Peruc - CZ042.3507.4207.0161.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Peruc

  Číslo obce PRVKUK 0161
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0161
  Kód obce 566551
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0161.01 Peruc 11952 119521
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Peruc leží východně od Loun v nadmořské výšce 300 - 355 m n. m.. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Pracovní příležitosti jsou jednak v daném místě, nebo jeho okolí. V obci se nachází 2 prameny - Boženina studánka pramení v blízkosti zdejšího zámku, druhý pramen patří bezejmennému potoku, který je pravostranným přítokem Débeřského potoka. Débeřský potok prochází územím obce a v jeho blízkosti jsou umístěny 3 rybníky a koupaliště. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 808 809 849 895 947 985
   přechodně bydlící 140 140 136 160 160 160
   celkem 948 949 985 1 055 1 107 1 145
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   808 809 811 868 923 965
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Peruc je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je věžový VDJ Peruc – 1 x 100 m3 (354,50 / 360,50 m n. m.) s čerpací stanicí. VDJ Peruc je zásobován vodou přes VDJ Panenský Týnec, VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle informací od SČVK a.s. je cca 40% vodovodních řadů z roku 1930, je nutné provést jejich rekonstrukci. Zároveň stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny - jihovýchod, jsou na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

   Navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu do míst uvažované výstavby (plochy II. etapy) dle platného územního plánu potrubím v celkové délce cca 900 m. Zástavba na plochách II. etapy bude možná až po naplnění min. 70 % ploch I. etapy. Realizace navrženého prodloužení řadu se předpokládá po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav vodojem Peruc - VDJ.LN 039/22 100 100 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Peruc - CS.LN 039/16 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   493 494 496 546 579 756
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Peruc je splašková kanalizace K-LN.031-S.C zakončená čistírnou odpadních vod. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 a DN 300 v celkové délce 5,6 km. 

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 61 % obyvatel. Zbývající odpadní vody od 19 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Louny a od 20 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích a vypouštěny do vodoteče.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod se střednědobou aktivací a aerobní stabilizací kalu. Kapacita je 82 m3/den. ČOV navržena na 499 EO, BSK5  30 kg/den. V r.2020 proběhla 1.etapa zkapacitnění ČOV.

   Mechanické předčištění je tvořeno  jemnými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Následuje biologický reaktor typu VHS III, který se skládá z části aktivační a dosazovací. Přebytečný kal je přečerpáván do kalojemu.  Kal je odvážen na ČOV Louny k dalšímu zpracování.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenné vodoteče, pravostranného přítoku Débeřského potoka.
   V objektu je vytvořen prostor pro osazení druhé linky po překročení kapacity stávající ČOV postupným připojováním dalších částí obce.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky.

   Dle územního plánu bude kanalizační síť rozšířena o uliční stoky v místech nové zástavby. Připojení nové zástavby si vyžádá 2.etapu zkapacitnění kapacity čistírny odpadních vod ( po r.2030).  Nová výstavba bude realizována průběžně v následujících letech. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 031/1/K Peruc PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Peruc ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  25 760,0 7 532,0 33 292,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Louny MULNCJ 67700/2015 Peruc-existence II
  7. 9. 2015
  Louny MULNCJ 52736/2009 Radonice-souhlas zú MM
  31. 8. 2009
  Louny MULNCJ 95730/2015 Stradonice-ověření pasportu
  6. 1. 2016
  Louny MULNCJ 26878/2019 Schválení manipulačního řádu vodního díla MVN "MVN rybník Peruc II"
  8. 4. 2019
  Louny MULNCJ 67846/2015 Peruc-existence I
  7. 9. 2015
  Louny MULNCJ 45850/2012 Žádost o schválení havarijního plánu
  30. 5. 2012
  Sedlčany ŽP/9481/2015/S-3 LR PRO - Kamenický rybník - schválení MaP řádu
  9. 7. 2015
  Louny Null Rekonstrukce produktovodu DN300 - přechod Podšibeničního potoka
  13. 3. 2013
  Louny Null Žádost o udělení souhlasu Telce - ČOV a kanalizace
  17. 9. 2013