Opočno - CZ042.3507.4207.0159.01 - stav 2004

 1. Obec

  Opočno

  Číslo obce PRVKUK 0159
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0159
  Kód obce 542555
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  850 (4207)
  Louny

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4207.0159.01 Opočno 06020 60208
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Opočno leží na jihozápadě od Loun a obce Jimlín v nadmořských výškách 245  260 m n. m. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel a s 12 rekreačními objekty. Zástavba obce je mírně roztroušená podél hlavní komunikace, je tvořena převážně rodinnými domy. Obcí protéká potok Hasina. Území obce zasahuje do I. ochranného pásma Opočno. Pro požární účely je v obci rybník Hesák a rybník pana Kratochvíla. Zájmové území náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 119 121 125 130 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 119 121 125 130 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   119 121 125 130 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Opočno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039 vodovodem OPSKLN.039.50. Zdrojem vody je VDJ Louny HTP – 2 x 1500 m3 (269,00 / 274,00 m n. m.), do kterého voda přitéká z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. V obci se nachází ÚV Opočno se zdrojem, které jsou však mimo provoz. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme postupnou výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Opočno nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 95 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny a 5 % obyvatel má septiky s následným vypouštěním do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Opočno není investičně ani provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto do roku 2015 navrhujeme bezodtokové jímky i nadále vyvážet na ČOV Louny a stávající septiky doplnit o další stupeň čištění.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  138,0 6 335,0 6 473,0

  Mapa