Děčín - CZ042.3502.4202.0013.34 - stav 2004

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.34 Děčín XXXV-Lesná 40755 407551
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50 000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XXXV-Lesná včetně Hoštic nad Labem. Městská část Lesná má do 200 obyvatel. Leží v jižním okraji města Děčína na pravém břehu Labe a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se soustředěnou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 410 - 435 m n.m. a spadá do CHKO České středohoří, náleží do povodí Labe. Územím protéká Kamenička. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně klesat. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 192 185 174 163 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 192 185 174 163 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   135 140 147 155 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena z místního vodovodu Lesná (M-DC.017). Vodovod Lesná má zdroj vody pramenní jímku se skutečnou kapacitou 5200 m3/rok. Voda je dopravována přívodním řadem do zemního vodojemu Lesná 50 m3 (max. hl. 434,00 m n.m.).
   Rozvodné řady v obci jsou převážně z potrubí PVC, lPE DN 25 a 60.
   V současné době je zásobováno 70% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.
   Ostatní obyvatelé jsou zásobeni z vlastních domovních studní. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť Lesná je stará a vyžaduje rekonstrukce potrubí DN 80 v dl.1600 m. Ve výhledu se počítá s dostavbou vodovodu potrubím DN 80 v délce 0,8 km, pro zajištění zásobování pitnou vodou všech obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.DC 017/1 50 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s přepadem do vodoteče od 45% obyvatel a do septiků se vsakováním od 5% obyvatel. Zbývající odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín – 45% obyvatel a do bezodtokových jímek s odvozem na pole – 5% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  417,0 0,0 417,0

  Mapa