdělovací komoře jsou vytvořeny podmínky pro osazení další čistírenské jednotky typu VHS III po překročení kapacity stávající ČOV postupným připojováním dalších částí obce.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.
   v kvalitě:
   BSK5 = 30,0 mg/l
   CHSK = 60,0 mg/l        
   NL = 40,0 mg/l

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 dobudovat kanalizaci a přepojit stávající septiky a bezodtoké jímky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Peruc PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Peruc ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  221,0 0,0 221,0

  Mapa