Opočno - CZ042.3507.4207.0159.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Opočno

  Číslo obce PRVKUK 0159
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0159
  Kód obce 542555
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0159.01 Opočno 06020 60208
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Opočno leží na jihozápadě od Loun a od obce Jimlín v nadmořských výškách 245 - 260 m n. m.. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace a je tvořena převážně rodinnými domy. Obcí protéká potok Hasina. Pro požární účely je v obci rybník Hesák a rybník pana Kratochvíla. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 119 121 129 126 128 131
   přechodně bydlící 0 0 17 20 20 20
   celkem 119 121 146 146 148 151
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   119 121 125 119 120 123
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Opočno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Louny OP-SK-LN.039 přes rozvodnou síť obce Jimlín. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Napojení na rozvodnou síť obce Jimlín je pomocí ATS umístěné na území obce Jimlín. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Opočno předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ATS Opočno (Jimlín) - CS.LN 039/11 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 131
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Opočno nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 5 % obyvatel má septiky s následným vypouštěním do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Opočno v současné době probíhá projektová příprava pro realizaci odkanalizování obce. Je navržena podtlaková splašková kanalizační síť a ČOV Opočno pro 150 EO s odtokem zaústěným do Hasiny. Realizace akce se předpokládá do r.2030.

   Variantním řešením je zaústění kanalizační sítě do kanalizační sítě obce Touchovice a čištění odpadních vod z Opočna  následně spolu s odpadními vodami z Touchovic na ČOV Hřivice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Opočno PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 492,0 10 413,0 12 905,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory