Panenský Týnec - CZ042.3507.4207.0160.01 - stav 2017

 1. Obec

  Panenský Týnec

  Číslo obce PRVKUK 0160
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0160
  Kód obce 566535
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0160.01 Panenský Týnec 11756 117561
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Panenský Týnec leží při státní silnici Slaný - Louny v nadmořských výškách 350  365 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale žijících obyvatel a s 54 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, převážně rodinnými domy. V obci je na návsi požární nádrž a ve vzdálenosti 0,7 km od zástavby protéká Žerotínský a ve vzdálenosti 0,5 km Úherský potok. Území náleží do povodí řeky Vltavy a spadá do Přírodního parku Džbán. V obci se předpokládá mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 378 388 406 424 - - -
   přechodně bydlící 120 117 112 108 - - -
   celkem 498 505 518 532 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   350 361 382 403 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Panenský Týnec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OPSKLN.039 vodovodem OP-SK-LN.039.46. Zdrojem vody je VDJ Panenský Týnec – 2 x 250 m3 (387,00 / 392,00 m n. m.), který je zásobován vodou přes VDJ Smolnice, ze kterého je voda čerpána do VDJ Panenský Týnec, přes VDJ Chlumčany a VDJ Louny HTP z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojeno 93 % obyvatel, zbylých 7 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je obec Panenský Týnec a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je realizován na celý rozsah zástavby, v poměrně dobrém stavu. V současné době probíhá výstavba přívodního řadu „J“ - PVC DN 150, dl. 4532 m s napojením na stávající vodovod v Panenském Týnci a s ukončením v novém zemním vodojemu 2 x 150 m3 U Klobuk, který je součástí stavby. Na řadu „J“ bude realizována armaturní redukční šachta pro připojení Úherců a druhá armaturní redukční šachta pro připojení Kokovic.
   Z vodojemu U Klobuk je veden zásobní řad „L“ do obce Klobuky PVC DN 100, dl. 805 m. V souběhu s řadem „L“ je veden odpad z vodojemu PVC DN 200, dl. 812 m, který je ukončen ve stávající zatrubněné strouze a součástí je vybudování horské vpusti a spojné šachty.
   Z vodojemu U Klobuk je dále veden řad „K“ PVC DN 100 dl. 812 m pro Telce, který dále pokračuje PVC DN 80, dl. 1174 m do Vrbičan.
   V jednotlivých spotřebištích je nutné dobudování rozvodné sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hříškov - CS.LN 039/13 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Hříškov - VDJ.LN 039/16 200 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Panenský Týnec - VDJ.LN 039/15 500 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Panenský Týnec nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 22 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích a vypouštěny do dešťové kanalizace, 75 % obyvatel akumuluje splaškové vody v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny. Zbylá 3 % obyvatel své odpadní vody čistí v domovních mikročistírnách a poté je vypouštějí do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje o výstavbě kombinovaného kanalizačního řadu s odváděním odpadních vod na centrální ČOV v sousední obci Žerotín. Gravitační část plánované kanalizace bude vystavěna z trub DN 300 v délce cca 4,3 km. Tlaková část kanalizace bude vystavěna z trub DN 40 a DN 80 v délce cca 1,6 km. S tlakovou částí kanalizačního řadu je spojena výstavba 4 ČSOV. Odpadní vody z obce budou svedeny pomocí spojovacího gravitačního řadu na ČOV Žerotín o kapacitě 600 EO. Realizace výstavby je plánována v letech 2018 - 2020. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS 4 Panenský týnec PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS 3 Panenský Týnec PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS 2 Panenský Týnec PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS 1 Panenský Týnec PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa