Panenský Týnec - CZ042.3507.4207.0160.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Panenský Týnec

  Číslo obce PRVKUK 0160
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0160
  Kód obce 566535
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0160.01 Panenský Týnec 11756 117561
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Panenský Týnec leží při státní silnici Slaný - Louny v nadmořské výšce 350 - 365 m n. m.. Na severním okraji území je letiště Panenský Týnec. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, tvořena převážně rodinnými domy. V obci je základní i mateřská škola. Dále v obci pramení Úherecký potok, který je levostranným přítokem Žerotínského potoka. Území náleží do povodí Vltavy a zasahuje do přírodního parku Džbán. V obci se nachází požární nádrž. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 378 388 426 409 394 384
   přechodně bydlící 120 117 0 0 0 0
   celkem 498 505 426 409 394 384
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   350 361 382 317 384 384
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Panenský Týnec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039. Zdrojem vody je nadzemní VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovodní síť je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle informací od SČVK a.s. jsou stávající vodovodní řady, které zásobují oblast Louny - jihovýchod na horní hranici své kapacity. Z toho důvodu je třeba provést zkapacitnění přiváděcích řadů na kat. ú. Cítoliby v celkové délce 2 060 m. Předpokládaná realizace do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Panenský Týnec - VDJ.LN 039/15 500 500 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 394 384
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Panenský Týnec jsou odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel   vypouštěny do povrchových vod, 38 % obyvatel akumuluje splaškové vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. 2 % obyvatel své odpadní vody čistí v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod a 10 % obyvatel v domovních mikročistírnách se vsakováním.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do vodotečí.

   V současné době ( rok 2020 ) probíhá realizace stavby "Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV 600EO - splašková kanalizace a ČOV".

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Panenský Týnec bude odkanalizována prostřednictvím kombinované splaškové kanalizační sítě. Gravitační část kanalizace je navržena z trub PVC DN 300 v celkové délce cca 4,3 km. Tlaková kanalizace je navržena z trub PE DN40, DN60 a DN80 v celkové délce cca 1,6 km, její součástí jsou čtyři čerpací stanice - ČS1 ( Q=5l/s ) s výtlakem PE DN80 dl.412m, ČS2 ( Q=5l/s ) s výtlakem PE DN80 dl.257m, ČS3 ( Q=2l/s ) s výtlakem PE DN60 dl.515m, ČS4 ( Q=5l/s ) s výtlakem PE DN80 dl.1m. Odpadní vody z obce budou odváděny gravitační stokou PVC DN 300 v dl.930m na ČOV Žerotín.

   Ukončení realizace stavby "Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV 600EO - splašková kanalizace a ČOV" se předpokládá v r.2022.

   Na kanalizaci a ČOV bude napojeno 100% obyvatel obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS 4 Panenský týnec PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS 3 Panenský Týnec PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS 2 Panenský Týnec PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS 1 Panenský Týnec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 44 565,0 44 565,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory